Курсовая на заказ

 

Шановні студенти та аспіранти!

Для Вас на замовлення ми готуємо матеріали до таких робіт, як: реферати, курсові, дипломні, наукові статті, аналітичні дослідження, розділи дисертацій та ін.

Наші спеціалісти у повній мірі ознайомлені із вимогами до робіт вузів: КНЕУ, КНТЕУ, МАУП, КРОК, НАУ, МВС, НУХТ, Шевченко, Драгоманова та ін.

Нижче подана програма одного з напрямків. Програми інших напрямків представлені на наступних сторінках сайту.

 

        Замовити  підготовку необхідної  Вам роботи Ви можете за тел.

044 587-81-06,  067 – 50 – 123 – 50  або написати нам за адресою

info@osvita-servis.com.ua

 

 

Ринок фінансових послуг

 

Тема 3.1.  Теоретичні засади функціонування ринку  фінансових послуг

       Сутність фінансового посередництва. Відміни між фінансовим і торговим посередництвом. Особливості трансакційного та інформаційного підходів в дослідженні діяльності фінансових посередників. Традиційна теорія фінансового посередництва. Спрямованість сучасних концепцій фінансового посередництва. Основні підходи до визначення місця та ролі фінансового сектору в економічній системі. Поняття  «фінансової інноваційної спіралі».

        Сутність фінансової послуги. Відмінність між фінансовою операцією та фінансовою послугою. Портфель фінансових послуг. Класифікація фінансових послуг. Фінансовий продукт. Продуктовий ряд. Прийнятність фінансової послуги.  Ринок фінансових послуг та його структура. Учасники  ринку фінансових послуг. Фінансова установа. Кредитна установа. Банк. Принципи діяльності фінансових посередників  на ринку фінансових послуг. Передумови діяльності фінансової установи на ринку фінансових послуг.

Вплив фінансової кризи на функціонування ринку фінансових послуг. Діяльність фінансових посередників в умовах глобальної фінансової кризи. Нові підходи до  регулювання діяльності фінансових посередників в умовах фінансової нестабільності.

Тема 3.2.  Регулювання діяльності на ринку фінансових послуг

       Органи державного регулювання  ринку фінансових послуг в Україні. Державне регулювання ринку банківських послуг. Функції Національного банку України. Державне регулювання ринку цінних паперів та похідних  цінних паперів. Основні функції Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Державне регулювання ринків фінансових послуг. Основні завдання Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.

       Основні форми державного регулювання  діяльності з надання  фінансових послуг. Державний реєстр фінансових установ. Ліцензування діяльності з надання фінансових послуг. Ліцензування  професійної  діяльності на ринку банківських послуг, ринку цінних паперів, ринку фінансових послуг.

        Основні напрями нагляду за діяльністю фінансових установ на ринку фінансових послуг. Економічні нормативи. Застосування Уповноваженим  державним  органом  заходів впливу. Тимчасова адміністрація. Тимчасовий адміністратор.     

       Організація систем  регулювання та нагляду за діяльністю фінансових установ. Особливості регуляторних систем зарубіжних країн. Основні моделі наглядових систем: секторна, за завданнями, єдиного нагляду.      

       Розвиток  саморегулювання на ринку фінансових послуг. Саморегулівна організація, її функції. Основні ознаки ефективної саморегулівної організації.

Тема 3.2. Лізингові послуги

       Сутність та види лізингу. Основні функції лізингу. Суб'єкти лізингу. Предмет  лізингу. Прямий та непрямий лізинг. Оперативний та фінансовий лізинг. Спільні ознаки та відмінності між  оперативним та фінансовим лізингом. Сублізинг.

       Порядок оформлення договору фінансового лізингу.  Надання послуги фінансового лізингу. Права та обов’язки лізингодавця. Особливості взаємодії основних учасників  фінансового лізингу. Форми участі банків у лізингу.

        Структура платежів по договору лізингу.  Методи розрахунку лізингових платежів.  Постійні лізингові платежі. Регулярні  та нерегулярні лізингові платежі.  Послідовність  розрахунку регулярних та нерегулярних лізингових платежів. Оподаткування операцій фінансового лізингу.

Тема 3.4. Факторингові послуги

       Сутність і види факторингу. Відмінність між  факторинговими послугами та банківським кредитуванням. Основні функції факторингу. Суб’єкти факторингової операції. Класифікація факторингу  за основними ознаками.    Економічні переваги застосування факторингу. Послідовність проведення факторингових операцій. Повне обслуговування з відкритим факторингом без права та з правом регре­су. Додаткові послуги факторингової компанії. Послідовність здійснення операцій  міжнародного факторингу. Експортний факторинг.

       Договір факторингу та порядок його оформлення. Предмет договору факторингу. Види договорів факторингу.  Визначення вартості факторингових послуг. Методи нарахування винагороди за факторинг.  Розвиток  факторингу в Україні.

Тема 3.5.  Фінансові послуги кредитних спілок

       Сутність, основні принципи та організаційні засади діяльності кредитної спілки.  Статут кредитної спілки, її зміст. Основні види внесків до кредитних спілок. Вступні та обов’язкові внески. Внески депозитного типу. Організація залучення внесків.

       Капітал кредитної спілки та джерела його формування. Пайовий та резервний капітал. Поділ активів кредитної спілки на групи за ступенем ризику. Продуктивні та непродуктивні активи. Нерозподілений дохід кредитної спілки та порядок його розрахунку. Основні методи розподілу доходу на пайові внески.

       Вимоги до якості системи управління кредитних спілок. Групи режимів регулювання кредитних спілок. Основні фінансові нормативи кредитних спілок. Нормативи достатності капіталу, платоспроможності, ліквідності та прибутковості. Нормативи якості активів та ризикованості операцій. Поняття ризику кредитної  спілки. Ознаки  неплатоспроможності  кредитної  спілки. Порядок складання та подання звітності кредитними спілками.

     Кредитні послуги  кредитної спілки. Позички кредитних спілок та їх класифікація.  Кредитний комітет та його повноваження. Регулятивний   капітал кредитної спілки та його розрахунок. Кредитний ризик. Порядок  формування  резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок. Заходи кредитної спілки щодо повернення позичок. 

Тема 3.6.   Ломбардні послуги

      Сутність ломбардної діяльності  на ринку фінансових послуг. Основні види діяльності ломбардів. Фінансові послуги ломбарду. Кредитні послуги ломбарду. Договір фінансового кредиту та його зміст. Договір застави.  Надання фінансових кредитів під заставу транспортних засобів.  Надання кредитів під заставу цінних паперів, під заставу майнових прав. Надання іпотечних кредитів. 

         Супутні послуги ломбарду. Способи продажу заставленого майна. Реалізація заставленого майна з  аукціонів. Облікова та реєструючи системи ломбарду.  Саморегулівна організація ломбардів та її діяльність.

Тема 3.7. Послуги з фінансування будівництва  житла

      Послуги фінансових установ з  управління майном при фінансуванні будівництва житла.  Фінансування будівництва житла через фонди фінансування будівництва (ФФБ).  Укладання договору про участь у фонді фінансування будівництва. Механізм функціонування фонду фінансування будівництва житла. Фонди операцій з нерухомістю(ФОН) на ринку фінансових послуг. Створення фонду операцій з нерухомістю. Функціонування фонду операцій з нерухомістю. Нагляд та регулювання діяльності управителів фондів фінансування будівництва та фондів операцій з нерухомістю.

Тема 3.8.  Фінансові послуги з  недержавного пенсійного забезпечення

       Сутність та принципи  недержавного пенсійного забезпечення в Україні. Недержавні пенсійні фонди та їх класифікація.  Діяльність недержавного пенсійного фонду на ринку фінансових послуг. Організація діяльності недержавного пенсійного фонду.  Особливості сплати пенсійних внесків та здійснення пенсійних виплат. Використання активів недержавного пенсійного фонду. Порядок припинення  діяльності недержавного пенсійного фонду. Оцінка фінансового стану недержавного пенсійного фонду. Участь страхових компаній та банків в системі недержавного пенсійного забезпечення.

Тема 3.9.  Фінансові послуги зі спільного інвестування

        Сутність діяльності інститутів спільного інвестування (ІСІ) та  їх  види. Відкриті, інтервальні, закриті фонди. Диверсифіковані та недиверсифіковані інвестиційні  фонди. Загальні вимоги до структури активів диверсифікованих    та недиверсифікованих ІСІ.  Венчурні фонди. Переваги та недоліки вкладень у різні типи  інвестиційних фондів.

        Корпоративні інвестиційні фонди. Капітал корпоративного інвестиційного фонду. Управління активами корпоративного інвестиційного фонду. Функції компанії з управління активами. Порядок припинення  корпоративного  інвестиційного  фонду.   

        Пайові інвестиційні фонди. Регламент пайового інвестиційного фонду. Інвестиційна декларація, її зміст. Проспект  емісії  інвестиційних сертифікатів. Склад та джерела формування активів ІСІ. Вартість чистих активів ІСІ. Основні форми  припинення пайового інвестиційного  фонду, їх особливості. Ліквідація пайового інвестиційного фонду. Ліквідаційний баланс.

      Оцінка  ринкової вартості активів інститутів спільного інвестування. Розрахункова вартість  цінного  паперу  ІСІ. Заходи для забезпечення   контролю за ефективністю діяльності інвестиційних фондів.

Тема 3.10. Фінансові послуги з довірчого управління

 Особливості фінансових відносин, що виникають у сфері довірчого управління. Суб’єкти довірчого управління. Сутність довірчих фінансових послуг. Зарубіжна практика визначення довірчих (трастових) операцій. Основні види трастів: забезпечувальний; охоронний; благодійний; голосуючий.

       Форми довірчого управління майном та фінансовими активами: повне довірче управління, довірче управління за узгодженням, довірче управління за наказом. Активні та пасивні послуги з довірчого управління. Основні передумовами розвитку ринку фінансових послуг з довірчого управління в Україні. Відмінність між управлінням активами інститутів спільного інвестування та довірчим управлінням.

        Перелік послуг з довірчого управління для фізичних осіб. Заповідальний траст. Прижиттєвий траст. Опікунство та забезпечення зберігання майна та фінансових активів. Агентські послуги. 

        Послуги з довірчого управляння для юридичних осіб. Тимчасове управління справами компанії у випадку зміни власників, реорганізації, ліквідації. Депозитарні послуги. Розпорядження активами. Інвестиційні послуги. Створення різноманітних фондів компанії та управління ними.

Регулювання відносин довірчого управління.

Тема 3.11. Гарантійні фінансові послуги

      Сутність гарантійної фінансової послуги. Основні види гарантій. Відкличні та безвідкличні гарантії. Прямі та непрямі гарантії. Гарантії із забезпеченням та без забезпечення. Суб’єкти гарантійних операцій. Надання гарантії в міжнародних розрахунках. Контргарантiя. Умовна та безумовна гарантія.

        Основні види банківських гарантій. Тендерна гарантія. Гарантія виконання. Платіжна гарантія. Гарантія авансового платежу. Гарантія повернення позики. Процедура надання банківської гарантії. Грошове забезпечення гарантії.  Оплата гарантійних фінансових послуг.

       Поручительство. Оформлення відносин поручительства.

Тема 3.12. Електронні фінансові послуги

       Сутність, розвиток та особливості електронної комерції. Відмінності електронного бізнесу від електронної комерції.  Інтернет-послуга. Розвиток сегменту електронних фінансових  послуг. Фінансові Інтернет – послуги  в системі...Новости

 

Наши новости

- Заказать тезисы

- Заказать курсовую

- Заказать диплом

- Заказать научную статью

- Заказать бизнес-план

- Заказать реферат

- Заказать контрольную

Дипломна робота з психології замовити

Заказать дипломную работу по психологии

В нашей базе более 3000 готовых работ

Дипломна робота з міжнародних відносин замовити

Дипломная работа по менеджменту заказать

Дипломная работа по логистике на заказ

Дипломная работа по маркетингу на заказ

Дипломная работа по финансам заказать

Дипломная по экономике предприятия на заказ

Дипломная по международным отношениям заказ

Дипломная работа по туризму заказать

Дипломная работа по праву на заказ

Дипломна робота з менеджменту замовити

Дипломна робота з економіки підприємства замовлення

Дипломна робота з бухгалтерського обліку замовлення

Дипломна з готельно-ресторанного бізнесу замовити

Дипломная работа по бухгалтерскому учету заказать

ЗАКАЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ

НАШИ ПАРТНЕРЫ: "Киевская переплетная мастерская"

 On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ