Реферат на заказ

 

Шановні студенти та аспіранти!

 

Для Вас на замовлення ми готуємо матеріали до таких робіт, як: реферати, курсові, дипломні, наукові статті, аналітичні дослідження, розділи дисертацій та ін.

 

Наші спеціалісти у повній мірі ознайомлені із вимогами до робіт вузів: КНЕУ, КНТЕУ, МАУП, КРОК, НАУ, МВС, НУХТ, Шевченко, Драгоманова та ін.

 

Нижче подана програма одного з напрямків. Програми інших напрямків представлені на наступних сторінках сайту.

 

        Замовити  підготовку необхідної  Вам роботи Ви можете за тел.

044 587-81-06,  0 67 – 50 – 123 – 50  або написати нам за адресою

info@osvita-servis.com.ua

 

 

Банківська справа

 

Тема 2.1. Суть,  будова та функції банківської системи

Структура банківської системи України, її функції та особливості  функціонування на сучасному етапі. НБУ та грошово-кредитна політика. Характеристика інструментів грошово-кредитної політики з огляду впливу на діяльність   банків. Сутність банку, його функції. Сутність та особливості банківської діяльності. Види спеціалізації банківських установ. Банківські операції, банківські послуги, банківські продукти: порівняльна характеристика. Банківські об’єднання та їх види. Новітні тенденції у розвитку банківської справи.

Тема 2.2. Організаційні засади банківської діяльності

Порядок створення та державної реєстрації банку. Перелік документів, необхідних для реєстрації банку та їх характеристика. Організаційно-правові форми банку. Основні положення статуту банку. Ліцензування банківської діяльності. Створення та функціонування відділень, філій та представництв банків. Реорганізація банків. Форми реорганізації банків. Ліквідація банків. Черговість задоволення вимог кредиторів. Управління акціонерним банком. Організаційна структура   банків.

Тема  2.3. Основи обліку та фінансова звітність банків

Організація обліково-операційної роботи в банку. Характеристика основних фінансових звітів банків. Принципи побудови балансу банку. Агрегована схема побудови балансу банку. Схема звіту про прибутки та збитки банку. Характеристика плану рахунків бухгалтерського обліку в банках. Аналітичний облік у банках та вимоги до рахунків аналітичного обліку. Основні напрямки аналізу балансу банку. Методи економічного аналізу балансу банку.

Тема 2.4. Формування ресурсів банку

Економічна характеристика та склад ресурсів комерційного банку. Сутність та призначення власного капіталу банків. Функції власного капіталу банку. Структура регулятивного капіталу вітчизняних банків. Аналіз адекватності капіталу банківських установ відповідно до вимог НБУ. Методи управління капіталом банку. Склад та характеристика залучених коштів банку. Методи управління залученими коштами банку. Склад та характеристика запозичених коштів банку. Особливості здійснення операцій з рефінансування банків. Емісія та розміщення боргових цінних паперів банку.

Тема 2.5. Розрахунково – касові операції банків

Сутність розрахунково-касових операцій та їх значення для здійснення банківської діяльності. Організація безготівкових розрахунків і структура безготівкового грошового обігу. Поняття платіжної системи. Платіжні інструменти. Загальні принципи організації платіжних систем. Відкриття та обслуговування рахунків фізичних та юридичних осіб для здійснення трансакцій. Характеристика інструментів безготівкових розрахунків. Схеми розрахунків за допомогою платіжних доручень, платіжних вимог – доручень, чеків, векселів, акредитивів. Розрахунки з використанням банківських платіжних карток. Формування національної системи масових електронних платежів (НСМЕП). Характеристика міжбанківських розрахунків. Структурна побудова та принципи функціонування системи електронних платежів (СЕП). Характеристика касових операцій банків.

Тема 2.6. Кредитні операції банків

Організаційна структура кредитної функції банку. Сутність та класифікація банківських кредитів. Принципи й умови кредитування, види банківських кредитів. Кредитна політика, її основні елементи та принципи раціонального кредитування. Ціна банківського кредиту. Методи визначення ціни банківського кредиту.  Основні елементи механізму кредитування. Кредитоспроможність позичальника: юридичної особи, фізичної особи. Особливості визначення кредитоспроможності окремих груп позичальників. Система кредит-скорингу. Загальна характеристика кредитного договору. Форми забезпечення повноти й своєчасності повернення кредитів. Оцінювання якості кредитного портфеля. Порядок формування резервів для покриття можливих втрат за кредитними операціями банків.

Тема 2.7. Операції банків з цінними паперами

Місце та роль банків на ринку цінних паперів. Банківська, небанківська та змішана моделі організації ринку цінних паперів. Емісійні операції банків. Основні етапи емісійної діяльності банків. Особливості емісії акцій банками. Особливості емісії облігацій. Депозитні (ощадні) сертифікати   банків.  Формування банками портфеля цінних паперів. Інвестиційні операції банків з цінними паперами. Заставні операції банків з цінними паперами. Професійна діяльність банку на ринку цінних паперів. Операції банків з векселями, класифікація та їх зміст. Вексельні кредити   банків. Обліковий кредит: сутність та особливості. Кредити під заставу векселів. Видача гарантій на забезпечення оплати векселів. Авалювання векселів комерційними банками. Операції банків з акцептування векселів. Інкасування векселів. Оплата векселів за дорученням клієнта (доміциляція векселів). Зберігання банками векселів.

Тема 2.8. Валютні операції банків

Валютні цінності та валютні операції. Класифікація операцій банків у іноземній валюті. Конвертованість валюти і її види. Класифікатор іноземних валют НБУ. Пряма (європейська) та непряма (американська) системи котирування валюти. Крос-курси валют та способи їх обчислення. Методи обчислення форвардних курсів валюти. Характеристика конверсійних (обмінних) валютних операцій. Операції з торгівлі іноземною валютою на міжбанківському ринку. Неторговельні операції банків в іноземній валюті. Операції із залучення та розміщення валютних коштів. Операції з міжнародних торговельних розрахунків. Порядок ведення валютних рахунків клієнтів. Відкрита валютна позиція банку, схема її обчислення  та управління.

Тема 2.9. Нетрадиційні  банківські операції та послуги

Необхідність надання нетрадиційних  фінансових послуг банками. Сутність та особливості фінансових послуг банків. Економічні основи банківського лізингу та його види. Механізм здійснення лізингових операцій. Розрахунок лізингових платежів. Економічна природа факторингу. Класифікація факторингових операцій. Механізм здійснення факторингу. Розрахунок плати за факторинговими операціями. Форфейтинг.  Сутність банківської гарантії. Банківська порука. Відмінність гарантії та поруки. Посередницькі, консультаційні та інформаційні послуги.  Сутність та види трастових послуг.

Тема 2.10. Обслуговування банками зовнішньоекономічної діяльності

Організація кореспондентських відносин з іноземними банками. Основні умови та порядок здійснення міжнародних розрахунків. Характеристика основних форм міжнародних розрахунків. Кредитування експортно-імпортних операцій. Кредитування зовнішньої торгівлі. Міжнародні банківські акцепти. Міжнародні авальні кредити. Ризики в міжнародному кредитуванні.

Тема 2.11. Аналіз та оцінка фінансового стану банку

Сутність фінансового стану банку. Показники фінансової стійкості банку: надійності, фінансового важеля, участі власного капіталу в формуванні активів, мультиплікатора капіталу, захищеності власного капіталу. Аналіз показників ділової активності банку. Сутність ліквідності та платоспроможності банку. Вплив ресурсної бази на ліквідність банку. Нетто-ліквідна позиція банку. Розрахунок та аналіз показників ліквідності балансу банку. Методи оцінки потреб в ліквідних засобах та управління ліквідністю балансу банку. Прибутковість та аналіз показників прибутковості банків. Узагальнена оцінка фінансового стану банків на основі системи CAMELS.

Тема 2.12. Теоретичні основи банківського менеджменту

Етапи розвитку банківського менеджменту. Сутність банківського менеджменту. Сутність та процес формування цілей банківських установ. Об’єкти, суб’єкти банківського менеджменту. Принципи банківського менеджменту. Функції банківського менеджменту. Завдання банківського менеджменту. Особливості менеджменту у банках, що випливають з особливості банківської діяльності. Чинники, що впливають на якість банківського менеджменту. Види банківського менеджменту. Специфіка фінансового менеджменту у банківських установах. Сутність банківських ризиків. Причини виникнення ризиків у банківській діяльності. Класифікація банківських ризиків. Сутність управління банківськими ризиками. Методи управління ризиками. Особливості банківського менеджменту в країнах Західної Європи та США.

Тема 2.13. Управління пасивами банку

Концепції щодо виокремлення основних джерел формування банківських ресурсів. Необхідність та сутність субординованого капіталу у формуванні власного капіталу вітчизняних банків. Методи оцінки власного капіталу банку. Методика розрахунку та аналізу нормативів власного капіталу банківських установ, що використовується НБУ. Методи управління власним капіталом банку. Методи управління залученим капіталом банку. Створення системи гарантування вкладів фізичних осіб як передумова підвищення довіри населення до діяльності банків. Визначення депозитної процентної ставки (формула І. Фішера). Розрахунок процентних витрат за депозитними операціями банків. Особливості управління запозиченим капіталом. Сучасні методи управління запозиченим капіталом банку.

Тема 2.14. Управління активами банку

Сутність кредитної політики комерційного банку. Чинники визначення обсягу та структури кредитного портфелю комерційного банку. Фактори впливу на формування позичкової процентної ставки. Методи встановлення процентної ставки за кредитами. Методи управління кредитними ризиками банку. Вплив НБУ на управління ризиком кредитних операцій   банків через встановлення нормативів ризику. Методи управління ризиками на рівні окремого позичальника. Методи управління кредитним ризиком на рівні кредитного портфелю. Методи управління проблемними кредитами. Сутність та види інвестиційної політики комерційного банку. Прийняття рішень у сфері вибору цінних паперів як об’єктів інвестування. Сутність фондових індексів як індикаторів стану фондових ринків. Розрахунок систематичного та несистематичного ризику при здійсненні операцій з цінними паперами. Методи управління інвестиційними ризиками   банків.

Тема 2.15. Збалансоване управління активами та пасивами банку

Стратегії управління активами і пасивами. Сутність ліквідності комерційного банку. Стратегії управління ліквідністю банку. Методи оцінювання потреби в ліквідних коштах. Регулювання ліквідності   банків шляхом встановлення нормативів ліквідності НБУ. Управління ризиком зміни відсоткових ставок. Основні положення ГЕП – менеджменту. Методи хеджування ризиків за допомогою використання форвардних, ф’ючерсних контрактів, опціонів, СВОП - контрактів. Управління прибутковістю   банків. Визначення процентної та непроцентної маржі, чистої процентної та непроцентної маржі, чистої маржі операційного прибутку, чистого спреду, чистого прибутку у розрахунку на акцію (EPS), прибутковості активів (ROA), прибутковості капіталу  (ROE). Взаємозв’язок показників прибутковості активів та капіталу комерційного банку.

Тема 2.16. Управління персоналом банку

Сутність управління персоналом банку. Види поділу праці у комерційному банку. Класифікація персоналу комерційного банку. Сучасні вимоги до менеджера комерційного банку. Планування персоналу у банках. Процедури вибору персоналу. Цілі та методи мотивації банківських службовців. Структура системи мотивації працівників банку. Підвищення кваліфікації банківських працівників. Напрямки підвищення кваліфікації службовців банку. Сучасні методи і принципи управління персоналом. Методи управління персоналом. Чинники успіху управління персоналом банку.

Тема 2.17. Банківський маркетинг

Особливості маркетингової діяльності у банківській сфері. Мета банківського маркетингу. Функції маркетингу у банку. Особливості маркетингової та операційної орієнтації банківської діяльності. Передумови запровадження віртуальних банків. Основні складові маркетингової роботи. Маркетингові дослідження банківського ринку. Методологія збирання інформації. Види маркетингових досліджень. Цикл розробки банківського продукту. Формування клієнтської бази банку. Моніторинг клієнтської бази. Методи просування банківських продуктів та послуг. Зміст та цілі зв’язків з громадськістю; імідж банку. Робота з основними групами громадськості. Розробка реклами комерційного банку.

Тема 2.18. Особливості функціонування банківської системи України в умовах фінансової нестабільності

Сутність, причини та наслідки банківських криз. Ідентифікація банківських криз. Програми допомоги банківському сектору в умовах глобальної фінансової кризи. Госпітальні банки: світовий досвід функціонування і можливості для України.Новости

 

Наши новости

- Заказать тезисы

- Заказать курсовую

- Заказать диплом

- Заказать научную статью

- Заказать бизнес-план

- Заказать реферат

- Заказать контрольную

Дипломна робота з психології замовити

Заказать дипломную работу по психологии

В нашей базе более 3000 готовых работ

Дипломна робота з міжнародних відносин замовити

Дипломная работа по менеджменту заказать

Дипломная работа по логистике на заказ

Дипломная работа по маркетингу на заказ

Дипломная работа по финансам заказать

Дипломная по экономике предприятия на заказ

Дипломная по международным отношениям заказ

Дипломная работа по туризму заказать

Дипломная работа по праву на заказ

Дипломна робота з менеджменту замовити

Дипломна робота з економіки підприємства замовлення

Дипломна робота з бухгалтерського обліку замовлення

Дипломна з готельно-ресторанного бізнесу замовити

Дипломная работа по бухгалтерскому учету заказать

ЗАКАЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ

НАШИ ПАРТНЕРЫ: "Киевская переплетная мастерская"

 On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ