Заказ дипломной работы

 

Шановні студенти!

На нашому  сайті Ви маєте можливість замовити дипломну роботу з різних економічних та правових дисциплін.

Дипломні роботи виконуються  відповідно до методичних рекомендацій Вашого Вузу.

Звідси  - Ви  отримуєте 100 % індивідуальну роботу.

Нижче поданий орієнтовний перелік напрямків, за якими виконуються дипломні роботи.

 

                                                «Основи зовнішньоекономічної діяльності»
Метою курсу є отримання студентами знань  з об’єктивних закономірностей, умов, процесів і специфічних особливостей зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), а також придбання навичок їх практичного використання.
Головними завданнями курсу є:
• розуміння сутності зовнішньоекономічної діяльності, цілей, мотивів і передумов її виникнення, правового та економічного середовища розвитку;
• вивчення видів та форм зовнішньоекономічної діяльності, регуляторних процесів;
• усвідомлення економічної природи комерційних операцій на зовнішньому ринку;
• вміння використовувати набуті знання в практичній діяльності;
• набуття практичних навичок з дослідження зовнішньоекономічних ринків, аргументація та прийняття рішень про вихід на зовнішні ринки з використанням однієї з форм виходу.
Предметом курсу є: розгляд зовнішньоекономічних зв’язків України в сфері виробництва, розподілу, обміну, споживання та механізму їх функціонування.


                                                                 «Глобальна економіка»
Метою дисципліни є: формування розуміння студентами умов і факторів становлення та механізмів функціонування глобальної економіки.
Основні завдання полягають у виявленні системної сутності економічної глобалізації; визначенні глибини впливу глобальних трансформацій на світові інтеграційні процеси; ідентифікації принципових параметрів глобального розвитку; визначенні сучасних ринкових та інституційних методик глобального менеджменту; аналізі особливостей формування національних і міжнародних стратегій розвитку;
Предмет дисципліни: відносини між суб’єктами глобального бізнесу, що визначаються специфікою, закономірностями та тенденціями сучасних економічних трансформацій.

 


                                           «Міжнародні стратегії економічного розвитку»
Метою навчальної дисципліни є систематизація набутих і отримання нових знань щодо проблем і методів розробки та реалізації міжнародних макростратегій економічного розвитку.
Завдання дисципліни орієнтовані на розуміння:
• середовища формування сучасних стратегій розвитку та його ключових компонентів;
• спектру апробованих у світогосподарській практиці та новіт¬ніх найбільш перспективних макроекономічних політик;
• особливостей розробки та реалізації національних та інтеграційних стратегій економічного розвитку;
• сучасної міжнародної регуляторно-координаційної політики, зокрема в контексті інтересів країн з перехідними економіками;
• сутності, умов, проблем і перспектив глобалізації економіки, її впливу на національні стратегії розвитку;
• економічних аспектів розвитку окремих цивілізацій та міжцивілізаційної взаємодії.
Предмет дисципліни — методологія формування і практика реалізації сучасних стратегій розвитку окремих країн, міжнародних організацій та регіональних утворень в умовах глобалізації.


                                                                 «Європейський бізнес»
Метою навчальної дисципліни є формування системи теоретичних знань, практичних навичок та компетенцій з організації ділових операцій та управління конкурентною поведінкою компанії в умовах сучасного середовища країн-членів Європейського Союзу.
Завдання навчальної дисципліни полягають у формуванні у студентів компетентності щодо:
• розуміння особливостей європейського бізнесу та його ролі у розвитку Європейського Союзу в умовах глобалізації та регіональної інтеграції;
• ідентифікації можливостей та обмежень малих та середніх підприємств у країнах – членах ЄС у виробництві товарів, наданні послуг, забезпеченні зайнятості та нарощуванні обсягів ВВП;
• виявлення впливу різних елементів культури на ділові операції європейських підприємств;
• аналізу питань тотального управління якістю на мікрорівні в основних галузях європейського бізнесу;
• класифікації інструментів уніфікованого в межах ЄС управління конкурентною поведінкою суб’єктів підприємницької діяльності основних галузей європейської економіки;
• характеристики процесу управління соціальною відповідальністю в компаніях, що здійснюють господарські операції в країнах-членах ЄС;
• оцінки ефективності функціонування європейських підприємств основних галузей бізнесу;
• систематизації методів регулювання основних ринків товарів та послуг Європейського Союзу;
• визначення перспектив розвитку основних галузей європейського бізнесу в контексті нової парадигми глобального менеджменту.
Предметом дисципліни є ділові операції господарської діяльності, уніфіковані інструменти управління конкурентною поведінкою та тенденції розвитку компаній основних галузей бізнесу країн – членів Європейського Союзу.


                                                        «Європейський проектний менеджмент»
Метою вивчення дисципліни «Європейський проектний менеджмент» є ознайомлення студентів з сучасною методологією та інструментарієм проектного менеджменту європейських організацій, засвоєння практичних навичок розробки та реалізації проектів, розуміння перспектив застосування своїх знань та умінь у процесі європейської інтеграції.
Основними завданнями дисципліни «Європейський проектний менеджмент» є:
• розкриття понятійного апарату курсу;
• характеристика сучасного інструментарію проектного менеджменту;
• класифікація проектів;
• характеристика донорського ресурсу ЄС;
• засвоєння інструментарію менеджменту реалізації програм технічної допомоги ЄС в Україні;
• характеристика інструментів проектного менеджменту ЄБРР;
• розкриття принципів менеджменту проектів Комітету сприяння розвитку ОЄСР;
• визначення специфіки проектного менеджменту програми «ТАСІС» в Україні;
• крос-культурний аналіз міжнародних проектів;
• визначення проблем мотивації та розвитку персоналу проекту.
Предметом дисципліни є відносини суб’єктів господарської діяльності України з європейськими організаціями щодо розробки, реалізації та фінансування проектів.
 
 
                                       «Управлінська результативність в міжнародному бізнесі»
Метою курсу є формування знань з прийняття рішень щодо оцінки та підвищення управлінської результативності в міжнарод¬ному бізнесі.
Завдання дисципліни спрямовані на формування у студентів спеціальних професійних компетенцій щодо:
• аналізу факторів управлінської результативності в міжнарод¬ному бізнесі;
• врахування організаційного контексту досягнення управлінських результатів у міжнародному бізнесі;
• проектування результативної управлінської роботи в міжнародних компаніях;
• планування свого професійного росту як основи для постійного зростання управлінських результатів у міжнародному бізнесі.
Предмет дисципліни — відносини, що виникають у процесі аналізу, планування, оцінки та контролю результативності управлінської праці в міжнародному бізнесі.

 

Міжнародні фінанси

 

“Міжнародні фінанси” – завданням дисципліни є вивчення потоків грошових коштів і пов’язаних з ним відносин у галузі міжнародної економіки; видів і форм, яких набуває міжнародне переливання капіталів; змін спрямованості та інфраструктури міжнародних валютно-фінансових потоків.


“Фондовий ринок”
формує у студентів знання про цінні папери та розуміння загальних засад функціонування фондових ринків, їх структури і принципи врегулювання, надає системну інформацію про діяльність на фондових ринках.


“Міжнародна інвестиційна діяльність”
формує знання у студентів відносно сутності міжнародних інвестицій, їх місця і ролі у сучасному міжнародному бізнесі; суб’єктів, об’єктів, видів і форм міжнародної інвестиційної діяльності; регулювання міжнародної інвестиційної діяльності на національному, міжнародному та наднаціональному рівнях адміністративно-правовими, економічними та соціально-психологічними методами; практики міжнародної інвестиційної діяльності в Україні; стратегії і заходів її активізації та підвищення ефективності.


«Фінансові системи зарубіжних країн»  формує знання з фінансів зарубіжних країн, знайомить з принципами побудови, основними тенденціями становлення і розвитку фінансових систем зарубіжних країн.


«Ведення реєстру власників іменних цінних паперів»
- метою дисципліни є формування знань щодо реєстраторської діяльності, вміння та набуття практичних навичок у сфері ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.


«Торгівля цінними паперами»
- завданням дисципліни є формування у студентів знання про цінні папери та розуміння процесу торгівлі цінними паперами, види та особливості проведення торгових операцій, надання системної інформації про діяльність торгівців цінними паперами, аналіз особливостей діяльності торгівців та методів регулювання їхньої діяльності.


“Фінансовий інжиніринг” – завданням дисципліни є вивчення сутності і факторів розвитку фінансового інжинірингу; отримання базових знань фінансового інженера; оволодіння навичками використання основного інструментарію фінансового інжинірингу та операційних схем, що базуються на отриманні рішення за допомогою відповідного сполучення теоретичних конструкцій і фінансових інструментів.


“Міжнародний фінансовий ринок” –завданням дисципліни є розкриття теоретичних та практичних засад розвитку та функціонування фінансових ринків окремих країн світу, які в свою чергу виступають складовими частинами фінансових систем відповідних країн.


“Міжнародні біржові технології” – завданням дисципліни є вивчення та розкриття теоретичних та практичних аспектів функціонування біржової торгівлі, взаємозв’язку національної і міжнародної біржової діяльності, оволодіння навичками в залежності від ринкової ситуації використовувати ті біржові технології, які дозволяють з найменшим ризиком приносити стабільний прибуток.


«Управління міжнародними інвестиційними проектами» - метою дисципліни є отримання знань та умінь у сфері аналізу та розробки інвестиційних проектів та складання бізнес-планів на основі загальноприйнятих в світовій практиці методичних та практичних підходів.


«Міжнародне оподаткування» - завданням дисципліни є формування системи знань у галузі оподаткування в світовій економіці та характеру його розвитку на сучасному етапі.

 Новости

 

Наши новости

- Заказать тезисы

- Заказать курсовую

- Заказать диплом

- Заказать научную статью

- Заказать бизнес-план

- Заказать реферат

- Заказать контрольную

Дипломна робота з психології замовити

Заказать дипломную работу по психологии

В нашей базе более 3000 готовых работ

Дипломна робота з міжнародних відносин замовити

Дипломная работа по менеджменту заказать

Дипломная работа по логистике на заказ

Дипломная работа по маркетингу на заказ

Дипломная работа по финансам заказать

Дипломная по экономике предприятия на заказ

Дипломная по международным отношениям заказ

Дипломная работа по туризму заказать

Дипломная работа по праву на заказ

Дипломна робота з менеджменту замовити

Дипломна робота з економіки підприємства замовлення

Дипломна робота з бухгалтерського обліку замовлення

Дипломна з готельно-ресторанного бізнесу замовити

Дипломная работа по бухгалтерскому учету заказать

ЗАКАЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ

НАШИ ПАРТНЕРЫ: "Киевская переплетная мастерская"

 On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ