Заказать диплом

 

Шановні студенти!

На нашому  сайті Ви маєте можливість замовити дипломну роботу з різних економічних та правових дисциплін.

Дипломні роботи виконуються  відповідно до методичних рекомендацій Вашого Вузу.

Звідси  - Ви  отримуєте 100 % індивідуальну роботу.

Нижче поданий орієнтовний перелік напрямків, за якими виконуються дипломні роботи.

 

«Стратегічне управління»

Мета: засвоєння студентами теоретичних моделей та методів, формування навичок практичного застосування прийомів і методів формулювання стратегій, розробки стратегічних планів, проектів та програм, створення системи стратегічного управління та забезпечення ефективного функціонування організації у динамічному ринковому середовищі.

Завдання: здійснення  аналізу середовища функціонування організації, оцінювати ситуацію, що склалася, будувати стратегічний баланс, оцінювання рівень конкурентоспроможності організації для визначення переваг та недоліків у її функціонуванні,  обґрунтовування місії, цілі, стратегії, “стратегічного набору” організації на основі застосування системи прогнозів, в тому числі й за допомогою сценаріїв, формувати планів, проектів та програм стратегічного типу, застосовувати методи побудови системи стратегічного управління як інструменту виконання стратегій, формувати підсистеми цільового типу: організаційного, фінансово - економічного, соціально – психологічного та інформаційного забезпечення стратегічного управління

Предмет: опанування сучасного досвіду із теорії та практики стратегічного управління, актуальних питань стратегічного аналізу, планування та забезпечення функціонування підприємства у «стратегічному режимі» для збереження власності та розвитку бізнесу у довгостроковій перспективі.


«Управління корпораціями (АТ)»

Мета: опанування принципами корпоративного управління, опанування навичками формування організаційної культури корпоративного типу, формування навичок дослідження середовища АТ як „середовища інтересів зацікавлених груп”, формування умінь застосування інструментів економічного та організаційного механізмів управління корпораціями різного типу, в тому числі з частками ДКП, формування навичок взаємоузгодження діяльності представницьких, виборних та виконавчих органів управління АТ, опанування навичок формування систем стратегічного управління корпораціями, в тому числі шляхом впровадження систем стратегічного планування, моніторингу та контроллінгу, формування навичок трансформації систем управління АТ, формування умінь застосування методичних підходів та методів оцінки ефективності корпоративного управління.

Завдання:  розкриття теоретичних основ формування корпоративного управління та об’єктів корпоративного типу, викладення методики використання базових інструментів механізмів корпоративного управління, характеристика особливостей управління розвитком корпорацій.

Предмет: охоплює загальні закономірності, принципи формування, функціонування та розвитку системи корпоративного управління; характеристику основних елементів організаційного та економічного механізмів управління утвореннями корпоративного типу.


«Підприємництво та малий бізнес»

Мета:  формування у студентів системи знань щодо сутності підприємництва та малого бізнесу, а також логіки процесу та змісту основних етапів створення власного бізнесу.

Завдання: розкрити природу підприємництва та сутність категорії “малий бізнес”, з’ясувати їх роль в економіці; визначити переваги та недоліки малого бізнесу та виділити ключові фактори, що впливають на його розвиток; оцінити середовище, сучасний стан та тенденції розвитку малого бізнесу в Україні; з’ясувати технологію створення власного бізнесу; охарактеризувати зміст та методологію розробки бізнес-плану; ідентифікувати способи та джерела початкового фінансування підприємницьких  проектів.

Предмет: закономірності формування, функціонування та розвитку малого бізнесу взагалі та малого бізнесу в Україні зокрема, а також процеси планування, обґрунтування та організації власної підприємницької справи.


«Управління фірмою малого бізнесу»

Мета: формування системи знань про управління у сфері малого бізнесу, особливості реалізації функції управління суб’єктами малого підприємництва, а також навичок і вмінь використання специфічних способів та інструментів управління малими підприємствами.

Завдання: вивчення специфіки управління виробничою, маркетинговою, збутовою і фінансовою діяльністю на малому підприємстві, особливостей системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва, набуття навичок прийняття управлінських рішень у сфері малого бізнесу.

Предмет: особливості формування, функціонування та розвитку системи управління малими підприємствами, фактори і механізми підвищення ефективності управління їх діяльністю.


«Персональний менеджмент»

Мета: формування цілісної системи  організації власної праці менеджера:  формування комплексу знань про планування та організацію ефективної праці; про техніку особистої роботи; організацію робочого місця; планування власного часу; співробітництво з оточуючими; проведення ділових бесід, нарад, переговорів; про мистецтво роботи з документами.

Завдання: оволодіння професійними знаннями і навичками в галузі управління власною діловою кар*єрою; організації власного робочого місця; технології раціонального використання робочого часу; формуванні навичок застосування психотехнологій впливу на особистість і соціально-психологічних технологій впливу на групи; технікою самоорганізації; технологією рольового управління в організаціях; аутопсиходіагнистики і візуальної психодіагностики; вдосконаленні роботи з діловими паперами.

Предмет: технології самоорганізації і самовдосконалення менеджера, його впливу на  підлеглих, колег і ділових партнерів; закономірності взаємодії з різними типами робітників, механізм прийняття конкретних рішень, делегування повноважень; підготовка до виступу, бесіди, переговорів, нарад; можливості формування та подання власного іміджу.

 

 

«Міжнародний менеджмент»
Метою навчальної дисципліни є формування системи теоретичних знань та практичних навичок щодо управління діяльністю міжнародних корпорацій, здійснення основних функцій координаційного менеджменту – планування, організації, укомплектування штатів, комунікацій, мотивації, керівництва, контролю.
Завдання дисципліни спрямовані на формування у студентів компетентності щодо:
• вивчення сучасних теоретичних основ і середовища міжнародного менеджменту,
• засвоєння сучасних технологій управління міжнародними корпораціями,
• методів розв’язання ними ключових проблем розвитку в умовах глобалізації;
• формування умінь застосовувати методи та інструментарій міжнародного менеджменту на українських підприємствах (в організаціях).
Предметом дисципліни є система управлінських відносин, методів та інструментів в міжнародних корпораціях.


                                                           

«Міжнародні організаці»
Метою курсу є формування системи теоретичних навичок і вмінь дослідження стану міжнародної економічної інтеграції, знань щодо об’єктивних закономірностей, принципів, функцій механізмів створення і дій та особливостей сучасних міжнародних організацій, сучасного і перспективного співробітництва України з міжнародними організаціями.
Завдання дисципліни спрямовані на формування у студентів компетентності щодо:
• сучасних аспектів діяльності міжнародних міждержавних організацій;
• вивчення конкретних аспектів історії, складу, географічної сфери, діяльності конкретних організацій та кола проблем, що вони розв’язують, їх впливу на розвиток певних галузей міжнародних відносин, на політику окремих держав;
• розуміння цілей, завдань, функцій, організаційної структури, повноважень, норм та правил функціонування міжнародних економічних організацій;
• вивчення установчих документів, інших рішень міжнародних організацій, тенденцій їх розвитку, можливих змін розвитку і вдосконалення внутрішньо організаційного механізму, процедури прийняття рішень;
• формування вмінь та набуття практичних навичок з аналізу діяльності міжнародних організацій в різних сферах економічного співробітництва.
Предметом дисципліни - є принципи, методи та технологія формування і функціонування міжнародних організацій.

 

 «Міжнародна економічна діяльність Україн»
Метою курсу “Міжнародна економічна діяльність України” є формування знань про об’єктивні закономірності, реальні процеси та специфічні особливості міжнародної економічної діяльності України, а також практичних навичок щодо здійснення комерційних та фінансових операцій у міжнародній сфері.
Головними завданнями курсу є: вивчення теоретичних засад міжнародної економічної діяльності, ознайомлення з основними формами міжнародного та інвестиційного співробітництва в Україні, їх особливостями на сучасному етапі; поглиблення на сучасному етапі; поглиблення знань сутності та завдань міжнародної економічної діяльності України; розкриття механізму співробітництва в умовах розвитку сучасних інтеграційних процесів та участі в них України; набуття навичок здійснювати зовнішньоекономічні операції.
Предметом дисципліни є відносини, що складаються в процесі міжнародної діяльності суб’єктів міжнародних економічних відносин України
 

«Зовнішньоекономічна діяльність України»
Метою курсу є формування у студентів аналітичного творчого мислення шляхом опанування теоретичних основ зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), вміння використовувати знання в поточній господарській діяльності і набуття навичок застосування у практичній роботі.
Головними завданнями курсу є:
• формування чіткої уяви щодо сутності і завдань зовнішньоекономічної діяльності;
• вивчення видів та форм зовнішньоекономічної діяльності;
• знання регуляторних процесів правового та економічного середовища розвитку;
• ґрунтовно засвоїти сучасний арсенал методів і прийомів виходу на зовнішні ринки та розвитку зовнішньоекономічної діяльності;
• набуття практичних навичок з дослідження зовнішньоекономічних ринків з використанням однієї з форм виходу.
Предметом курсу є зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів господарювання України.

 Новости

 

Наши новости

- Заказать тезисы

- Заказать курсовую

- Заказать диплом

- Заказать научную статью

- Заказать бизнес-план

- Заказать реферат

- Заказать контрольную

Дипломна робота з психології замовити

Заказать дипломную работу по психологии

В нашей базе более 3000 готовых работ

Дипломна робота з міжнародних відносин замовити

Дипломная работа по менеджменту заказать

Дипломная работа по логистике на заказ

Дипломная работа по маркетингу на заказ

Дипломная работа по финансам заказать

Дипломная по экономике предприятия на заказ

Дипломная по международным отношениям заказ

Дипломная работа по туризму заказать

Дипломная работа по праву на заказ

Дипломна робота з менеджменту замовити

Дипломна робота з економіки підприємства замовлення

Дипломна робота з бухгалтерського обліку замовлення

Дипломна з готельно-ресторанного бізнесу замовити

Дипломная работа по бухгалтерскому учету заказать

ЗАКАЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ

НАШИ ПАРТНЕРЫ: "Киевская переплетная мастерская"

 On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ