Заказать дипломную работу

 

Шановні студенти!

На нашому  сайті Ви маєте можливість замовити дипломну роботу з різних економічних та правових дисциплін.

Дипломні роботи виконуються  відповідно до методичних рекомендацій Вашого Вузу.

Звідси  - Ви  отримуєте 100 % індивідуальну роботу.

Нижче поданий орієнтовний перелік напрямків, за якими виконуються дипломні роботи.

«Менеджмент»

Мета: формування системи фундаментальних знань про закономірності менеджменту, функції і технологію системного управління, а також навичок і вмінь використання базових інструментів управління організацією.

Завдання: вивчення сутності, основних понять і категорій менеджменту; складових елементів, етапів, інструментів реалізації та забезпечення взаємозв'язків функцій управління; процесів прийняття і методів обґрунтування управлінських рішень; набуття навичок застосування основного інструментарію менеджменту.

Предмет: закономірності формування, функціонування та розвитку системи управління організацією.


«Управління конкурентоспроможністю підприємства»

Мета: формування у майбутніх фахівців компетентності щодо об’єктивних закономірностей, механізму та особливостей сучасної конкуренції та конкурентоспроможності підприємства, а також надання ним навичок і вмінь дослідження стану конкуренції, аналізу та оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства, розробки й практичного застосування стратегій підтримки та нарощування його конкурентних переваг.

Завдання: Оволодіння основами управління конкурентоспроможністю як однією зі складових загальної системи управління підприємства, що функціонує в умовах ринкової економіки, вивчення цілеспрямованого управління конкурентоспроможністю виступає як запоруки забезпечення виживання підприємства в умовах конкуренції та як чинник досягнення ним успіху у конкурентній боротьбі.

Предметом: вивчення конкретних форм економічної конкуренції, закономірностей формування конкурентних переваг та конкурентоспроможності підприємств.


«Антикризове управління»

Мета: навчити сутність, місце, роль, основні види кризових явищ з акцентом на окремі підсистеми організації, а саме локальних криз збуту, фінансів, постачання, виробництва, управління персоналом, організації в цілому; розкрити методичні підходи до діагностики та розробки “правил ефективної поведінки” в умовах кризи; проаналізувати сутність та доступність заходів щодо подолання (запобігання) кризи підприємства; опанувати загальні підходи до проведення процедури банкрутства.

Завдання: розпізнання кризових явищ (симптоми, причини, природа, механізм формування, рівень прояву та час впливу), аналіз та діагностика криз різного типу, їх впливу на діяльність організації та взаємодії між собою, прогнозування наслідків розвитку кризових явищ (при втручанні та невтручанні з боку керівників та власників підприємства),в изначення можливостей запобігання та/або пом’якшення кризових явищ, забезпечення функціонування підприємства в умовах кризових явищ різного типу, особливо в умовах локальних криз окремих підсистем організації, а також системної та стратегічної криз, розробка заходів по стабілізації та/або розвитку підприємства (його частини), включаючи ФВА, контроллінг, управління ризиками тощо, ліквідація наслідків кризи або підприємства, обґрунтування організаційної форми та формування підсистеми антикризового управління, включаючи такі підсистеми як ризик – менеджмент та управління безпекою підприємства.

Предмет: погнозування та подолання кризових явищ різного типу, необхідний та достатній для передбачення, запобігання формуванню криз, для подолання та виводу підприємств з кризи, а також для викорінення наслідків кризи.«Організація управління промисловим підприємством
»

Мета: формування навичок вибору та оцінки конкретних організаційних рішень, набутя умінь системного аналізу процесів організанізації управління промисловими підприємствами, формування навичок проектування та аналзу організаційних структур управління, набуття навичок розподілу повноважень в процесі організації управління промисловим підприємством, опанування навичок формування системи внутрішньої нормативної документації на підприємстві, опанування вмінь побудови та аналізу документопотоків на підприємстві, формування вмінь оцінки ефективності системи управління.

Завдання: розкриття сутності різноманітних підходів та методик організації управління промисловим підприємством, викладення методики використання різноманітних інструментів управління організаціяи в різних практичних ситуаціях діяльності організації, характеристика та оцінка впливу різномантіних факторів систему управління промисловим підприєством.

Предмет: закономірності побудови організаційних структур управління, ситема діагностики та оцінки системи управління на промисловому підприємстві. процеси побудови та функціонування системи управління промисловим підприємством, система організаційних відносин, яка виникає в процесі управління, організація та функціонування діловодства в організації.

 

«Операційний менеджмент»

Мета: формування у майбутніх фахівців компетентності щодо об’єктивних закономірностей та особливостей управління операційною (виробничою) діяльністю сучасного підприємства.

Завдання: сформувати розуміння того, що операційна система є однією з найважливіших складових будь-якої організації і, саме через це, спеціалісту в галузі економіки та управління конче потрібне знання основ, категорій та принципів операційного менеджменту, отриматння знань щодо  принципів та методів раціональної організації, планування та контролю функціонування операційних систем різних видів, набуття вмінь та навичок самостійного виконання техніко-економічних розрахунків, що пов’язані з аналізом та обґрунтуванням рішень щодо створення операційної системи, підтримки усталеного режиму її функціонування та перетворень.

Предмет: закономірності планування (розроблення операційної стратегії та проектування операційної системи, розроблення тактичних та оперативних планів поточної операційної діяльності, планування потреби у ресурсах (матеріальних, трудових)), основи організації (впорядкування в просторі та часі усіх ресурсів, процесів та складових елементів операційної системи), координації-контрольною (оперативне регулювання та диспетчеризація операційної діяльності, оперативне контролювання забезпеченості виробництва ресурсами тощо).


«Інноваційний менеджмент»

Мета: Опанування дисципліни “Інноваційний менеджмент” полягає у вивченні сутності та закономірностей здійснення інноваційного процесу та особливостей управління його етапами; формуванні у майбутніх фахівців комплексу знань щодо базових принципів, методів та інструментів управління впровадженням нововведень в організаціях, узагальнюючи теоретичні та практичні надбання в управлінні інноваціями провідних іноземних та вітчизняних фірм.

Завдання: Вивчення основ теорії інноватики та теорій інноваційного розвитку, принципів, методів та інструментів управління інноваціями в організаціях, основних етапів розробки інноваційних стратегій та особливостей їх реалізації, методів оцінки ефективності інноваційної діяльності, здійснення аналізу та оцінки інноваційного потенціалу організації, формування інноваційної стратегії та визначення основних етапів її здійснення, виконання техніко-економічних розрахунків по обґрунтуванню управлінських рішень щодо впровадження нововведень, здійснення розрахунків економічної ефективності інноваційних проектів та оцінювання інших видів їх ефективності.

Предмет: Знання та вміння, набуті при вивченні дисципліни “Інноваційний менеджмент” можна використати, працюючи менеджерами в промислових компаніях, які належать до різних галузей народного господарства, і де здійснюється інноваційна діяльність.


«Управління якістю»

Мета – формування у майбутніх спеціалістів комплексу знань щодо базових принципів, категорій, методів та інструментів управління якістю в сучасних компаніях, узагальнюючи основні досягнення теорії і практики в області менеджменту якості; показати необхідність використання цих досягнень у всіх сферах діяльності організації незалежно від її галузевої належності, розміру та структури; сформувати уяву про системну організацію процесів управління якістю на підприємстві, що відповідає вимогам міжнародних стандартів.

Завдання: отримання знань щодо сутності основних теоретичних положень сучасної концепції менеджменту якості; призначення та механізму застосування класичних і сучасних методів та інструментів управління якістю в поточній діяльності підприємств; послідовності етапів створення на підприємстві системи менеджменту якості, базуючись на процесному підході; розуміння порядку застосування міжнародних стандартів в процесі створення та сертифікації системи менеджменту якості на підприємстві та проведення внутрішнього й зовнішнього аудиту системи управління якістю; формування вмінь щодо здійснення економічних розрахунків по обґрунтуванню організаційно-технічних рішень, спрямованих на підвищення якості та продуктивності; застосовування статистичних методів управління якістю в операційній діяльності; побудови ланцюгів процесів організації та створення процесної моделі підприємства; розробки документації системи менеджменту якості організації відповідно до вимог стандартів ISO 9000 при побудові системи та підготовці підприємства до сертифікації.

Предмет: відносини, що формуються в процесі планування, управління, забезпечення і покращання якості в рамках системи менеджменту якості організації.


«Організаційна поведінка і психологія управління»

Мета: опанування умінь аналізу та оцінки трудової  діяльності людей в організації, формування навичок моделювання програм взаємодії з робітниками з врахуванням їх типу особистості, формування умінь використовувати соціально-психологічні знання (трансактного аналізу, маніпулятивної поведінки, психологічних засобів впливу) у процесі управління поведінкою людини в організації, формування умінь застосовувати теоретичні моделі мотивації для формування мотиваційної концепції в організації, формування умінь аналізу мотиваційного потенціалу роботи та проектування роботи з урахуванням її мотиваційних характеристик, формування умінь планування особистого розвитку та кар’єри в організації, опанування умінь аналізу існуючої на підприємстві системи перфоманс менеджменту, формування умінь оцінювати організаційну культуру за допомогою різних моделей, опанування умінь розробляти програму подолання протидії організаційним змінам, формування умінь розробляти ефективну стратегію розвитку організації та формувати політику оптимальної мобілізації людських ресурсів.

Завдання: розкриття сутності основних понять і категорій організаційної поведінки та психології управління, функцій управління й процесів управління поведінкою в організаціях, викладення методики використання базових інструментів управління поведінкою, характеристика впливу різних факторів на функціональність поведінки в організації, формування вмінь прогнозувати поведінку підлеглих та знаходити доцільні методи її корегування.

Предмет: поведінка людей в організації; соціально-економічні процеси управління поведінкою людей в організації; фактори та механізми впливу на функціональну поведінку та діяльності людей; процеси групової динаміки; комунікації та конфлікти в організації; процеси формування корпоративної культури та розвитку організації.

 Новости

 

Наши новости

- Заказать тезисы

- Заказать курсовую

- Заказать диплом

- Заказать научную статью

- Заказать бизнес-план

- Заказать реферат

- Заказать контрольную

Дипломна робота з психології замовити

Заказать дипломную работу по психологии

В нашей базе более 3000 готовых работ

Дипломна робота з міжнародних відносин замовити

Дипломная работа по менеджменту заказать

Дипломная работа по логистике на заказ

Дипломная работа по маркетингу на заказ

Дипломная работа по финансам заказать

Дипломная по экономике предприятия на заказ

Дипломная по международным отношениям заказ

Дипломная работа по туризму заказать

Дипломная работа по праву на заказ

Дипломна робота з менеджменту замовити

Дипломна робота з економіки підприємства замовлення

Дипломна робота з бухгалтерського обліку замовлення

Дипломна з готельно-ресторанного бізнесу замовити

Дипломная работа по бухгалтерскому учету заказать

ЗАКАЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ

НАШИ ПАРТНЕРЫ: "Киевская переплетная мастерская"

 On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ