Дипломна робота

 

 

 Дипломна робота - це випускна кваліфікаційна робота, що є теоретичним або експериментальним дослідженням однієї з актуальних тем у відповідній області, в якій випускник демонструє рівень оволодіння необхідними теоретичними знаннями і практичними уміннями і навиками, що дозволяють йому самостійно вирішувати професійні задачі.

 Випускна кваліфікаційна дипломна робота повинна:

1) носити творчий характер з використанням актуальних статистичних даних і чинних нормативних правових актів;

2) відповідати вимогам логічного і чіткого викладу матеріалу, довідності і достовірності фактів;

3) відображати уміння студента користуватися раціональними прийомами пошуку, відбору, обробки і систематизації інформації, здібності працювати з нормативно-правовими актами;

4) бути правильно оформлена (чітка структура, завершеність, правильне оформлення бібліографічних посилань, списку літератури і нормативно-правових актів, акуратність виконання).

Дипломна робота повинна бути науково-практичним дослідженням, в якому теоретичні положення і висновки поєднуються з аналізом і узагальненням практичного досвіду, розробкою науково обгрунтованих пропозицій і рекомендацій по вдосконаленню законодавства, діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, а також служб різних організацій. Науковість дипломної роботи виражається в аналізі різних концепцій, поглядів по тих або інших проблемах, їх зіставленні, аргументування власної позиції, в рішенні теоретичних і практичних задач, висуненні нових ідей і т.д.

Як правило, дипломні роботи мають наступну структуру.

              У вступі необхідно:

- Стисло обґрунтувати актуальність обраної теми на сучасному етапі ринкових перетворень в Україні, при цьому дослідити динаміку статистичних показників на макрорівні за останні п’ять років. Результати дослідження представити у вигляді графіків та діаграм, що наводяться в додатку до дипломної роботи.

- Визначити місце обраної теми  в сучасних дослідженнях, рівень її розробки з переліком вчених та основних робіт, які вони написали. 

- Вказати інформаційну базу дослідження. Наприклад, інформаційною базою даного дослідження послужили первинна документація, регістри обліку, фінансова звітність підприємства, нормативно – правові акти,  статистичні матеріали Держкомстату України, наукові звіти НДІ тощо.

- Обґрунтувати практичну значущість обраної теми роботи  для базового підприємства.

- Сформулювати головну мету і поставити завдання дослідження, що розкривають зміст роботи.

- Окреслити предмет та об’єкт дослідження.

- Визначити методологічні прийоми дослідження, які будуть використані при рішенні поставлених задач.

-  Визначити наукову новизну дослідження.

- Перелічити напрямки  апробації роботи.

Як зразок рекомендовано використовувати структуру вступної частини автореферату кандидатської дисертації.

Додатком до вступу повинна бути Пояснювальна записка, в якій наданий аналіз діяльності базового підприємства за попередні п’ять років.

Основна частина дипломної  роботи містить економічну необхідність та доцільність виконання обліково-аналітичного процесу за обраною темою, організацію і методологію обліку, аналізу та  аудиту (контролю), застосування методичних прийомів та обліково-аналітичних (аудиторських) процедур під час обліку, аналізу і аудиту (контролю).

Основна частина складається з трьох розділів. Перший – теоретичний, розглядає загальні підходи до досліджуваної теми з використанням різноманітних літературних джерел. Другий та третій розділи – носять аналітико-дослідницький та проектно-рекомендаційний характер. Вони містять матеріал проблемного чи дискусійного характеру, а також аргументовану позицію автора роботи, наукову новизну розкриття теми дослідження із застосуванням сучасних методик, власні методичні розробки з апробацією на матеріалах діючих підприємств, конкретні реальні пропозиції для вирішення проблеми.

У першому розділі дипломної  роботи розкривається науково – теоретичні  основи проблеми, яка є предметом дослідження дипломної  роботи. Він містить теоретичне обґрунтування, сутність, значення, класифікаційні характеристики, історію та сучасні тенденції предмета дослідження, методологічні підходи. Історія та сучасні тенденції предмета дослідження повинні мати певні елементи наукової новизни, обґрунтування власної позиції.

Другий розділ дипломної  роботи носить науково - практичний характер. Присвячується проблемам організації та методики обліку досліджуваного об’єкту. У цьому розділі необхідно навести дані з практичної роботи підприємства, на прикладі якого виконується робота. Дослідити міжнародний досвід організації і методики обліку об’єкту. Особливу увагу слід приділити недолікам притаманним практиці ведення обліку на підприємствах України взагалі, і моделі обліку базового підприємства. Обґрунтувати пропозиції по вдосконаленню методики та організації обліку. Теоретичні положення окремих підрозділів слід підтвердити конкретними даними з практики роботи підприємства.

Третій розділ дипломної  роботи роботи носить аналітико-дослідницький  та проектно-рекомендаційний характер.  В ньому розглядаються питання проведення економічного аналізу та аудиту (або контролю). Зміст розділу залежить від теми, розробленого плану та методики, яку обрано для дослідження. Роботу  виконують на методичних засадах, визначених у теоретичній частині, на прикладі практичних матеріалів підприємств України. Головна увага повинна бути приділена показникам діяльності базового підприємства.

У третьому розділі дипломної  роботи розкривається суть організаційно – інформаційної моделі аналізу та аудиту (контролю), її склад і зміст, пропонуються методики аналізу та аудиту (контролю) з обраної теми. При цьому основна увага повинна бути сконцентрована на впровадженні передових ефективних форм та методів організації аналізу та аудиту (контролю), використанню сучасних комп’ютерних технологій. Розкривається зміст запропонованих методик, що спрямовані на удосконалення управління об’єктом в цілому та обґрунтування рекомендацій з поліпшенням окремих аспектів господарської діяльності і системи управління нею.

Реальне практичне значення пропозицій і рекомендацій доцільно підтвердити техніко – економічними розрахунками та визначенням розміру очікуваного економічного ефекту.

Важливими елементами розділу є: розрахунок впливу на зміну показників ефективності окремих факторів, виявлення резервів, обґрунтування варіантів управлінських рішень, прогнозування наступних змін у майбутньому. З цією метою необхідно, за допомогою відповідних методів, обробити інформацію базового підприємства, згрупувати її за суттєвими ознаками. Виявити певні напрями зміни та можливого розвитку економічного явища.

 У розділі також розробляються основні концепції здійснення зовнішнього або внутрішнього аудиту (контролю). Розглядається організація та методика перевірки.

У висновках  підводять підсумки дослідження, формулюють та обґрунтовують пропозиції, визначаючи їх вагомість для удосконалення  практики та розв’язання проблем, пов’язаних  з управлінським, фінансовим та податковим обліком, аналізом і аудитом (або контролем). Висновок починається з невеликої преамбули (вступу). Висновки нумерують за кількістю написаних параграфів. Висновок повинен узгоджуватися з метою та завданнями дипломної роботи. Кожен висновок структурно містить констатуючу та конструктивну частини. При формулюванні висновків бажано уникати стилю рецензента.

Зміст роботи треба викладати лаконічно, не припускаючи повторень та непотрібних відступів від основної теми, які перенавантажують текст описами, довгими математичними викладками та розрахунками.

Дипломна робота повинна бути написана чітко,   без пропусків та скорочень слів. Необхідно домагатися рівномірного викладання матеріалу в розділах, а в середині розділів - за параграфами. Деякі відхилення в обсязі певних параграфів припускаються, але не рекомендується, щоб обсяг одного розділу перевищував  50 відсотків загального обсягу роботи.

Рекомендований обсяг дипломної роботи – 100 стор. (у т.ч. обсяг таких складових, як вступ, висновки та пропозиції рекомендований до                     6-7 стор.) Допускається відхилення у межах  + 10%. До цього обсягу не включають список використаних джерел та додатки.

До додатків дипломної  роботи доцільно включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти розкриття теми роботи, а саме:

- пояснювальна записка;

- окремі первинні документи;

- облікові регістри;

- форми звітності;

- аналітичні (розрахункові) таблиці;

- документи аудиторської перевірки;

- опис алгоритмів і програм розвязання задач на ПК, які розроблені у процесі роботи над дослідженням;

- ілюстрації допоміжного характеру.

Додатки дипломної  роботи оформлюються як продовження роботи. Розташовуються у послідовності їх появи по тексту дипломної  роботи.

 

 

Джерело: http://www.osvita-servis.com.ua/   -  дипломні роботи, замовити дипломну роботу, диплом MBA, дипломная работа, заказать диплом, заказать дипломную работу, дипломная, дипломная на заказ,  дипломные работы, заказ дипломной

 Новости

 

Наши новости

- Заказать тезисы

- Заказать курсовую

- Заказать диплом

- Заказать научную статью

- Заказать бизнес-план

- Заказать реферат

- Заказать контрольную

Дипломна робота з психології замовити

Заказать дипломную работу по психологии

В нашей базе более 3000 готовых работ

Дипломна робота з міжнародних відносин замовити

Дипломная работа по менеджменту заказать

Дипломная работа по логистике на заказ

Дипломная работа по маркетингу на заказ

Дипломная работа по финансам заказать

Дипломная по экономике предприятия на заказ

Дипломная по международным отношениям заказ

Дипломная работа по туризму заказать

Дипломная работа по праву на заказ

Дипломна робота з менеджменту замовити

Дипломна робота з економіки підприємства замовлення

Дипломна робота з бухгалтерського обліку замовлення

Дипломна з готельно-ресторанного бізнесу замовити

Дипломная работа по бухгалтерскому учету заказать

ЗАКАЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ

НАШИ ПАРТНЕРЫ: "Киевская переплетная мастерская"

 On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ