Уважаемые студенты!

Исходя из методических рекомендаций и представленных в них тем дипломных работ разных вузов г. Киева,  предлагаем Вам свои услуги по подготовке данных работ.

Стоимость индивидуальных работ из данного списка может колебаться в пределах:  (от 6500 грн.  до 9500 грн.)  в зависимости от методических рекомендаций того или иного Вуза, сроков выполнения,  углубленности  раскрытия темы  и Ваших личных пожеланий.

стр. 1  2

І. Державні фінанси

1. Державний бюджет та його виконання.

2. Державний кредит і державні гарантії.

3. Бюджетна система України і напрями її розвитку.

4. Доходи Державного бюджету України та джерела їх формування.

5. Видатки державного бюджету України та їх виконання.

6. Бюджетний механізм соціального захисту населення в умовах розвитку ринкових відносин.

7. Бюджетне фінансування вищої та середньої освіти в Україні.

8. Казначейська система виконання бюджету та напрями її удосконалення в Україні.

9. Державні цільові фонди в системі державних фінансів.

10. Державне соціальне страхування та напрями його удосконалення в Україні.

11. Медичне страхування та шляхи його запровадження в Україні.

12. Управління формуванням доходів Державного бюджету України з метою їх оптимізації.

13. Управління коштами Пенсійного фонду України в умовах проведення пенсійної реформи.

14. Фінансування державного бюджету та його оптимізація в Україні.

15. Державний борг та його оптимізація в Україні.

16. Бюджетне регулювання економічного розвитку України.

17. Бюджетне стимулювання інноваційної діяльності в Україні.

18. Грошово-кредитна система України та напрями її розвитку.

19. Фінанси соціальної сфери та напрями їх розвитку в Україні.

20. Формування та використання коштів державних цільових фондів.

21. Напрями реформування системи пенсійного забезпечення в Україні.

22. Недержавні пенсійні фонди та напрями їх розвитку в Україні.

23. Прогнозування доходів Державного бюджету України.

24. Управління видатками Державного бюджету України.

25. Напрямки залучення та використання іноземних інвестицій в Україні.

26. Фінансова безпека держави та її забезпечення в Україні.

27. Програмно-цільовий метод фінансування державних видатків.

28. Управління державним боргом України.

29. Фінанси України в системі міжнародних фінансів.

30. Міжбюджетне регулювання та напрями його удосконалення.

31. Державний фінансовий контроль та напрями його удосконалення в Україні.

32. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями.

33. Соціальна спрямованість зведеного бюджету України.

34. Оптимізація казначейського обслуговування бюджетів в Україні.

 

II. Місцеві фінанси

35. Місцеві бюджети України та їх роль у розвитку регіонів.

36. Удосконалення управління фінансовим розвитком регіону.

37. Місцеві бюджети та їх виконання.

38. Управління коштами місцевого бюджету.

39. Управління доходами і фінансовими результатами роботи підприємства з

урахуванням особливостей регіону.

40. Управління інвестиційним розвитком регіону.

41. Управління розвитком фінансового ринку в регіоні.

42. Управління портфелем комерційного банку з метою покращення обслуговування підприємств і установ регіону.

43. Управління активами комерційного банку з метою фінансового забезпечення розвитку підприємницької діяльності у регіоні.

44. Управління видатками місцевих бюджетів.

45. Організація фінансування регіональних соціальних програм.

46. Управління залученням та використанням іноземних інвестицій у регіоні.

47. Фінансування інноваційного розвитку регіону.

48. Управління формуванням та використанням фінансів регіону.

49. Місцеві фінанси та забезпечення економічного розвитку територій.

50. Інвестиційна привабливість регіону та напрями її покращення.

51. Фінанси домогосподарств та напрями їх розвитку в Україні.

52. Місцеві бюджети та їх роль в соціально-економічному розвитку територій.

53. Міжбюджетні трансферти в системі регулювання міжбюджетних відносин.

54. Програмно-цільовий метод формування місцевого бюджету.

 

III. Оподаткування

55. Акцизний збір, методика його розрахунку та порядок.

56. Методика розрахунку та організація обов'язкових відрахувань підприємств до державних цільових фондів.

57. Податкові важелі стимулювання економічного розвитку в Україні.

58. Грошово-кредитне регулювання економічного і соціального розвитку України.

59. Гармонізація системи оподаткування України згідно принципів Європейського Союзу.

60. Податковий контроль та напрями його удосконалення в Україні.

61. Податкова система України та напрями її розвитку.

62. Податки в системі державного регулювання економіки.

63. Оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності та її вдосконалення в Україні.

64. Податкове адміністрування та напрями його удосконалення в Україні.

65. Адміністрування податку на додану вартість в Україні та напрями його удосконалення.

66. Управління податковими платежами підприємства.

 

IV. Корпоративні фінанси

67. Управління формуванням і використанням активів підприємства.

68. Управління формуванням і використанням прибутку підприємства.

69. Розробка напрямів фінансової стабілізації підприємства.

70. Розробка проекту фінансової реструктуризації підприємства.

71. Управління орендними операціями підприємства.

72. Управління грошовими потоками підприємства.

73. Управління фінансовими потоками у процесі санації підприємства.

74. Управління формуванням та використанням доходів підприємства.

75. Управління використанням кредитних ресурсів підприємством.

76. Управління фінансовими операціями підприємства.

77. Напрями підвищення кредитоспроможності підприємства.

78. Напрями підвищення фінансової стійкості підприємства.

79. Розробка проекту покращення ділової активності підприємства .

80. Розробка проекту покращення показників оцінки акціонерного капіталу підприємства.

81. Напрями підвищення ефективності фінансової діяльності підприємства.

82. Розробка та реалізація проекту фінансової стратегії підприємства.

83. Управління залученням і використанням фінансових ресурсів підприємства.

84. Управління власним капіталом підприємства.

85. Розробка проекту фінансового оздоровлення підприємства.

86. Діагностика ймовірності банкрутства підприємства.

87. Розробка плану санації підприємства.

88. Аналіз фінансового стану підприємства і розробка напрямів його фінансової стабілізації.

89. Розробка фінансової стратегії підприємства.

90. Напрями покращення фінансової діяльності підприємства.

91. Розробка фінансового розділу бізнес-плану підприємства.

92. Управління витратами підприємства.

93. Аналіз структури капіталу підприємства та обґрунтування напрямів її оптимізації.

94. Управління фінансовою діяльністю підприємства.

95. Ефективність проведення дивідендної політики акціонерного товариства.

96. Аналіз фінансового стану підприємства та заходи щодо його стабілізації.

97. Управління інвестиційною діяльністю підприємства.

98. Організація емісії і обігу акцій відкритого акціонерного товариства.

99. Розробка проекту формування та використання акціонерного капіталу підприємства.

100. Управління фінансовими операціями підприємства у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

101. Управління міжнародними розрахунками підприємства.

102. Розробка проекту фінансового розвитку підприємства.

103. Методи попередження банкрутства підприємства.

104. Розробка плану фінансової діяльності підприємства.

105. Управління формуванням і використанням власних фінансових ресурсів підприємства.

106. Управління грошовим обігом підприємств та установ.

107. Управління безготівковими розрахунками підприємства з метою їх оптимізації.

108. Ефективність використання підприємством комерційного кредиту.

109. Оптимізація грошових потоків підприємств та організацій.

110. Управління ефективністю використання фінансових ресурсів підприємства.

111. Обґрунтування проектів одержання, використання та погашення підприємством банківського кредиту.

112. Оцінка фінансового стану підприємства та напрями його стабілізації.

113. Джерела санації підприємства та їх використання в процесі проведення його реструктуризації.

114. Аналіз використання фінансових ресурсів підприємства.

115. Оцінка ефективності використання капіталу підприємства.

116. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства.

117. Управління прибутком формування підприємства.

118. Фінансування розвитку малого підприємства в Україні.

119. Інвестиційна діяльність підприємств та її ефективність.

120. Амортизаційна політика підприємства та напрями її удосконалення.

121. Управління оборотним капіталом підприємства.

122. Управління фінансовими ризиками підприємства.

123. Управління інвестиційним портфелем підприємства.

124. Організація моніторингу фінансових ризикових подій та ризик факторів підприємства.

125. Розробка фінансового розділу нового підприємства.

126. Напрями поліпшення фінансового стану підприємства.

127. Напрями підвищення ефективності використання оборотних активів підприємства.

128. Ефективність використання обігових активів підприємства.

129. Джерела формування та напрями використання прибутку підприємства.

130. Фінансові ресурси підприємства та ефективність їх використання.

131. Шляхи підвищення ефективності орендних (лізингових) відносин на підприємствах.

132. Оптимізація структури капіталу підприємства.

133. Обґрунтування заходів щодо виведення підприємства із стану кризи (банкрутства).

 

стр. 1   2Новости

 

Наши новости

- Заказать тезисы

- Заказать курсовую

- Заказать диплом

- Заказать научную статью

- Заказать бизнес-план

- Заказать реферат

- Заказать контрольную

Дипломна робота з психології замовити

Заказать дипломную работу по психологии

В нашей базе более 3000 готовых работ

Дипломна робота з міжнародних відносин замовити

Дипломная работа по менеджменту заказать

Дипломная работа по логистике на заказ

Дипломная работа по маркетингу на заказ

Дипломная работа по финансам заказать

Дипломная по экономике предприятия на заказ

Дипломная по международным отношениям заказ

Дипломная работа по туризму заказать

Дипломная работа по праву на заказ

Дипломна робота з менеджменту замовити

Дипломна робота з економіки підприємства замовлення

Дипломна робота з бухгалтерського обліку замовлення

Дипломна з готельно-ресторанного бізнесу замовити

Дипломная работа по бухгалтерскому учету заказать

ЗАКАЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ

НАШИ ПАРТНЕРЫ: "Киевская переплетная мастерская"

 On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ