Предмет
Вид работы

Тема: Статистичне вивчення економічної активності населення України

Предмет:Статистика
Вид роботи:дипломна
Об’єм роботи:86 стр.
Ціна:550 грн.

Зміст

Вступ……………………………………………………………………………..3

Розділ 1 Теоретичні основи статистичного  вивчення економічної активності населення ……5

1.1 Поняття економічної  активності  населення………………………. .5

1.2 Джерела  інформації  ………………………………………………… .8

        1.3 Системи показників……………………………………………………20

Розділ  2  Статистичні  методи аналізу економічної  активності населення України……………26

       2.1 Основні методологічні визначення та поняття…………………… …26

2.2 Основи організації та проведення обстежень …………………… …32

2.3 Методи дослідження, застосовувані в статистиці населення……… 36

Розділ 3 Статистичний аналіз соціально-економічної активності населення України за 2000-2007роки. …………………………………… ..42

       3.1 Статистичний аналіз соціально-економічного становища домогосподарств………… .42

       3.2 Статистичний аналіз зайнятості та безробіття……………………… 49

       3.3 Причини безробіття в Україні………………………………………. .57

       3.4 Шляхи покращення соціально-економічної активності населення України, та роль служби статистики………………………………………… .64

Висновки…………………………………………………………………….....76

Список використаної літератури……………………………………………81

Додатки…………………………………………………………………………86

 

 

 

 

ВСТУП

 

Актуальність теми дослідження. Структурні зрушення‚ що відбуваються на сучасному етапі розвитку національної економіки‚ призводять до суттєвих негативних змін на ринку праці‚ зокрема‚ до достатньо значних обсягів і рівня безробіття економічно активного населення і‚ як наслідок‚ до неефективного використання робочої сили. При цьому розвиток підприємництва‚ малого і середнього бізнесу та інші ринкові перетворення не взмозі на належному рівні вирішити проблеми забезпечення ефективної зайнятості населення‚ створення нових робочих місць‚ підвищення якості життя населення тощо. Одним із негативних наслідків цих процесів є формування значного рівня вимушеної неповної зайнятості (“прихованого безробіття”)‚ що перетворилося на характерну тенденцію сучасного ринку праці.

Проблема економічної активності населення  є однією з актуальних проблем країн ЄС, де значні диспропорції мають місце в гендерних аспектах зайнятості та у віковій структурі безробітних (зокрема‚ високим залишається рівень безробіття серед молоді - 21,8% та жінок - 12,6% станом на 01.01.2008 р.)‚ а також стосовно довготривалого безробіття (від 12 місяців і більше).

Аналіз кон’юнктури ринку праці свідчить про соціальну незахищеність окремих категорій населення і осіб з обмеженою конкурентоспроможністю (молодь‚ жінки)‚ для яких все ще характерні значні обсяги‚ рівень і тривалість безробіття. Через це актуальним є розробка і вдосконалення механізмів державного регулювання обсягів незайнятого населення та підвищення рівня використання робочої сили з урахуванням особливостей її розподілу та сучасної кон’юнктури ринку праці. Вищезазначені обставини й зумовили вибір теми дослідження, її мету, структуру та основні задачі.

Статистичне вивчення економічної активності населення спиралося на праці Мармози А.Т., Гришина А., Чвертко Л.А., Гончаренко Д.В., Кучинської О.О., Тищенко С., Ященко О.,  Юзефовича В., Гінзбурга А.І., Коцура А.С., Шмойлової Р.А., Мирної Т.С., Півоварчук І.Д. , Бараник З.П.  та ін.

Метою  дослідження є статистичне вивчення економічної активності населення,  удосконалення організаційно-економічного механізму щодо розширення зайнятості та обмеження  безробіття в Україні.

Об’єктом дослідження є  безробіття в економіці України.

Предмет дослідження  – теоретичні, методичні та практичні питання статистичного вивчення економічної активності населення України та напрями його вдосконалення.

Завдання дослідження:

­     розглянути теоретичні основи статистичного  вивчення економічної активності населення;

­     проаналізувати статистичні  методи аналізу економічної  активності населення України;

­     здійснити статистичний аналіз соціально-економічної активності населення України за 2000-2007роки;

­     розглянути шляхи покращення соціально-економічної активності населення України.

Методи дослідження. Робота виконана із використанням загальнонаукових та спеціальних методів дослідження соціально-економічних явищ та процесів, пов’язаних із ринком робочої сили. Теоретичною та методичною основою дослідження слугували діалектичний метод пізнання та системний підхід до вивчення регуляторних механізмів обмеження безробіття. У роботі знайшли застосування порівняльно-економічний, економіко-статистичний (групування, співставлення показників), графічний  методи, які використовувались при аналізі сучасних тенденцій економічної активності населення  Україні.

 

 

 

………………………………..

 

 

 

ВИСНОВКИ       

 

За результатами дослідження сформулюємо головні висновки.

У першому розділі дослідження розглянуто теоретичні основи статистичного  вивчення економічної активності населення.

Економічно активне населення згідно з концепцією робочої сили – це населення обох статей віком 15-70 років, яке протягом певного періоду забезпечує пропозицію робочої сили для виробництва товарів та послуг.  Економічно активними вважаються  особи, зайняті економічною діяльністю, яка приносить доход (зайняті), та безробітні.

Рівень економічної активності визначається як відношення (у відсотках) кількості економічно активного  населення у віці 15-70 років до всього населення зазначеного віку чи населення за відповідною соціально-демографічною ознакою.

Економічно неактивне населення (поза робочою силою) - особи, які не можуть бути класифіковані як «зайняті» або  “безробітні”. До скла­ду ці­єї ка­те­го­рії на­се­лен­ня на­ле­жать уч­ні та сту­де­н­ти; пе­н­сі­о­не­ри за віком, по інвалідності та на пільгових умовах; осо­би, які за­йня­ті в до­ма­ш­ньо­му го­с­по­дар­с­т­ві; осо­би працездатного віку, які зне­ві­ри­лись знай­ти ро­бо­ту; особи, які мали роботу сезонного характеру; ін­ші осо­би, які не ма­ли не­об­хід­но­с­ті у пра­це­вла­ш­ту­ван­ні, та також ті, що шу­ка­ють ро­бо­ту, але не го­то­ві при­сту­пи­ти до неї най­бли­ж­чим ча­сом через хворобу, навчання тощо.

Безробітні (за методологією Міжнародної Організації Праці (МОП) – особи  (зареєстровані та незареєстровані в державній службі зайнятості), які одночасно задовольняють трьом умовам: не мали роботи (прибуткового заняття); впродовж останніх чотирьох тижнів активно шукали роботу або намагались організувати власну справу; впродовж найближчих двох тижнів були готові приступити до роботи, тобто почати працювати за  наймом або на власному підприємстві з метою отримання оплати або доходу. До категорії безробітних також відносяться особи, які приступають до роботи протягом найближчих двох тижнів; знайшли роботу, чекають відповіді; зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу; навчаються за направленням служби зайнятості.

Для отримання інформації зі статистики праці Держкомстат України використовує державну статистичну звітність та вибіркові обстеження. Державну статистичну звітність, своєю чергою, за одиницями надання інформації та колом охоплення можна поділити на два види: загальну звітність підприємств і звітність адміністративних установ (Державного центру зайнятості, Міноборони, МВС, Держкордону, Державної податкової адміністрації, інших структур).

Держкомстат України склав систему аналітичних показників ринку праці, визначивши такі її основні розділи:

1.   Економічна активність населення.

2.   Чисельність і категорії зайнятих.

3.   Рух робочої сили.

4.   Робочий час і його використання.

5.   Оплата праці.

6.   Умови праці та соціальний захист працівників.

У другому розділі дослідження проаналізовані статистичні  методи аналізу економічної  активності населення України.

В процесі статистичного дослідження використовуються різноманітні методи, а саме:

     загальнонаукові  методи;

     методи, запозичені з інших галузей знань (наприклад, математика);

     статистичні методи, розроблені в процесі наукових досліджень і  практичної діяльності.

        У роботі розглянуто  наступні види статистичних закономірностей:

     закономірності зміни у часі (закономірності динаміки);

     закономірності розподілу одиниць сукупності  за певною ознакою;

     закономірності зміни складу та структури сукупності (структурні зрушення);

     закономірності взаємозв'язку.

Процес статистичного спостереження складається з наступних етапів:

     проектування;

     підготовка;

     проведення спостереження;

     контроль результатів.

За результатами опитування у жовтні 2007р. суттєва частка домогосподарств повідомила про неможливість забезпечити нормальні житлові умови у зв’язку з відсутністю коштів. Чверть домогосподарств з цієї причини не могли здійснити за потребою терміновий ремонт житла, встановити туалет зі зливом всередині житла, кожне п’яте – не мало водогону в житлі та коштів для його встановлення.

Рівень зайнятості в 2007 році в порівнянні з попередніми роками має тенденцію до зростання, при цьому, відповідно, рівень безробіття зменшився. Якщо в 2000 році рівень безробіття був рівний 11,67%, то до 2007 року цей показник зменшився до 6,351%. Однак рівень економічної активності населення з 2000 року не має яскраво виражену тенденцію до росту. В 2003 році цей показник падав,  а вже починаючи з 2004року почав зростати, але дуже повільно.

Чисельність економічно активного населення до кінця 2007р. склала, по оцінці, 22,32 млн. осіб, або близько 63% від загальної чисельності населення країни, що свідчить про триваючу тенденцію до росту економічної активності населення.

За прогнозом на кінець поточного року чисельність безробітних повинна знизитися до 5313,19 осіб, тобто скоротитися на 287,8 осіб у порівнянні з березнем того-ж року.

У третьому розділі дослідження здійснено статистичний аналіз соціально-економічної активності населення України за 1999-2007роки.

В період переходу до ринкової економіки в Україні трансформаційні процеси супроводжуються загостренням ряду проблем і, зокрема, проблеми безробіття, посиленням напруженості на регіональних ринках праці, збільшенням чисельності трудових мігрантів, недосконалістю регулювання попиту і пропозиції робочої сили з боку держави та механізмів соціального захисту вивільнених працівників.

Основні напрями політики боротьбі з безробіттям‚  це - оптимізація зайнятості; розвиток підприємництва; сприяння посиленню здатності працівників до адаптації; забезпечення рівних можливостей на ринку праці. На перший план слід висувати активні програми політики зайнятості (професійна підготовка, дотації підприємцям, що зобов’язуються підтримувати певний рівень зайнятості, фінансова допомога безробітним, бажаючим відкритим власну спрву, створення робочих місць для молоді і т. ін.). Навпаки, пасивні програми, що включають заходи соціального захисту (допомога по безробіттю, програми дострокового виходу на пенсію і т. ін.)‚ слід переглянути у бік їх “посилення”. Ці перетворення допоможуть усунути протиріччя між потребою ринку праці в гнучкій робочій силі і моделлю структури зайнятості, що склалася.

Основні напрями вирішення проблем безробіття мають включати: приведення законодавства до міжнародних норм і принципів; запровадження механізмів захисту внутрішнього ринку праці; реалізацію Державної та регіональних програм зайнятості; розроблення і затвердження на державному рівні концептуальних засад формування та розвитку єдиної цілісної системи безперервної професійної освіти; сприяння стабільній діяльності стратегічно важливих підприємств; удосконалення управління процесами вивільнення працівників; забезпечення збереження ефективно функціонуючих робочих місць та створення нових; забезпечення сприятливих умов для розвитку сфери малого бізнесу, самозайнятості та підприємницької діяльності безробітних; легалізація тіньової зайнятості; розвиток системи виробничого навчання тощо.

Першочерговими завданнями при формуванні ефективної політики регулювання зайнятості і безробіття є розробка і реалізація комплексу заходів, в першу чергу, в соціально-трудовій сфері, які дозволять підвищити дієвість механізму регулювання цих процесів в Україні. Слід посилити увагу щодо оновлення  та підвищення технічного рівня робочих місць, зокрема, для того, щоб кожне з них забезпечувало зайнятому принаймні прожитковий мінімум і подальше зростання заробітної плати (з врахуванням інфляції).  Це дозволятиме приводити заробітну плату у відповідність з продуктивністю праці, запобігати диференціації у її оплаті (з подальшим розшаруванням суспільства за рівнем життя, ліквідувати фіктивні робочі місця, зменшити приховане безробіття.

Державна стратегія регулювання ринку праці і забезпечення ефективного використання робочої сили має базуватись на взаємозалежності між основними макроекономічними показниками та такими, що визначають умови відтворення і використання робочої сили, основні з яких є: підвищення життєвого рівня і зайнятості населення шляхом створення ефективних робочих місць у секторах економіки; зростання платоспроможного попиту; відновлення відтворювальної та стимулюючої функцій заробітної плати; здійснення стратегії боротьби з бідністю.

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 

1.   Конституція України  від 28.06.1996 // www.zakon.rada.gov.ua

2.   Закон України “Про державну статистику ” від 17.09.1992   // www.zakon.rada.gov.ua

3.   Закон України “Про зайнятість населення ”  від 01.03.1991 // www.zakon.rada.gov.ua

4.   Постанова Кабінету Міністрів України від 2 листопада 1998 року № 1725 “Про проведення обстеження умов життя у домогосподарствах” // www.zakon.rada.gov.ua

5.   Бараник З. П.  Аналіз економічної активності населення України // Формування ринкової економіки. — К., 2005. — Спецвип.: Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики, N1: Сучасні технології управління людськими ресурсами. — С.19–27.

6.   Благодир Ю. Ринок праці як соціально-економічна категорія та економічно активне населення як його складова // Управління сучасним містом. - 2003. - №1 - 3. - С.55-63.

7.   Богиня Д. П.  Основні тенденції зайнятості населення в регіонах України: стан, шляхи і заходи подолання безробіття // Проблеми праці, економіки та моделювання. — Хмельницький, 2008. — Ч.1. — С.15–18.

8.   Бондар I.K.‚ Ярошенко Г.В.‚ Гуць М.I. Соціальна захищеність населення в Україні: Оцінка доходів і рівня життя населення. Міграційні процеси в Україні. Шляхи удосконалення соціальної захищеності населення України // Проблемні питання праці  та соціальної політики / За ред. М.М.Папієва‚ Т.М. Kір’ян.- K.‚ 2003.- С.371-422 (Особистий внесок автора - оцінка міграційних процесів в Україні).

9.   Владико О.  Економічні чинники політичної активності населення України // Українське суспільство — 2003. Соціологічний моніторинг. — К., 2003. — С.66–76.

10. Гинзбург А. И. Статистика. – СПб: Питер, 2003.

11. Гончаренко Д. В.  Методика дослідження ефективності соціального захисту економічно активного населення // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. — Львів, 2004. — Вип.3 (47), ч.2: Регіональні суспільні системи. — С.265–275.

12. Гончаренко Д. В.  Методичні підходи до оцінки ефективності соціального захисту економічно активного населення // Формування ринкової економіки. — К., 2005. — Спецвип.: Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики, N1: Сучасні технології управління людськими ресурсами. — С.154–158.

13. Гришин А. Ф.  Статистика. – М.:  Финансы и статистика, 2003.

14. Гуць М.I. Сучасні тенденції глобалізації економіки та її зв’язок з ринком праці // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 1(474) / Наук.ред. I.K.Бондар.- K.‚ 2005.- С.56-63.

15. Гуць М.I. Оцінка стану ринку праці в умовах реформування економки України // “Україна: аспекти праці”.- K.‚ 2005. - № 2.- С.13-17.

16. Економічна активність населення України 2003” – К., 2008, с. 54, 57, 199, 204.

17. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики: Учеб. - М.: ИНФРА - М, 2000. Статистика підприємництва / За ред. П.Г. Вашківа. - К.: Нац. банк України, 1999

18. Ефимова М.Р., Петрова В.И., Румянцева М.П. Общая теория статистики. – М.: Инфра – М , 2004.

19. Коцур А. С.  Сучасний стан та шляхи оптимізації відтворення економічного активного населення України // Вісник. — Рівне, 2006. — Вип.4 (36): Економіка, ч.1: Механізми відтворення людських і матеріальних ресурсів. — С.301–305.

20. Крамченко Л. І. Статистика ринку товарів та послуг: Навчальний посібник. - Львів: «Новий Світ-2000», 2006. - 296 с.

21. Кучинська О.О. Вплив інтеграційних процесів на економічну активність населення, зайнятість та ринок праці // Економіка та держава. - 2006. - № 3. - С.82-85.

22. Лучик С. Д.  Підвищення економічної активності сільського населення України // Вісник. — Х., 2006. — N3. — С.163–167.

23. Мармоза А. Т. Практикум з математичної статистки. – Київ: Кондор, 2004.

24. Мирна Т. С.  Показники економічної активності населення: механізм узгодження // Вісник. — Львів, 2005. — Вип.18, ч.2: Сер. економічна. — С.58–62.

25. Мирна Т. С.  Інформаційне забезпечення державного регулювання економічної активності населення // Управління розвитком. — Х., 2005. — N2: Спецвип. — С.38–41.

26. Осауленко О.Г., Остапчук Ю.М. Забезпечення захисту конфіденційних даних органами державної статистики. – Статистика України. – 2003. № 2(21).- с. 4-8

27. Павлюк Т. І.  Рівень зайнятості та спад економічної активності населення // Зб. наук. пр. — Вінниця, 2006. — Вип.25. — С.74–79.

28. Півоварчук І. Д.  Ефективна організація заробітньої платні з метою збереження якості життя економічно активного населення України і країн Євросоюзу (регіональний аспект) // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. — Львів, 2003. — Вип.5 (43), ч.3: Регіональна політика: досвід Європейського Союзу та його адаптація до умов України. — С.256–261.

29. Перегудова Т. В.  Оцінка чинників мотивації безробітного населення до підприємницької діяльності // Формування ринкової економіки. — К., 2005. — Спец. вип.: Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики, т.3: Регулювання соціально-трудових відносин на ринку праці. — С.430–436.

30. Практикум по теории статистки. Учебное пособие/Под ред. Р.А. Шмойловой– М:  Финансы и статистика, 1998.

31. Рождєственська Л. Г. Статистика ринку товарів і послуг: Навч.посіб. - К.: КНЕУ, 2005. - 419 с.

32. Система державної статистики в України: сучасний стан, проблеми, перспективи. Збірник текстів доповідей на науково-практичній конференції. – К.: 2003. – 234 с.

33. Статистика: Підручник / С. С.Герасименко, А. В. Головач, А. М. Єріна та ін. - К.: КНЕУ, 2000. - 467 с.

34. Степура Т.  Зайнятість населення і безробіття: стан і тенденції розвитку ринку праці // Вісник. — Львів, 2007. — N10 (2). — С.491–498.

35. Стратегія  економічного  та  соціального розвитку України     "Шляхом     Європейської    інтеграції"    на 2004-2015 від 28 квітня 2004 р. N 493.

36. Таряник О. Основні фактори, що впливають на трудову мобільність та економічну активність населення /Таряник О., Колмакова О. // Україна: аспекти праці. - 2008. - № 3. - С.42-50.

37. Тищенко С.  Формування економічної активності сільського населення // Вісник. — Львів, 2005. — N12. — С.419–425.

38. Фещур Р. В., Барвінський А. Ф., Кічор В. П. Статистика. - Львів, 2001. - 276 с.

39. Уманець Т. В., Підгарєв Ю. Б. Статистика: Навч. посіб. - К.: Вікар, 2003. - 623 с.

40. Хомра О. У.  Зміни безробіття під впливом вільних економічних зон: очікування населення // Зайнятість та ринок праці. — К., 2005. — Вип.3. — С.116–124.

41. Чвертко Л. А.  Соціальний захист економічно активного населення // Вісник. — Рівне, 2002. — Вип.2 (15): Економіка. Актуальні проблеми підготовки фахівців в умовах реструктуризації органів регіонального управління. — С.541–547.

42. Юзефович В.  Зайнятість і безробіття населення в регіонах України // Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні. — К., 2001. — Т.3. — С.201–203.

43. Ященко О. Державні стратегія та людські почуття: Порівняльний аналіз позицій чоловіків і жінок на ринку праці України (за результатами вибіркових обстежень економічної активності населення Державного комітету статистики за 2004 рік)// Профспілки України. - 2005. - № 6. - С.56-61.

44. www.ukrstat.gov.ua (Державний комітет статистики України)

45. http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm (Міжнародна організація праці) On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ