Предмет
Вид работы

Тема: Принципи, закріплені законодавством про судочинство

Предмет:Цивільне процесуальне право
Вид роботи:контрольна
Об’єм роботи:23 стр.
Ціна:45 грн.

Зміст

Вступ……………………………………………………………………………..3

1. Принципи, закріплені законодавством про судочинство………………..4

2. Процесуальна співучасть. Мета, підстави, види співучасті…………...10

3. Підстави і процесуальні форми участі прокурора в усіх стадіях цивільного процесу………13

Задача 1………………………………………………………………………..17

Задача 2……………………………………………………………………..…20

Висновки………………………………………………………………………....22

Список використаної літератури……………………………………………….23

 

Вступ

 

У розбудові України як демократичної, правової держави визначальна роль належить судовій владі, на яку Консти¬туцією, Законом України «Про судоустрій України» покладе¬но здійснення правосуддя у формі цивільного, господарсько¬го, адміністративного, кримінального і конституційного судо¬чинства.

Цивільно-процесуальний порядок здійснення цивільного судочинства встановлений Цивільним процесуальним кодек¬сом України, прийнятим Верховною Радою України 18 берез¬ня 2004 р., який має важливе значення як основне джерело цивільного процесуального права України. Новий ЦПК Ук¬раїни відтворив і розвинув демократичні принципи і правила механізму цивільного судочинства, вироблені вітчизняною наукою і практикою цивільного процесу, залишивши без змін окремі нормативні правила попереднього ЦПК України (1963 р.), які досі актуальні з позиції сучасного соціально-еко¬номічного розвитку України, зумовлюються положеннями Конституції України і використані для процесуально-право¬вого регулювання цивільного судочинства.

За новим ЦПК України правове регулювання цивільного судочинства характеризується: новелізацією норм і намаган¬ням зберегти традиційні процесуальні форми і принципи по¬переднього кодексу; відтворенням конституційних засад (принципів) цивільного судочинства (здійснення правосуддя державною мовою на засадах поваги до честі, гідності, рівнос¬ті перед законом і судом; гласності та відкритості судового розгляду); встановленням апеляційного і касаційного оскар¬ження рішень суду та ін.

Новий ЦПК України також характеризується адаптацією норм відповідно до соціально-економічних умов суспільного життя України та доктрини демократичного судочинства з урахуванням світових стандартів.

 

Практична частина

 

Задача 1

Суд відмовив у прийнятті заяви від гр. Подорожника, якому виповнилося 16 років, про визнання за ним повної цивільної дієздатності, посилаючись на те, що Подорожняк є неповноліт¬ньою особою і в нього немає процесуальної дієздатності. Орга¬ни опіки і піклування відмовили визнати Подорожняка повністю цивільне дієздатною особою у зв'язку з відсутністю письмової згоди його батька. Батьки Подорожняка розлучені й непов¬нолітній проживає з матір'ю, яка відповідну письмову згоду дала.

Які порушення були допущені у цій справі? Дайте правовий аналіз ситуації.

Задача 2

У рішенні суду за позовом гр. Ситниченка до гр. Дрофи було зазначено: "Зобов'язати Дрофу повернути Ситниченку костюм або будь-який інший одяг вартістю 450 грн". Протягом року Дрофа костюм Ситниченку не повернув, посилаючись у своєму поясненні на те, що йому не зрозуміло, який одяг він має пере¬дати Ситниченку замість костюма.

Які заходи повинен вжити суд, щоб захистити права Ситни¬ченка? Яким вимогам має відповідати рішення суду?

 

Висновки

 

У роботі  проаналізовані деякі  норми й інститути цивільно¬го процесуального права України, якими встановлено проце¬суальний порядок здійснення правосуддя у справах, що вини¬кають у державі з цивільних, трудових, сімейних, інших пра¬вовідносин, у формі цивільного судочинства, спрямованого на виконання важливих конституційних завдань щодо захисту прав і свобод людини та громадянина, гарантованих Консти¬туцією, законодавством України, прав та інтересів під¬приємств, установ, організацій, держави і суспільства.

Сучасний стан правового регулювання цивільного судочин¬ства України відображено станом на 10 серпня 2005 р.

Робота побудована на правовій основі Конституції України, Цивільного процесуального кодексу (2004 р.) та іншого зако¬нодавства України, зокрема Цивільного кодексу (2003 р.), Сімейного кодексу (2002 р.), Земельного кодексу (2001 р.).

Розкриття нормативних правил цивільного судочинства про¬вадиться з використанням судової практики Верховного Суду України і супроводжується висвітленням наукових і практич¬них проблем теорії й практики цивільного судочинства з ав¬торськими міркуваннями про напрями їх вирішення [10].

 

Список використаної літератури

 

Конституція України

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.04

Сімейний кодекс України від 10.01.02

Цивільний кодекс України від 01.01.04

Інструкція про проведення виконавчих дій: Затв. наказом Міністерства юстиції України від 15 грудня 1999 р.

Заворотько П.П., Стефан М.Й. Судове виконання. – К., 1970

Зайцев И.М. Функции иска в судопроизводстве // Государство и право. – 1996. - № 7.

«Про судову практику в справах про визнання громадян обмежено дієздатними чи недієздатними» від 28 березня 1972 р.

Цивільний кодекс. Цивільний процесуальний кодекс України. / Відп. ред. П. І. Шевчук.-К.: Юрінком Інтер. - 2001.

Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Академ. курс / Підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. – К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2005. – 621 с. On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ