Предмет
Вид работы

Тема: Поняття, сутність та зміст права

Предмет:Теорія вчень про державу і право
Вид роботи:курсова
Об’єм роботи:30 стр.
Ціна:50 грн.

Зміст

Вступ……………………………………………………………………………………...3

ПОНЯТТЯ ПРАВА ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ...............……………………..5

Розуміння права у світовій і вітчизняній юриспруденції………………...5

Поняття права………………………………………………………………10

Співвідношення права й закону……………………………………….…..17

СУТНІСТЬ ПРАВА………………………………………………………………19

ЗМІСТ ПРАВА ТА ЙОГО СОЦІАЛЬНА ЦІННІСТЬ………………………….22

Висновки……………………………………………………………………...…………27

Список використаної літератури………………………………………………….…..29

 

ВСТУП

Кожне суспільство має регулювати відносини між людьми, здійснювати охорону і захист таких відносин. Таке регулювання і охорона суспільних відносин здійснюється за допомогою соціальних норм. У системі таких норм право посідає провідне місце. В юридичній літературі право розглядають як загально-соціальне явище і як волевиявлення держави (юридичне право).

Як загальносоціальне явище право характеризується певною свободою і обґрунтованістю поведінки людей, тобто відповідними можливостями суб’єктів суспільного життя, що об’єктивно зумовлені розвитком суспільства, мають бути загальними і рівними для всіх однойменних суб’єктів. З таких позицій право поділяють на: а) права людини; б) права об’єднань, груп, верств; в) права нації, народу; г) права людства.

Право – це один з найважливіших інститутів людської цивілізації.  Виникнення права обумовлене процесом соціалізації і раціоналізації людських відносин, тобто їхнім розвитком від первісної, общинно-родової організації людей до сучасної, державно-правовий.

На будь-якій стадії історичного розвитку людський колектив для того, щоб зберегти себе як стійку, організовану форму взаємин, припускає визначені, загальновідомі і загальнообов’язкові для всіх його членів правила і норми поводження – нормативний порядок.  Без наявності відповідного порядку неможливе існування якої – небудь спільності людей.

Дотримання такого порядку, у тому числі шляхом офіційного примуса є ознакою і призначенням усякої суспільної влади.  Саме визначена нормативна організація всього соціуму й упорядкування застосування сили відрізняє офіційну соціальну владу від панування фізичної сили і безпосереднього насильства.  Однак наявність офіційної влади ще не означає наявність права.  Право (оформлене у виді державної влади) виникає тоді, коли в суспільстві з’являються вільні і невільні люди.  Влада в первісному суспільстві – це влада роду в цілому, а не окремих його членів.  Вільні і невільні індивіди з’являються в процесі розкладання роду.

          Актуальність дослідження полягає у тому, що право є необхідною умовою існування державного-організаційного суспільства і має велику соціальну цінність. Дослідження основоположних елементів права є необхідним елементом для створення та розвитку будь-якої держави.

Об’єктом дослідження в даній курсовій роботі є право як  певний діючий феномен, що реалізує моральні принципи.

Мета даної курсової роботи полягає у тому, щоб на основі аналізу наукових розробок, узагальнення правозастосовчої практики, вітчизняного і зарубіжного досвіду виявити і визначити розуміння права у світовій і «українській» юриспруденції, дослідити поняття, сутність та зміст права.

Серед сучасних науковців, які займалися вивченням розвитку правової політики як універсального феномену соціологічного буття слід відмітити академіка правових наук України, доктора юридичних наук, професора  М. Панова, доктора соціологічних наук, професора Л. Герасіну та ін.

Виходячи з об’єкту та мети дослідження у роботі розв’язувались  наступні завдання:

розглянуті наукові ідеї, напрямки та точки зору з приводу визначення права;

визначені найважливіші властивості (ознаки) права, які характеризують його як специфічну систему регулювання суспільних відносин;

розглянуті суперечки  щодо співвідношення права й закону;

 сформульовані  об’єктивні та суб’єктивні причини, що вплинули на стан  правової політики незалежної України.

 

ВИСНОВКИ

Вивчення права і держави було важливе завжди, але в сучасний період особливо.  Право – це розвивається інститут, оскільки розвивається саме суспільство, а в наш час у суспільстві відбуваються великі зміни.  Напрямок його розвитку в недавнім минулому визначалося протиріччям між капіталізмом і соціалізмом, і відповідно, між правом і його фактичним запереченням.

Отже, праву притаманні такі об’єктивні властивості:

- воно розвивається через правовідносини, породжувані економічними відносинами, а вже потім установлювані чи санкціоновані державою;

- під впливом правовідносин і правосвідомості розвивається не тільки норма права, право, а й правова система і правова надбудова;

- право не слід зводити тільки до правових норм, його належить розглядати у взаємодії з іншими елементами правової системи (наприклад, правове регулювання та його механізм, правовідносини, правосвідомість та ін.);

- система норм права є елементом системи правового регулювання, взаємодії об’єктивного та суб’єктивного права, правовідносин і правосвідомості. Водночас у правових джерелах існують і ……………………………………………………………………

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Алексеев С. С. Право: Азбука. Теория. Философия. Опыт комплексного исследования . - М. : Статут, 1999. - 711с.

Алексеев С. С. Проблемы теории права. Курс лекций. Т.1. Свердловск, 1972. – 396 с.

Головистикова А. Н., Дмитриев Ю. А Теория государства и права: вопросы и ответы . - М. : Юриспруденция, 2001. - 159 с.

Загальна теорія держави і права : Навч.посіб. / за ред. В.В. Копєйчикова.-К.:Юринком Інтер, 1999.- 320 с.

Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів] / За ред. М.В. Цвіка, В.Д.Ткаченка, О.В.Петришина. – Харків: Право, 2002. – 432 с.

Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. / А.М. Колодій, В.В.Копейчиков, С.Л.Лисенков та ін.; За ред. В.В. Копейчикова. – Стер. вид. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 320 с.

Лемак В. В. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. / Ужгородський національний ун-т. Юридичний факультет. — Ужгород : ПП "Медіум", 2003. — 251с.

Кельман М.С. Теорія права. Навч. посіб.- Тернопіль: “Поліграфіст”, 1998.- 382 с.

Комаров С.А. Общая теория государства и права: Курс лекций .М.: Манускрипт.1996.- 312 с.

Малько А.В. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебно-методическое пособие. – М.: Юристъ, 1997. – 197 с.

Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах. Под ред. проф. М.Н. Марченко. Том 2. Теория права.- М.: Издательство «Зерцало» , 1998. – 656 с.

Погребной И.М., Шульга А.М. Теория права: Учебное пособие. – Харьков: Ун-т внутр. дел, 1998. – 148 с.

Правові джерела України // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1994. - № 1. – 192 с.

Правознавство: Навч. посібник / А.М. Колодій, І.В. Опришко (керівники авт. кол.), За ред. В.В. Копейчикова – 3-є вид., переробл. та допов. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 640 с.

Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. – К., 1994. – 236 с.

Самофалов Л. П., Оленченко Т. Л. Теорія держави і права: Навч. посіб. у схемах. — Ірпінь : Академія ДПС України, 2002. — 74с.

Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник. – Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000. – 704 с.

Сурилов В.А. Теория государства и права: Учеб. пособие.- К., Одесса: Вища шк., 1989.- 439с.

Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько.- М.: Юристъ, 1997.-672 с.

Теория государства и права. Под ред. В.В. Лазарева // Новый юрист. М., –1997. – С. 93.

Теория юридического процесса / Под общей ред. проф. В.М. Горшенёва. Харьков, 1985. – 192 с.

Теорія держави і права // Під ред. Хропанюк В.Н. - М., 1995.

Хропанюк В.Н. Теория государства и права: Учебное пособие для высших учебных заведений. – М.: «Дабахов, Ткачев, Димов». 1996. – 384 с.

Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Учебник для вузов. – М.: Юрайт, 2000. – С.298.

Шульга А. М. Теория государства и права. Пособие для подготовки к государственному (выпускному) экзамену. –Харьков., 2000.-132 с.

Юридична енциклопедія: В 6 т./Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін.  – К.: “Укр. Енцикл.”,  2001. On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ