Предмет
Вид работы

Тема: Правова характеристика видів судових рішень

Предмет:Цивільне процесуальне право
Вид роботи:бакалавра
Об’єм роботи:62 стр.
Ціна:450 грн.

Зміст

ВСТУП………………………………………………………………………… 3

 

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ  ВИВЧЕННЯ  ВИДІВ СУДОВИХ РІШЕНЬ  В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ…………………………………  .6

1.1. Види судових постанов, поняття та значення судового рішення в цивільному судочинстві ….6

1.2. Сутність (юридична природа) судового рішення в цивільній  справі …… .11

1.3.  Види судових рішень у цивільному процесуальному праві ……15

 

РОЗДІЛ ІІ. СУДОВЕ РІШЕННЯ ЯК НАЙВАЖЛИВІШИЙ АКТ ПРАВОСУДДЯ В ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ …………………………….19

2.1. Вимоги, яким повинно відповідати судове рішення  ……………19

2.2. Зміст судового рішення …………………………………………… 27

2.3. Усунення судом недоліків в ухваленому ним рішенні………… .30

2.4. Законна сила судового рішення ………………………………….  35

 

РОЗДІЛ ІІІ. СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ………42

3.1. Судовий контроль як гарантія забезпечення обов’язковості судових рішень в цивільній, адміністративній та господарській юрисдикціях………… .42

3.2. Форми судового контролю за виконанням судових рішень…..45

 

ВИСНОВКИ …………………………………………………………………54

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………….58

ДОДАТКИ…………………………………………………………………….62

 

 

 

ВСТУП

 

Актуальність теми дослідження. Судові постанови, як самостійний правовий інститут цивільного процесуального права, покликані сприяти захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

З прийняттям нового ЦПК України зроблено важливий крок з проведення судової реформи в Україні. Забезпечення дієвості норм нового ЦПК України на сучасному етапі є запорукою подальшого становлення України як демократичної, соціальної та правової держави, де відповідно до статті 3 Конституції України людина, її права та свободи визнаються найвищою соціальною цінністю. Суд як орган державної (судової) влади здійснює правозастосовчу діяльність. Ця діяльність завжди пов’язана з ухваленням відповідного правозастосовчого акта – судової постанови. Судові постанови, як самостійний правовий інститут цивільного процесуального права, покликані сприяти захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

У науці цивільного процесуального права тема інституту судових постанов залишається однією із найбільш дискусійних. Проведені дослідження інституту судових постанов, безумовно, мають важливе значення. Але неповнота та недостатність теоретичних розробок теорії судових постанов, зокрема судових рішень  пов’язана з тим, що останні досліджувались в їх статичному стані, при цьому важливо розглядати питання сутності постанов суду в динаміці, з позиції їх функціональної ролі. Багато питань, які охоплює ця проблема, досліджені недостатньо повно, що негативно впливає на практику застосування чинного законодавства.

         У вітчизняній правовій науці тема інституту судових постанов частково висвітлювалась П.П. Заворотьком та М.Й. Штефаном в їх праці “Судове рішення” (1971 р.), а також у науково-навчальній літературі та окремих журнальних статтях. Проте комплексно та системно дана тема в українській науці цивільного процесуального права окремо не досліджувалась.

     Необхідність глибшого вивчення і вирішення даних проблем обумовила вибір теми даного дослідження.

     Теоретичну основу дослідження складають теоретичні розробки, праці вітчизняних та зарубіжних вчених-правознавців з питань цивільного процесу. Істотне значення для підготовки дослідження мали наукові праці як вітчизняних вчених: І. Диби,  О.З. Хотинської, С.Ю. Каца, В.В. Комарова, Л.Я. Носко,     Є.Г. Пушкаря, П.І. Радченка, В.І. Тертишнікова, С.І. Чорнооченко, М.Й. Штефана, Я.Л. Штутіна, так і зарубіжних вчених: З.К. Абдулліної, С.Н. Абрамова, М.Г. Авдюкова, Є.В. Васьковського, М.А. Вікут, Г.В. Воронкова, Т.Н. Губар, М.А. Гурвича, О.О. Добровольського, Г.О. Жиліна,    І.М. Зайцева, М.Б. Зейдера,  та інших.

Об’єктом дослідження є судові постанови, які ухвалюються з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

Предметом дослідження є цивільне процесуальне законодавство, норми якого регулюють процес ухвалення судових рішень.

Для реалізації мети дослідження необхідно розв’язати наступні завдання:

- охарактеризувати види судових постанов, поняття та значення судового рішення в цивільному судочинстві;

- розглянути юридичну природу судового рішення в цивільній справі;

- охарактеризувати види судових рішень у цивільному процесуальному праві;

- розглянути вимоги, яким повинно відповідати судове рішення; 

- охарактеризувати зміст судового рішення;

- розглянути напрямки усунення судом недоліків в ухваленому ним рішенні;

- визначити законну силу судового рішення;

        - визначити сутність судового контролю як гарантії забезпечення обов’язковості судових рішень в цивільній, адміністративній та господарській юрисдикціях;

       -  розглянути форми судового контролю за виконанням судових рішень.

 Робота ґрунтується на використанні загальнонаукових та спеціальних методів юридичної науки. В роботі були використані такі наукові методи як: діалектичний (дозволив проаналізувати чинне цивільне процесуальне законодавство та практику його застосування), системний (дозволив визначити проблемні питання правового регулювання постанов суду першої інстанції), історико-правовий (дозволив дослідити розвиток законодавства та практики застосування щодо судових постанов, зокрема судових рішень).

 

 

 

…………………………………………….

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 

1.   Конституція України  від 28.06.1996 // www.rada.gov.ua

2.   Закон України «Про судоустрій України» від 07.02.2002 //  www.rada.gov.ua

3.   Постанова «Про судове рішення» від 25.05.1998 // www.rada.gov.ua

4.   Цивільний Процесуальний Кодекс України від 18.03.2004 // www.rada.gov.ua

5.   Актуальні проблеми юридичної науки: зб. тез Міжнар. наук. конф. "Шості осінні юридичні читання", м. Хмельницький, 26-27 жовтня 2007 р.:у 3 ч. / Хмельницький ун-т управління та права. — Хмельницький : Видавництво Хмельницького ун-ту упр. та права, 2007.

6.   Арбитражный процесс /З. З. Саттарова ; Науч. рук. В. Н. Ивакин. -М.,2004. -30 с.

7.   Барихин А.Б.  Большой юридический энциклопедический словарь. – М.: Книжный мир, 2004. – 720 с.

8.   Безлюдько І.О., Бичкова С.С., Бобрик В.І., Карпенко О.І., Кравченко О.С. Цивільне процесуальне право України: Навч. посібник / Світлана Сергіївна Бичкова (ред.). — К. : Атіка, 2006. — 384с

9.   Бичкова С.С., Білоусов Ю.В., Бірюков В.І., Бірюков І.А., Бобрик В.І. Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар / Світлана Сергіївна Бичкова (ред.). — К. : Атіка, 2008. — 840с.

10. Бондаренко Н. Визначення меж стадії підготовки цивільних саправ до судового розгляду // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. – Львів, 2004. – с. 302-303

11. Виконавче провадження в Україні під ред.. Фурса С. Я., Щербак С. В. Навчальний посібник.- К.: Атіка, 2002.- 476 с.

12. Диба І. Представник у цивільному процесі // Юридичний Вісник України. -2006. -№ 15. - С. 12

13. Заворотько П. П., Штефан М. Й. Судове рішення. - К., 2003.- 188 с

14. Зейдер Н.Б. Судебное решение по гражданскому делу. -М.: Юрид. лит., 1966. - 192 с.

15. Зейкан Я. П. Коментар цивільного процесуального кодексу України: За станом на 7 жовтня 2005 р.. — К. : Юридическая практика, 2006. — 559с.

16. Зейкан Ярослав Павлович. Коментар змін та доповнень до Цивільного процесуального кодексу України: станом на 18 серпня 2006 року. — К., 2006. — 80с

17. Кілічава Т.М. Цивільний процес: Навч. посіб. для дистанційного навчання / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". — К. : Ун-т "Україна", 2006. — 216с.

18. Клепикова М.А. Проблемы взаимодействия органов принудительного исполнения и судов в исполнительном производстве // Бюллетень законодательства и судебной практики, июнь 2003. - № 2 (7). – С. 12 – 17.

19. Князев А.А. Законная сила судебного решения: Дисс… канд. юрид. наук: 12.00.15. -Моск. гос. юрид. акад. -М., 2004.

20. Кримінальний процес України / За ред. Ю.М.Грошевого та В.М. Хотенця. – Харків: "Право", 2000.

21. Мітюхін Р.М. Цивільний процес. - К: Знання, 2006. - 537с.

22. Морозова И.Б., Семин С.А. Роль суда в исполнительном производстве // Законодательство, 2001. – № 1. – С. 57 – 62.

23. Настольная книга судебного пристава: справочно-методическое пособие / Отв. ред. проф. В.В. Ярков. – М.: Издательство БЕК, 2000. – 768 с.

24. Перунова Олена Миколаївна. Процесуальні акти-документи з цивільних справ: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Харківський національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2007. — 20с. — 20 с.

25. Саттарова З.З. Участие суда в исполнительном производстве: Автореф. дисс… канд. юрид. наук: 12.00.15. – М., 2004. – 30 с.

26. Туманянц А.Р. Контрольні функції суду у сфері кримінального судочинства. – Харків, "Основа". - 2000, с.19-20.

27. Форми судового контролю за виконанням рішень судів в Україні: критерії та проблеми їх розмежування //Вісник Академії адвокатури України. – 2006. – № 5. – С. 53 – 59.

28. Фурса С.Я., Щербак С.В. Виконавче провадження в Україні. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002. – 480 с.

29. Фурса С, Цюра Т. Докази і доказування у цивільному процесі: Наук.-практ. посіб.- К.: Видавець Фурса С. Я., КНТ, 2005- 256 с.

30. Хотинська О.З. Процесуальне становище сторін виконавчого провадження // Право України. – 2004. - № 3. – С. 85 – 87.

31. Хотинська О.З. Форми судового контролю за виконанням рішень судів в Україні: критерії та проблеми їх розмежування // Вісник Академії адвокатури України. – 2006. – № 5. – С. 53 – 59.

32. Хотинська О.З. Обов’язковість судових рішень – як конституційна засада здійснення судочинства // Сучасні проблеми юридичної науки: стан і перспективи розвитку: Тези доп. та наук. повідом. учасників наук. конф. молодих учених та здобувачів. – Х: Нац. юрид. акад. України. – 2005. – С. 32 – 35.

33. Цивільний процес: Навчальний посібник /Андрушко А.В., Білоусов Ю.В., Стефанчук Р.О., Угриновська О.І. та ін.; За ред. Ю.В. Білоусова. -К.: Прецедент, 2005. -293 с.

34. Череватенко І.М.   Публічність рішення суду в цивільному процесі України // Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, 2007

35. Шакитько Т.В. Процессуальный порядок рассмотрения судом дел, возникающих из исполнительных правоотношений: Автореф. дисс…канд. юрид. наук: 12.00.15. – Саратов, 2004. – 22 с.

36. Шиманович О. М.  До питання про вимоги, яким повинні відповідати  ухвали суду першої інстанції // Держава і право: Збірник наукових праць. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2005. – Випуск 27. – С. 498-504.

37. Шиманович О.М. До питання про законну силу ухвал суду першої інстанції в цивільному процесі України // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 3. – С. 112-116.

38. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Академічний курс: Підручник. - К.: Концерн  “Видавничий Дім “Ін Юре”,  2005.  -622 с.

39. Ярошенко І.С.. Цивільне процесуальне право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київський національний економічний ун-т — К. : КНЕУ, 2003. — 159с.

40. http://www.yurpractika.com/ (Журнал Юридична практика) , № 4 (526) від 22.01.08

 

  On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ