Трансформації при перекладі та міжмовна асиметрія (на матеріалі сучасної німецької мови)

Стаття присвячена проблемі перекладу та можливостей трансформації з урахуванням ізоморфних та аломорфних властивостей мовних одиниць на матеріалі двох дистантних мов: німецької та української мови.

Мова, як відомо, є дзеркалом, але не  таким, яке відображає світ узагалі, а світ у сприйнятті людини, її спосіб життя, поведінки, взаємовідношень з іншими людьми, менталітетом, культурами, мовами. Міжмовні зв’язки, міжмовні системні еквіваленти складають основу еквівалентного перекладу. Загальновідомо, що при перекладі дуже часто виникає потреба у відступі від системних еквівалентів, тобто в перекладацьких трансформаціях, аналіз яких ведеться у трьох аспектах: у відношенні умов їх виникнення, їх типів і видів, прагматичному оцінюванні їх результатів. У фокусі досліджень сучасної теорії перекладу перебуває вивчення перекладацьких трансформацій, умови виникнення та чинники їх функціонування.

При перекладі, як правило, ведеться порівняння засобів двох мов: ізоморфних засобів, які мають однакові значення, ідентичні або подвійні характеритики в системі мови, напр.: das Fenster- вікно, fahren- їхати, schwarz- чорний, та аломорфних   засобів, тобто не існуючих адекватних системних еквівалентів в іншій мові. До аломорфних засобів можна віднести лакуни (лексичні, граматичні) та розходження в об’ємі значення слів або граматичних категорій. Наприклад, відсутність артикля в українській мові (граматична лакуна) або відсутність таких лексичних одиниць як "доба", "цілодобово", в німецькій мові (лексична лакуна). Вони перекладаються:  Tag und Nacht та rund um die Uhr.

У німецькій мові існує три форми минулого часу, які відповідають лише одній формі в українській мові. Співвіднесення структурного і перекладацького еквівалента складають дослівний переклад або міжмовну симетрію, їх розбіжності складають не дослівний, а трансформативний переклад або міжмовну асиметрію.

Коли ми говоримо про власне перекладацькі трансформації, то ми маємо на увазі використання ізоморфних засобів при перекладі, які наявні в обох мовах. Але тут слід розрізняти і квазі-трансформації, тобто ті розходження, розбіжності, які визначаються як аломорфні засоби в мовах оригіналу і перекладу та передбачають використання неоднорідних засобів при перекладі (структурна асиметрія).

Як уже було сказано вище, в українській мові відсутній артикль, який у німецькій мові може бути означеним або неозначеним, але це абсолютно не означає, що німецькому артиклю в українській мові завжди буде відповідати нульовий артикль. Німецький означений артикль можна перекласти українськими ще більш конкретними детермінативами : такий, той, мій, а неозначений артикль як: якийсь, який-небудь тощо. Наприклад, " Der Mann, der gestern abend mit dem Brot kam,…der in der Nacht eine Faust und ein nasses Gesicht hatte, der Mann macht die Augen auf"- "Той чоловік, що прийшов вчора ввечері з хлібом, у якого кулаки і обличчя вночі були мокрими, той чоловік розплющив очі" (Wolfgang Borchert "Im Mai, im Mai schrie der Kuckuck"). "…Und ich langweilte mich. Ein Lдrm  schreckte mich auf" – " ...І я нудьгував. Якийсь галас злякав мене" (Hermann Kesten "Liebe").

Miжмовна асиметрія при перекладі може проявлятися в трьох планах: синтагматичному, парадигматичному та семіотичному [1].

У  с и н т а г м а т и ч н о м у  плані асиметрія виявляється в невідповідності числа позначуваних та позначаючих в мові. При перекладі це може бути відповідність слова словосполученню в контексті або навпаки. Пор.:

укр.. прощатись з ким-небудь         нім.    sich verabschieden von+Dat.

den Abschied nehmen von+ Dat

Він попрощався зі своїми друзями               Er verabschiedete sich  (nahm

                                                                                        den Abschied) von seinen Freunden

Деякі приклади синтагматичної асиметрії, при якій взаємозалежність вибору форми двох елементів перебуває в синтагматичних зв’язках, Ш.Баллі називав самовільним взаємним обумовленням. Прикладом цього може бути словосполучення в українській мові прочитати лекцію, що перекладається  німецькою мовою die Vorlesung halten, або приділяти увагуAufmerksamkeit schenken. Відступ від системних еквівалентів (читати - halten, приділяти – schenken) визначається вибірковістю основного слова в словосполученні.

П а р а д и г м а т и ч н а  асиметрія характеризується такою закономірністю: перекладацькі трансформації не обов’язкові, якщо елементи мови використовуються в своїй первинній функції найменувань; якщо ж мовні елементи в тексті оригіналу або перекладу виступають у компонентному складі усталених мовних одиниць (фразеологічних одиниць), то в цих випадках перекладацькі трансформації стають можливими чи обов’язковими.

 

Первинна                             функція                вторинна:

 

                               прийти – kommen                                              прийти на зміну

                                                                                                              um j-s Stelle treten

                                                                                                              die Wache ablцsen

 

Парадигматична асиметрія передбачає також перекладацькі трансформації при десемантизації. Наприклад, форми singularia tantum / pluralia tantum десемантизовані і при їх перекладі виникають розбіжності. У німецькій мові der Unterricht  має лише однину, а в українській і однину, і множину; німецьке слово  Flitterwochen має лише форму множини, а в українській мові тільки однини. Наприклад: "Студента ніхто не звільняв від занять" – "Der Student wurde vom Unterricht nicht befreit". "Молода сім’я провела свій медовий місяць в Альпах" – "Die junge Familie verbrachte ihre Flitterwochen in den Alpen".

С е м і о т и ч н а  асиметрія проявляється в тому випадку, коли  позначуване в тексті однієї мови не може бути вираженим аналогічними засобами в іншій мові. Ця розбіжність можлива при редундантності  лексем чи граматичних форм у контексті. Наприклад: "Nach dem Mauerfall konnte man auf  Schritt und Tritt die jubelnden Gesichter sehen"- Після падіння стіни можна було бачити на кожному кроці радісні обличчя. Усталене парне словосполучення  auf Schritt und Tritt  перекладається  українською мовою словосполученням на кожному кроці, до складу якого входить один іменник, а в  німецькому варіанті - дві синонімічні одиниці. Пор. Schmach und Schande; mit Ach und Krach; Gift und Galle; schalten und walten. Один із мовних знаків у даному випадку перестає виконувати свою позначальну функцію і його можна вилучити із тексту, не порушуючи цілісності змісту.

Отже, міжмовна асиметрія передбачає різні перекладацькі трансформаціі, які в першу чергу здійснюються за допомогою ізоморфних та аломорфних засобів мови оригіналу і перекладу. Досягнення перекладацької еквівалентності попри всі розбіжності в формальних та семантичних системах двох мов вимагає від перекладача перш за все уміння проводити різноманітні багаточисленні якісні міжмовні перетворення, тобто перекладацькі трансформації, які мають комплексний характер і характеризують переклад як складний процес. Міжмовна комунікація, міжмовне взаєморозуміння значною мірою залежить від компетентності перекладача, його професіоналізму та майстерності.

Дослідження перекладацьких трансформацій, міжмовної асиметрії суттєво допоможе встановити відповідності та розбіжності в системах німецької та української мов, наблизити нас до розуміння суті того непомітного, що виявляється, розкривається при перекладі, і робить ще один крок до пізнання таємниць іншої мови, іншої культури   порівняно з рідною.

Список використаної літератури

1.        Гак В.Г. Семантическая структура слова как компонент семантической структуры высказывания / Семантическая структура слова. Психолингвистические исследования. Под ред. А.А.Леонтьева. М.: Наука, 1971.

2.        Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. М.: Изд-во "ЭТС", 2001.

3.        Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. М.: Изд-во "Международные отношения", 1974.

4.        Deutsche Erzдhler des 20. Jahrhunderts. Mьnchen: Wilhelm Heyne Verlag, 1986.

 

Джерело: Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка  // http://www.nbuv.gov.ua/

 Новости

 

Наши новости

- Заказать тезисы

- Заказать курсовую

- Заказать диплом

- Заказать научную статью

- Заказать бизнес-план

- Заказать реферат

- Заказать контрольную

Дипломна робота з психології замовити

Заказать дипломную работу по психологии

В нашей базе более 3000 готовых работ

Дипломна робота з міжнародних відносин замовити

Дипломная работа по менеджменту заказать

Дипломная работа по логистике на заказ

Дипломная работа по маркетингу на заказ

Дипломная работа по финансам заказать

Дипломная по экономике предприятия на заказ

Дипломная по международным отношениям заказ

Дипломная работа по туризму заказать

Дипломная работа по праву на заказ

Дипломна робота з менеджменту замовити

Дипломна робота з економіки підприємства замовлення

Дипломна робота з бухгалтерського обліку замовлення

Дипломна з готельно-ресторанного бізнесу замовити

Дипломная работа по бухгалтерскому учету заказать

ЗАКАЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ

НАШИ ПАРТНЕРЫ: "Киевская переплетная мастерская"

 On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ