Структурно-семантичні кореляції постмодерністського тексту

 

У статті  розглянуто самантичні кореляції літературно-художнього твору у структурі лексичного фрейму. Обчислено і подано типові лексеми англомовного посмтодерністського тексту, як  складові конкретного художнього коду.

Художній текст складається із текстових знаків, які маніфестують зміст, не передбачений мовою-системою. Що ж становить правила і граматику, за якими адресант створює текстовий зміст, а адресат вилучає його із знакової послідовності тексту? Адже між системою мови, за якою автор приступає до текстотворення, і адекватною проекцією тексту у свідомості читача, який сприйняв цей текст, повинна бути мова-посередник. Ця "мова в тексті і водночас мова тексту є кодом тексту" [1: 130], під яким розуміємо систему подання інформації і систему її перетворення. Серед літературних напрямків, течій, шкіл ХХ ст. чільне місце належить постмодернізму і його коду. Код постмодернізму володіє семантичними, синтаксичними і прагматичними компонентами, що регулюють творення тексту. Це – техніка експерементального письма, яка створила своєрідну структуру, наповнила цю структуру семантичним вибором і художніми формами експлікації внутрішнього світу текстових комунікантів. Прагматичний компонент цього коду визначає умови застосування семантичних і синтаксичних правил.

Актуальність цього дослідження лежить у площині лінгвістичного аналізу семантики та синтактики постмодерністських текстів. Увагу фокусуємо на конкретному виборі, який є відмінним від інших літературних течій передовсім рівнем семантичного універсуму та синтаксичної організації. Код передбачає засоби творення семантичного світу тексту, а різні семантичні світи постмодерністських текстів разом формують постмодерністський семантичний універсум. З огляду на встановлені літературні коди, постмодерністському коду властиві експансія (expansion), обмеження (restriction), перерозподіл (redistribution) семантичного потенціалу [2: 32]. Кожна з рис творить реорганізацію семантичного універсуму, при описі якого виокремлюємо: а) сегментацію семантики в лексичних фреймах, та б) ієрархію лексичних фреймів у межах семантичного універсуму. Під лексичними фреймами розуміємо набір лексем, який є лексичним репрезентантом єдиної схематизації досвіду, що перебуває в основі значень групи слів і тлумачиться як цілісна сутність групи слів, які мотивуються, визначаються і взаємоструктуруються уніфікованими конструкціями знань чи зв’язаними схематизаціями досвіду [3: 46-47; 4: 54]. Значення конкретного лексичного фрейму і їхня ієрархічна позиція в межах семантичної системи залежить від релевантності понять або життєвого досвіду адресанта чи адресата тексту, яких ці лексичні фрейми безпосередньо стосуються.

У цій статті звертаємо увагу на сегментацію семантичного простору та ієрархію лексичних фреймів у постмодерністських текстах. Відтак постулюємо думку про відмінні та спільні риси між різними постмодерністськими ідеолектами та про мотивованість лексем, продиктовану конкретним літературно-художнім напрямом, адже будь-який знак, зокрема лексичний, є мотивованим [5: 138-14]. У нашому описі постмодерністського універсуму виокремлюємо зони cемантичного компонента  літературного напряму, ідіолекту, соціолекту. Отож, схематично це можна подати так: 

зона лексичних фреймів соціолекту + зона лексичних фреймів ідіолекту = зона лексичних фреймів літературного напряму

Найпоширенішою засадою визначення специфіки мистецтва постмодернізму (як і модернізму) є підхід до нього як до своєрідного художнього коду, тобто правил організації тексту художнього твору. Постмодернізму, як і модернізму, властивий код літературної течії, який описуємо як систему преференційного вибору семантичних і синтаксичних засобів. Звідси основоположним принципом організації постмодерністського тексту є поняття нонселекції – феномен, на якому наголошували Д. Фоккема, Д. Лодж, І. Хассан [6; 7; 8; 9]. Для опису явища нонселекції чи квазінонселекції використовують різні терміни: алеаторні структури, фрагментація, амбівалентність, невизначеність [9; 10]. Йдеться про те, що у творенні тексту постмодерністський письменник нехтує обдуманим вибором лінгвістичних чи інших елементів і створює тексти, які мають вигляд будови на засадах нонселекції. Ці тексти відрізняються від обдуманих конструкцій у творах модернізму. Д. Лодж виокремлює такі маніфестації принципу нонселекції: протиріччя (contradiction) метатезу (permutation), переривчастість (discontinuity), надмірність (randomness), надлишок (excess), замкнення (short circuit) [8: 229-245].

Розподіл конкретних лексичних фреймів у постмодерністському та модерністському текстах  залежить від інтерпретації. Тому емпіричне дослідження присутності та значення окремих лексичних фреймів складніше, хоч не завжди повністю можливе. Серед обстежених семантичних преференцій у постмодерністських текстах звертаємо увагу на такі аспекти: постмодерністський ідеал нонселекції чи алеаторної селекції часто трансформується у застосування комбінаторних правил, які імітують математичні засоби (див. табл. 8): дублювання (duplication), множення (multiplication), переліку (enumeration), взаємозаміни (permutation) [7: 87-89].

Аналіз теоретичних і художніх джерел показав, що у постмодерністських текстах можна виокремити декілька лексичних фреймів, мотивованих літературним напрямом і жанровою своєрідністю художнього твору: свідомість; перцептуалізація; рух; відсторонення; насильство (табл. 1).

 

Таблиця 1.

Співвідношення лексем у семантичному універсумі постмодернізму

 

Свідомість

Перцептуалізація

Насильство

Рух  

Відсторонення

40610 = 44%

20475 = 22%

18186 = 19,4%

12572=13,6%

429 = 1%

Перебуваючи у центрі постмодерністського семантичного універсуму, ці лексичні фрейми є опозиційними до семантичної організації модерністських текстів. Типові лексеми у постмодерністських текстах – дзеркало, лабіринт, карта, подорож, енциклопедія, реклама, телебачення, фотографія, газета (mirror, labyrinth, map, journey (without destination), encyclopedia, advertising, television, photograph, newspaper), які активно використовуються у творчості досліджуваних письменників: Дж. Фаулза, А. Байєтт, Т. Пинчона, Дж. Ірвінга, Дж. Бартельма, Г. Свіфта, Дж. Барта, С. Рушді, Р. Кувера, М. Аміса, Д. Лоджа та інших (табл. 2.). Як приклад аналізу семантичних кореляцій в англомовних постмодерністських творах подаємо розширені статистичні дані фреймової семантики (табл. 2-7). Їхня верифікаціях проходила за математичними моделями та процедурами, запропонованими В. І. Перебийніс у книзі "Статистичні методи для лінгвістів" [11].  

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1.       Лукин В. А. Художественный текст: основы лингвистической теории. Аналитический минимум. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство "Ось-89", 2005. – 560 с.

2.       Fokkema D., Ibsch E. Modernist Conjectures. A Mainstream in European Literature 1910 – 1940. – N.Y.: St. Martin Press, 1988. – 330 p.

3.       Еко У. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів / Пер. з англійської М. Гірняк. – Львів: Літопис, 2004. – 384 с.

4.       Филлмор Ч. Фреймы и семантика понимания // Новое в зарубежной лингвистике. – М.: Прогресс, 1988. – Вып. ХХІІІ. – С. 52 – 93.

5.       Кияк Т.Р. Мотивированость лексических единиц. Количественные и качественные характеристики. – Львов: Издательство при Львовськом государственном университете издательского объединения "Вища школа". – 1988. – 161 с.

6.       A Glossary of Contemporary Literary Theory. – 4th Edition // J. Hawthorn, L.: Arnold, OUP, 2000. – 400 р.

7.       Fokkema D. W. The semantic and syntactic organization of postmodernist text // Approaching postmodernism. – Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1986. – P. 81-98.

8.       Lodge D. Modernism, antimodernism, postmodernism. – Birmingham: Univ. of Birmingham Press, 1977. – 293 р.

9.       Lodge D. The Modes of Modern Writing: Metaphor, Metonymy and the Typology of Modern Literature. – L.: Arnold, 1977. – P. 228-235.

10.    Ильин И.П. Постмодернизм. Словарь терминов. – М.: ИНИОН РАН (отдел литературоведения) – INTRADA, 2001. – 384 c.

11.    Перебийніс В.І. Статистичні методи для лінгвістів: Навчальний посібник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2001. – 168 с.

12.    Антологія світової літературної критичної думки ХХ ст. / За ред. М. Зубрицької. – 2-е вид., доповнене. – Львів: Літопис, 2001. – 832 с.

13.    McHale B. Constructing Postmodernism. – L.; N. Y.: Routledge, 1992. – 342 p.

14.    Beckett S. Watt. – N.Y.: Grove Press, Inc., 1959. – 254 p.

15.    Кухаренко В.А. Інтерпретація тексту. Підручник для студентів старших курсів філологічних спеціальностей. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – 272 с.

 

Джерело: Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2006 // http://www.nbuv.gov.ua/

 Новости

 

Наши новости

- Заказать тезисы

- Заказать курсовую

- Заказать диплом

- Заказать научную статью

- Заказать бизнес-план

- Заказать реферат

- Заказать контрольную

Дипломна робота з психології замовити

Заказать дипломную работу по психологии

В нашей базе более 3000 готовых работ

Дипломна робота з міжнародних відносин замовити

Дипломная работа по менеджменту заказать

Дипломная работа по логистике на заказ

Дипломная работа по маркетингу на заказ

Дипломная работа по финансам заказать

Дипломная по экономике предприятия на заказ

Дипломная по международным отношениям заказ

Дипломная работа по туризму заказать

Дипломная работа по праву на заказ

Дипломна робота з менеджменту замовити

Дипломна робота з економіки підприємства замовлення

Дипломна робота з бухгалтерського обліку замовлення

Дипломна з готельно-ресторанного бізнесу замовити

Дипломная работа по бухгалтерскому учету заказать

ЗАКАЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ

НАШИ ПАРТНЕРЫ: "Киевская переплетная мастерская"

 On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ