Термінологічна насиченість німецькомовних фахових текстів економічних наук

 

У статті досліджено термінологічну насиченість німецькомовних фахових текстів економічних наук. Виконано статистичні розрахунки термінонасиченості та аналіз отриманих даних, а також експериментально підтверджено вагомість термінолексики у фаховому тексті. У висновках вказані необхідні напрямки супутніх досліджень та можливості їх  теоретичного та практичного використання.

Із трьох видів інформації, які зазвичай розрізняють у науково-технічній літературі: фактографічної, логіко-теоретичної та оцінної, найважливішою з погляду опрацювання тексту є фактографічна інформація [1: 303]. Загальновизнано, що її закладено в науковий текст через терміни відповідної галузі знань.

Проблеми насиченості наукового тексту фаховими термінами, вагомості фахових термінів з огляду на опрацювання, пересилання отримання, збереження наукової інформації актуальні і розглядалися багатьма лінгвістами, термінологами. Цим проблемам присвятили свої роботи, зокрема, Н.Г. Вишнякова, М.Н. Володина, М.Б. Воробйова, Б.Н. Головін, С.І. Квітко, Т.Р. Кияк, В.М. Лейчик, С.Ю. Локшина, Л.Г. Лузіна, Р.Г. Піотровський, Ф.А. Циткіна.

Об’єктом нашого дослідження є німецькомовні тексти економічних наук (ЕН). Предмет дослідження – термінологічна насиченість німецьких текстів ЕН. Задля реалізації поставленої мети ­– виявити ступінь термінологічної насиченості німецькомовних текстів ЕН, – застосуємо перш за все квантитативні методи, методи синтезу та аналізу на текстовому рівні.

Мусимо звернути увагу на наявність деяких розбіжностей у розумінні поняття ЕН у німецькомовній [2: 1006–1009] та українській фаховій літературі [3: 479−480]. У нашій роботі ми обґрунтовано користуємося поняттям ЕН, котре побутує в німецькі теорії, де говорять про ЕН, як такі, що обіймають проблеми у взаємозв’язку та взаємовпливі політичних і соціологічних факторів з економічними умовами, де політичні та суспільні процеси бачаться в тісному зв’язку з організацією економіки, а демократія ніколи не розглядається відірвано від економічних факторів у абстрактному ідеалізуванні [4: 2].

Аналіз розвитку предметів та об’єктів наук, які причетні до тенденцій розвитку національного господарства, дає підстави стверджувати, про сплетіння економіки, фінансів, статистики, економічної географії, страхування, економічно релевантних частин права, соціології, психології підприємництва, охорони здоров’я, охорони довкілля, охорони сім’ї, політики розвитку освіти та науки [5: 1007]. Всі вони (перелік можна б ще розширити) залежать від діяльності політичних партій, професійних та інших спілок, об’єднань за інтересами. У суспільстві не відбувається нічого такого, що б не впливало на інші процеси чи об’єкти, і що б не зазнавало при цьому впливів інших процесів чи суб’єктів. Ніщо не є абсолютно ізольованим від навколишнього світу [6: 630].

Таке бачення сфери покриття економічними науками дозволяє говорити про особливість системної організації термінів ЕН як про систему систем.

Із переходом до власне філологічного аспекту дослідження мусимо зауважити, що "в лінгвістиці існує чимало найрізноманітніших спроб визначення термінів" [7: 10].

Наведемо лише три відомі визначення, які, на нашу думку, не конфронтують між собою, а радше взаємодоповнюють одне одного.

"Термін – це слово чи словесний комплекс, що співвідноситься з поняттям певної організованої галузі пізнання (науки, техніки), які вступають у системні стосунки з іншими словами та словесними комплексами й утворюють разом з ними в кожному окремому випадку та в певний час замкнену систему, котра вирізняється високою інформативністю, однозначністю, точністю та експресивною нейтральністю" [8: 21].

"Термін – це слово (чи словосполучення), мовний знак якого співвіднесений (пов’язаний) із відповідним поняттям у системі понять даної галузі науки й техніки" [9: 35].

"Науковий термін – це слово, стале словосполучення або скорочення, яке виражає та певною мірою класифікує в даній системі наукової термінології конкретне наукове поняття, відображаючи у своїй смисловій структурі характерні ознаки об’єкта термінування та взаємозв’язки цього об’єкта з іншими з достатньою для взаємного спілкування точністю" [10: 13.]

Отже, терміни економічних наук − це слова, лексикалізовані словосполучення, знаки (формули), з якими через дефініції співвіднесені поняття економічних наук.

Кожна галузь науки здатна і змушена задля вирішення своїх внутрішніх завдань використовувати надбання низки інших наук. З іншого боку, вона "дає згоду" на інвестування своїх досягнень в інші науки. Таке взаємоінвестування, взаємопроникнення інформації різних наук можливе тільки через посередництво мови, насамперед термінів, як основних носіїв фахової інформації. На переконання А.А. Реформатського [11: 164–165], в розвитку наук мова відіграє роль не випадкового інгредієнта, а входить структурним елементом у сутність науки.

Таким чином, під вузькогалузевими термінами ЕН ми розумітимемо також міжгалузеві омоніми, вжиті в розглядуваних нами текстах у значенні, котре відповідає терміносистемі економічних наук.

Загальнонауковими термінами вважатимемо терміни, здатні обслуговувати усі галузі наукових знань при сталому значенні за дефініцією.

Узагальнюючи та дещо уточнюючи думки Лотар Хоффманн (Lothar Hoffmann) [12: 162, 48] та Ульріх Аммон (Ulrich Ammon) [13: 29–31] стосовно загальновживаної мови, сформулюємо для себе: під загальновживаною лексикою маємо на увазі ту частину лексичного фонду літературної мови, котра не є пов’язана із жодною спеціальною сферою знань, позначує предмети, явища, дії, ознаки, які присутні у повсякденному житті усієї освіченої спільноти користувачів даною мовою, і тому ця лексика уможливлює загальнонаціональне спілкування. Межі загальновживаної лексики, як, власне, і термінологічної, відкриті для проникнення, і природно, що існує певний перехідний простір між зонами загальновживаної та фахової лексики. Це означає, що, залежно від контексту, частина лексичних одиниць загальновживаної мови використовується тією чи іншою фаховою мовою для позначення денотатів із сфери спеціальних знань і через дефініцію отримує своє спеціальне значення. Таким чином, вони стають омонімами до відповідної лексичної одиниці загальновживаної мови.

З іншого боку, фахові мови постійно збагачують загальновживану мову. Процесові поповнення лексичного арсеналу мови загального вжитку за рахунок термінолексики сприяє, перш за все, рівень зацікавленості з боку членів мовної спільноти певними видами спеціальних інформацій задля задоволення своїх нагальних потреб на відповідно необхідному і доступному рівні фаховості, що, у свою чергу, зумовлено певними особливими обставинами суспільного життя.

Тут варто, однак, зауважити, що терміни, потрапивши у мову загального вжитку, як і у випадку запозичення загальновживаної лексики для потреб фахових мов, далеко не завжди повністю зберігають своє значення, яким вони наділені дефініцією і фаховій мові-донорі. Це наочно демонструють деякі приклади:

Einkommen

Прибуток

Geld

Гроші

Gewinn

прибуток, дохід,

вигода, зиск, інтерес, користь

Preis

Ціна

Produkt

Продукт

Profit

вигода, зиск

Verlustе

Збитки

Термінологічна лексика спеціальної підмови науки, в галузі якої написаний той чи інший розглядуваний текст, несе, згідно з визначенням терміна, нову інформацію, задля повідомлення якої саме і створений цей текст. Очевидно, що чим вища насиченість тексту вузькогалузевими термінами, тим вищий ступінь зорієнтованості цього тексту на проблеми конкретної галузі наукової інформації. Така обставина говорить про необхідність визначення термінонасиченості фахового тексту.

Для оцінки термінонасиченості текстів нам довелося оперувати такими величинами як терміновживання та повнозначне слововживання.

Терміновживанням уважаємо кожен випадок залучення в тексті лексичної одиниці, яка за дефініцією є терміном (слово, лексикалізоване словосполучення, абревіатура, скорочення, усталене символьне позначення, формула), а також їхні дейктичні заміни.

Повнозначним слововживанням називаємо кожен випадок залучення в тексті повнозначних слів та лексикалізованих словосполучень, а також їхніх дейктичних замін.

Звідси, під термінологічною насиченістю тексту розуміємо відношення множини терміновживань у тексті до множини повнозначних слововживань у цьому тексті, і виражатимемо її у відсотках (%). Робоча формула отримує такий вигляд:

ρ = Σт-в. ׃ Σп.с-в. ∙ 100 %,

де

ρ − термінологічна насиченість тексту,

відповідно

ρв-г т. − насиченість тексту вузькогалузевими термінами;

ρз-н т. − насиченість тексту загальнонауковими термінами;

Σт-в. − множина терміновживань у тексті;

і відповідно

Σв-г т-в. − множина вузькогалузевих терміновживань у тексті;

Σз-н т-в. − множина загальнонаукових терміновживань у тексті;

Σп.с-в. − множина повнозначних слововживань у тексті.

Ми відібрали 16 текстів ЕН (приблизно однакових обсягів) та підрахували кількість: а) вузькогалузевих терміновживань, б) загальнонаукових терміновживань та в) повнозначних слововживань загальновживаної лексики. Сума цих трьох величин дає множину повнозначних слововживань у тексті.

Перш ніж запропонувати отримані статистичні дані, гадаємо, варто висловити одне застереження.

Встановлення термінологічної насиченості наукового тексту взагалі є, на нашу думку, процедурою дещо суб’єктивною. Це зумовлено тим, що далеко не у кожному випадку можна провести чітку, однозначну межу між вузькогалузевими термінами, загальнонауковими термінами та загальновживаною лексикою.

По-перше, сам автор, підкоряючись канонам літературного стилю, часто а) замінює термін адекватним перефразуванням, котре формально не може розглядатися як термін, б) замість вже згадуваного в тексті терміна вживає дейктичні словосполуки, котрі можуть включати або і не включати навіть загальновживану повнозначну лексику, де, однак, імпліцитно – але не формально – термін присутній. По-друге, дослідник тексту іноді знаходить аргументи для віднесення тієї чи іншої лексичної одиниці до термінів (вузькогалузевих чи загальнонаукових), які (л.о.) інший дослідник, висунувши свої – але також переконливі – аргументи, віднесе до іншої з розглядуваних категорій термінів або навіть до загальновживаної лексики:

Staat – вузькогалузевий термін чи загальнонауковий,

чи загальновживане слово?

Зважаючи на такі зауваження, статистичні дані термінонасиченості текстів виглядають дещо умовними.

 

Далее...

 Новости

 

Наши новости

- Заказать тезисы

- Заказать курсовую

- Заказать диплом

- Заказать научную статью

- Заказать бизнес-план

- Заказать реферат

- Заказать контрольную

Дипломна робота з психології замовити

Заказать дипломную работу по психологии

В нашей базе более 3000 готовых работ

Дипломна робота з міжнародних відносин замовити

Дипломная работа по менеджменту заказать

Дипломная работа по логистике на заказ

Дипломная работа по маркетингу на заказ

Дипломная работа по финансам заказать

Дипломная по экономике предприятия на заказ

Дипломная по международным отношениям заказ

Дипломная работа по туризму заказать

Дипломная работа по праву на заказ

Дипломна робота з менеджменту замовити

Дипломна робота з економіки підприємства замовлення

Дипломна робота з бухгалтерського обліку замовлення

Дипломна з готельно-ресторанного бізнесу замовити

Дипломная работа по бухгалтерскому учету заказать

ЗАКАЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ

НАШИ ПАРТНЕРЫ: "Киевская переплетная мастерская"

 On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ