Скорочення слова як механізм формотворення та словотворення в сучасній англійській мові

 

У статті досліджено ролі механізмів скорочення слова у процесах формотворення та словотворення в сучасній англійській мові. Встановленно залежність словотворчих можливостей редукованих лексем від їх типології. Вивчено механізми афіксалізації редукованих елементів, що входять до складу телескопійних одиниць.

Сучасна англійська мова переживає так званий "неологійний бум" [1: 4]. Кількісне зростання словникового складу зумовлює раціоналізацію мови, економію номінативних та словотворчих зусиль. Одним з яскравих проявів раціоналізації мовленнєвої діяльності та оптималізації мовотворчих процесів є явище скорочення лексичних одиниць. Дослідження механізмів скорочення слів та їх ролі у вербокреативних процесах сучасної англійської мови вважається актуальною проблемою сучасної англістики.

Метою нашого дослідження є визначення ролі скорочення як механізму формотворення (трансформації лексичних одиниць) та словотворення (формування лексичних інновацій із скорочених компонентів). Для досягнення поставленної мети ми маємо виконати такі завдання: розмежувати поняття "скорочення" з точки зору процесу (механізму) та результату (редукована лексема); уточнити типологію скорочень; дослідити дію механізмів скорочення при формотворенні та словотворенні; визначити роль механізмів редукції у процессі формування нових словотворчих елементів.

Сучасна інформаційна перенасиченість суспільного життя вимогає від комунікантів пошуку шляхів стислого викладу подій та опису явищ, у тому числі і через створення нових номінативних одиниць-інформоємних за змістом  та "спрощених" за формою мовних знаків. Ми маємо намір зосередитися на розгляді тих способів економії мовних зусиль, які пов’язані з формуванням лексичних інновацій.

У сучасній англійській мові особливо часто підлягають скороченню багатоскладові лексичні одиниці і фрази номінативного характеру. Механізми скорочення відіграють провідну роль у процесі утворення редукованих форм, що виконують функцію "більш економних" субститутів багатоскладових слів. Вони також діють при формуванні абревіатур та акронімів, складноскороченних слів різного типу. Тому виникає необхідність розмежування явищ словоперетворення та словотворення [2: 4], що безпосередньо пов’язано із визначенням напрямків діяльності механізмів скорочення.

Розв’язання цієї проблеми цілком залежить від того, що ми вкладаємо у поняття "словотвір". Новою лексична одиниця може бути: а) і за формою, і за змістом (афіксальні, складні слова); б) лише за формою (редуковані варіанти слів, абревіатури, акроніми); в) лише за змістом (нові лексико-семантичні варіанти слів). У першому випадку йдеться про словотворення – формування абсолютно нового мовного знака, у другому та третьому випадках відбувається слово перетворення, або структурна трансформація, або  семантична модифікація вже існуючої у мові лексичної одиниці.

Механізми скорочення відіграють провідну роль у формотворенні-утворенні редукованих варіантів існуючих у мові слів та фраз. Типологію скорочень складають ініціальні (редуковані до початкової літери) та односкладові одиниці, при цьому останні за способом їхньої редукції можна поділити на скорочення слова зі збереженням початкового складу слова (апокопу), збереження кінцевого елемента при опущенні початкового (аферезу) та редукцію початкового та кінцевого елементів слова [4: 47]. Прикладами ініціальних скорочень є елементи e- ← electronic та i- ← information, складові абревіатур (OGM outgoing message, PR public relations, VR virtual reality, WTO World Trade Organization)  та акронімів (OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries, VIP very important person, yuppie young upwardly mobile professional person). Створені шляхом ініціального скорочення елементи не здатні самостійно виконувати роль лексем і тому існують лише у складі абревіатур та складноскорочених слів.

Скорочена лексема може випереджати за своєю дистрибуцією свій багатокомпонентний корелят (наприклад, doc, exam, lab) або навіть витісними його з ужитку, як, наприклад, сталося із редукованими лексемами bus (від omnibus), phone (від telephone),  flu (від influenza).

Шляхом збереження початкового складу (апокопи) були створені такі лекскми: ad advertisement, con conservative, doc doctor, ed education, exec executive, lab laboratory, logo logotype, med medicine, memo memorandum, oft often, porn  pornography, pro professional, teen teenager, vet veteran. Менш численною є група лексикалізованих скорочень, створених шляхом збереження кінцевого елемента вихідної лексеми при опущенні початкового (афереза), наприклад, phone telephome, bus omnibus,  copter   helicopter, zine magazine. Щодо скорочень, створенних шляхом відсікання початкового та кінцевого елементів вихідного багатоскладового слова (наприклад, flu  influenza, fridge   refrigerator), то кількість їх незначна, і тому цей різновид редукції навряд чи можна вважати продуктивним.

Створенні шляхом формальної модифікації варіанти лексем уживаються у різних стилях мовлення: від розмовного до  офіціально-ділового [4: 46]. Приклади різностильової референтності редукованих одиниць представлено у друкованих засобах масової інформації, наприклад:"Most guys use the phone for two things: sustenance and info"  (Your Magazine, March 2001); The fab lab’s purpose is to endow inventors… with a set of tools that can translate back-of-the-envelope design into working prototypes (The Economist, March 26, 2005); This is similar to TV commercials, where advertisers pay according to the number of people who are supposed to see the ad (The Economist, April 30, 2005); Cons, for example, were against keeping troops in Iraq after the end of the war  (The Economist, March 12, 2005);  Everybody is trying to attract high-income workers by reinforcing "clusters excellence", investing in "meds and eds" (ie, health care and universities) and establishing initiatives in the "life science."  (The Economist, March, 4, 2006); Coke needs aggressive new  execs who can look at its problems with a fresh eye  (Business Week , June 28, 2004); Yet almost alone among other pros, they’ve paid a comparatively small price for their misdeeds. (Business Week, June 28, 2004);  This method of payment has been a factor in the expansion of child porn  (The Economist, June 25, 2005).

Як свідчать наведені приклади, редуковані одиниці мають усі ознаки звичайного слова: служать для називання предметів, явищ, ознак, станів, виокремлюються у мовленнєвому потоці, вільно відтворюються у мовленні, мають лексичне і граматичне значення і т. ін. Попри свою формальну модифікованість редуковане слово зберігає ту ж саму внутрішню структуру, що і вихідне слово, тобто вказує на той самий денотат. Проте скорочена форма може додати йому конотативного забарвлення, що, у свою чергу, може вплинути на стилістичну референцію слова. Лексикалізованим скороченим формам здебільшого притаманні ті ж самі лексико-граматичні категоріальні ознаки, що і їхнім багатоскладовим корелятам. Скорочене слово належить до тієї ж частини мови, що і вихідна лексема, має такі ж морфологічні ознаки, виконує аналогічну синтаксичну функцію. Так, наприклад, скорочення іменників мають ознаки числа (demsdemocrats, reps representatives), відмінка (labs purpose laboratorys purpose, cons vision conservativesvision), редуковані дієслова зберігають часові ознаки (demoed demonstrated, reps represents).

Отже, у тих випадках, коли скорочення є єдиним механізмом деривації, в результаті якої утворюється новий за формою мовний знак (формально модифікована лексема), можна говорити про скорочення як спосіб словотвору. Однак більш дієвим і продуктивним є використання механізму скорочення разом із основоскладанням, у результаті чого утворюються багаточисленні та різнопланові складноскорочені слова. Від звичайного словоскладання цей спосіб вербокреації відрізняється тим, що стягненню підлягають не повні, а скорочені основи вихідних слів.

Вагому частину складноскорочених слів сучасної англійської мови складають  так звані телескопізми – лексичні одиниці, створені шляхом  "зрощення уламків"  двох або декількох лексичних одиниць, або  ж "злиття"  редукованої частини одного з повною формою другого слова. Редуковані "фрагменти" лексем, що використовуються для створення телескопізмів, як правило, "абсорбують" семантику своїх  прототипів. Семантика телескопізма утворюється шляхом "накладання значень" його компонентів" [6: 178] і може дорівнюватися сумі значень компонентів (наприклад, camcord < camera + record ‘знімати за допомогою портативної відеокамери’), або ж крім "сумарного значення" може містити додаткову інформацію про передмет чи явище (наприклад, deskfast < desk + breakfast ‘сніданок за робочим столом в офісі’) [6: 179].

Складноскороченні слова можуть утворюватися шляхом складання початкових елементів словосполучень, тобто за моделлю ab + cd ac,  наприклад, hi-fi < high fidelity, hi-hech < high technology, sci-fi < science fiction, modem < modulator-demodulator, mopol < mobile police:     Many of the countrys high-tech elite are working to aid the poor  ( Business Week, June 28, 2004);  The police anti-riot unit, known as "Mopol" (Mobile Police), so frightens Nigerians that its nick-name is "Kill and Go" (The Economist, Aug. 20, 2005).

 

Далее...

 Новости

 

Наши новости

- Заказать тезисы

- Заказать курсовую

- Заказать диплом

- Заказать научную статью

- Заказать бизнес-план

- Заказать реферат

- Заказать контрольную

Дипломна робота з психології замовити

Заказать дипломную работу по психологии

В нашей базе более 3000 готовых работ

Дипломна робота з міжнародних відносин замовити

Дипломная работа по менеджменту заказать

Дипломная работа по логистике на заказ

Дипломная работа по маркетингу на заказ

Дипломная работа по финансам заказать

Дипломная по экономике предприятия на заказ

Дипломная по международным отношениям заказ

Дипломная работа по туризму заказать

Дипломная работа по праву на заказ

Дипломна робота з менеджменту замовити

Дипломна робота з економіки підприємства замовлення

Дипломна робота з бухгалтерського обліку замовлення

Дипломна з готельно-ресторанного бізнесу замовити

Дипломная работа по бухгалтерскому учету заказать

ЗАКАЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ

НАШИ ПАРТНЕРЫ: "Киевская переплетная мастерская"

 On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ