Роль формотвору у поповненні словникового складу англійської мови

У статті розглянуто особливості функціонування та організації такого способу деривації, як формотвір. Розроблено типологію механізмів творення формоінновацій і визначено статус формотвору у системі деривації англійської мови.

Поповнення словникового складу англійської мови у перші роки нового століття, як і в останні десятиліття в цілому, за свідченнями вчених, здійснюється майже винятково за рахунок власних мовних ресурсів шляхом словотворення і зміни значення існуючих одиниць. Англійська мова збагачується також і за рахунок запозичень. Проте такий лінгвістичний феномен як формотвір практично залишається поза увагою дослідників.

Системний підхід, цілісне бачення процесу зростання словникового складу англійської мови зумовлює необхідність дослідження конкретних ланок деривації, найінноваційнішим серед яких постає саме формотвір. Потребує дослідження ціла низка питань, що стосуються як розкриття механізмів утворення одиниць такого типу, так і їх типології.

Вивченню процесів збагачення словникового складу англійської мови та словотвору зокрема значну увагу приділяли Р. Барнхарт, Ю.О. Жлуктенко, В.І. Заботкіна, Ю.А. Зацний, М.М. Полюжин, Н.Г. Олексенко, А.Е. Левицький, С. Морт, Дж. Ейто, Р. Фішер, які з усією переконливістю свідчать про назрілу потребу системного дослідження дериваційної системи в цілому та формотвору зокрема, а саме - визначення особливостей його функціонування та принципів самоорганізації. При цьому постає необхідність вирішення наступних завдань:

-       розкрити поняття формотвору як дериваційного феномену та окреслити його реалізацію у сучасній англійській мові;

-       розглянути конституентний та механістичний склад формотвору та окреслити його дериваційноорганізуючі властивості;

-       розробити типологію механізмів творення формоінновацій та визначити статус формотвору у системі деривації англійської мови.

Найважливішими і "найхарактернішими рисами будь-якої мови і її словникового складу є рухливість, мінливість, прагнення до вдосконалення і розвитку" [1: 8]. Розуміння системної цілісності деривації залежить, перш за все, не тільки й не стільки від  виявлення її чіткої структурної організації, скільки  від функцій, які вона виконує. Отже, виявлення функцій та співвідношень між складовими механізмами є найважливішим кроком до теоретизування та виявлення тенденцій, що діють в дериваційній системі англійської мови.

Як відомо, лексична інновація набуває "загальносистемної ваги, що робить його функціонально достатнім", тільки маючи як форму, так і значення [2: 40]. У той же час уважаємо за необхідне відзначити, що, окрім таких абсолютно нових "повних одиниць", останнім часом, за нашими спостереженнями все активніше відбуваються процеси утворення "неповних" одиниць. Під неповними одиницями ми розуміємо такі мовні інновації, які мають лише одну із двох  ознак повноцінного слова  (форму або значення). У цьому розумінні можна  оперувати не тільки поняттям словотворчої деривації, а й форматичної деривації (формотвору).

Сутність формодеривації полягає в тому, що внутрішнє наповнення слова переміщується в нову форму і при цьому не зазнає жодних змін, тобто існуючі в мові поняття й реалії набувають свого нового, матеріального вираження. Отже, будь-яка нова одиниця, що виникла внаслідок формотвірних процесів без зміни семантики вихідної одиниці, повинна розглядатися як формоінновація.

Тим самим, зміни лише у формі лексичної одиниці можна віднести до окремого шляху збагачення словникового складу мови – формотвору. Необхідною умовою цілісного розуміння формотвору постає необхідність систематизації його механізмів. Способи творення нових слів, так і  способи формотворення також потребують систематизації. На наш погляд, способи творення нових форм існуючих у мові лексичних одиниць можуть бути поділені за принципом належності первинного матеріалу (продукуючої бази та її операційної частини) до певного рівня мовної системи.

За нашими спостереженнями, способи формотворення можна поділити на фонетичні, графічні, синтаксичні та фразеологічні. Під фонетичними способами ми розуміємо такі, в яких операційною частиною продукувальної бази виступають фонетичні (фонологічні) одиниці. Найпоширенішим способом формотворення, як відомо, є апокопа (усікання фінальної частини). Досліджуючи різні види усічень, лінгвісти відзначають, що  провідне місце серед неологізмів-усічень займають апокопи, які складають ядро номінативного простору усічень (73,8%) [3:158]. Прикладами такого роду інновацій в англійській мові можуть бути animal liberation n ® animal lib n, big momentum n ® big mo n, decaffeinated a ®  decaf a  , neo-conservative n ® neo-cons n, paleo-conservative n ® paleo-cons n.

Менш активно, за свідченнями вчених, функціонує афереза (усікання ініціальної частини). Прикладами усікання ініціальної частини можуть послугувати такі форматичні інновації як blade n > rollerblade n та  roid n > steroid. Найменш продуктивним способом формотворення, за спостереженнями дослідників, є синкопа (ініціально-фінальне скорочення), наприклад: bezzle n > embezzlement, tec n > detective. Як свідчать наведені приклади, переважну більшість одиниць, що піддаються усіканню, становлять собою складні слова.

Як зазначалося вище, нові форми слів можуть виникати не тільки за допомогою фонетичних, а і графічних способів. Графічний рівень, як відомо, зазвичай розглядається разом із фонетичним рівнем. Проте ми виділяємо графічні способи в окрему групу, оскільки формотворчі процеси, що знаходять вираження у графіці, значно відрізняються від фонетичних способів.

Уважаємо за доцільне для позначення процесу набуття лексичною одиницею нової форми за допомогою певного графічного способу  використовувати термін графіксація.  Про певний потенціал графіки й раніше наголошувалося в лінгвістичній літературі, проте дотепер графічні трансформації слова сприймалися як способи словотворення. На наш погляд, графічними можна вважати такі способи формотворення, у яких операційною частиною продукувальної бази  виступають графічні (цифрові та літерні) засоби.

Одним із графічних способів формотворення ми вважаємо креолізацію, при якій лексична одиниця набуває нової форми шляхом заміни своєї частини (в окремих випадках повної форми), що фонетично збігається із певною цифрою або літерою, наприклад  4 – For, Any1 – Anyone, Xtra, X-press і т.і.

На відміну від попереднього, акрокреолізація є способом, який фактично поєднує в собі риси як креолізації, так і акронімії, тобто творення нової форми існуючої в мові лексичної одиниці відбувається шляхом літерно-цифрових комбінацій. Цьому графічному способу формотворення притаманне трансформування одиниць лексичного або синтаксичного рівнів мовної системи в одиниці, які знаходяться в опозиції з первинними, наслідком чого є створення бінарного ряду, що фактично може іменуватися новою формою, оскільки значення вихідної одиниці продукувальної бази не зазнає жодних змін. Прикладами виникнення форматичних інновацій за допомогою акрокреолізації можуть бути: 2L8 – Too Late, B4NBye For Now, BBL8RBe Back Later, L33TElite, NE1 – Anyone, W8 – Wait, W8N Waiting.

Особливо слід відзначити графему X, яка останнім часом стала надзвичайно популярною. Вона часто вживається замість сполучення літер ex (X-cessive, X-press), як графо-фонетична абревіатура слів (Extreme  Games = X Games, extra = X ). Уважається, що "експансія"  (X-pansion) цієї графеми почалася після опублікування в 90-і роки ХХ сторіччя книги Дугласа Коупленда "Generation X" [4: 12].

Найчастіше в подібних новотвореннях використовуються цифри 8 і 4, фонемний склад яких ['eit] і [fo:] обігрується в різних варіаціях m[eit], l[eit]r, b[fo:], w[eit], ['fo:]get тощо. Слід зазначити, що акрокреолізація може мати, крім "чистих", форм ще і "змішані", подвійні. Так, у новоутворенні BBL8R – Be Back Later разом із креолізацією діє  акронімія (скорочення  словосполучення, фрази або виразу шляхом відокремлення перших літер кожного слова та їх подальшого злиття). У цьому випадку перша частина BBL8R – Be Back є результатом акронімії, друга BBL8R – Later – результатом креолізації.

За допомогою таких літерно-цифрових абревіатур виникає цілий ряд  найменувань електронної торгівлі, наприклад: B2B (business-to-business), B2C (business-to-consumer), B2B2C (business-to-business-to-consumer), C2C (consumer-to-consumer), C2B2C (consumer-to-business-to-consumer), B2E (business-to-employee), P2P (producer-to-producer, person- to person). Another general message to the believers was: B2B (business-to-business marketing) and B2C (business to consumer) are so five minutes ago; from now on it's all about B2B2C.  /The New York Times, April 23, 2000/

Згадані новотворення є специфічним типом абревіатур із використанням цифри "2" завдяки її омофонічності із прийменником "to". Популярність таких абревіатур призвела й до створення "універсального" неологізма X2Y, своєрідної словотвірної моделі для продукування інновацій із загальним значенням "електронний продаж чого-небудь  кому-небудь" [5]. Значну продуктивність акрокреолізації  ми пояснюємо, насамперед, з виникненням "інтернетівської мови". Саме мова спілкування через Інтернет вимагає творення форматичних інновацій, які використовуються носіями "кібермови" для "економічного" позначення вже існуючих понять.

Синтаксичним механізмом формотворення можна вважати еліпс. Продукувальною базою при еліпсі, як і при деяких способах словотворення, є одиниця синтаксичного рівня. Значну активність еліпсу, на наш погляд, можна пов’язати зі здатністю синтаксичних конструкцій (як, до речі, і одиниць інших рівнів мовної системи) брати участь у словотвірних процесах та (або) лексикалізації.

Лексикалізацію нових форм одиниць синтаксичного типу можна простежити на таких неологізмах, як baby-boomer=boomer, baby-buster=buster, corporate raider=raider, magnet-school=magnet. Прикладом перетворення наведених мовних одиниць у базу для продукування наступних інновацій може слугувати лексикалізована форматична інновація boomer, за участі якої виникли такі деривати як  echo-boomer та post-boomer.

Іноді у процесі еліптичного скорочення на нову форму переноситься не тільки  значення продукувальної бази, а і граматичне значення (форма) скороченого компонента, як це відбулося, наприклад, зі словосполученням combat trousers, що почало функціонувати у формі combats. На перший погляд, набуття одиницями синтаксичного типу нової форми є абсолютно не пов’язаним із системою словотвору, проте узуалізація нової форми із одночасним витісненням старої (синтаксичної одиниці) фактично призводить до лексикалізації нової форми. Відбувається її семантичне відособлення  і стале словосполучення починає функціонувати як лексична одиниця.

Таким чином, це означає, що при утворенні нової форми одиниці синтаксичного типу разом із графіко-фонетичною конденсацією (скороченням) відбувається і семантична конденсація (значення всієї вихідної одиниці концентрується в новій нерозчленованій формі). Зафіксовано й факти еліптичних скорочень не тільки бікомпонентних, але й полікомпонентних словосполучень, а також цілих  речень [6: 28], наприклад: car body repair shop = body-shop, business process re-engineering = business re-engineering n.

Синтаксичним способом формотворення слід також уважати акронімію (скорочення  словосполучення, фрази або виразу шляхом відділення перших букв кожного слова і подальшого їх злиття). Дослідники зазначають, що творення таких одиниць спричиняється, перш за все, "прагненням комунікантів скоротити складні найменування, форма яких суперечить цілісності та єдності їх номінативної функції" [7: 141].

 

Далее...

 Новости

 

Наши новости

- Заказать тезисы

- Заказать курсовую

- Заказать диплом

- Заказать научную статью

- Заказать бизнес-план

- Заказать реферат

- Заказать контрольную

Дипломна робота з психології замовити

Заказать дипломную работу по психологии

В нашей базе более 3000 готовых работ

Дипломна робота з міжнародних відносин замовити

Дипломная работа по менеджменту заказать

Дипломная работа по логистике на заказ

Дипломная работа по маркетингу на заказ

Дипломная работа по финансам заказать

Дипломная по экономике предприятия на заказ

Дипломная по международным отношениям заказ

Дипломная работа по туризму заказать

Дипломная работа по праву на заказ

Дипломна робота з менеджменту замовити

Дипломна робота з економіки підприємства замовлення

Дипломна робота з бухгалтерського обліку замовлення

Дипломна з готельно-ресторанного бізнесу замовити

Дипломная работа по бухгалтерскому учету заказать

ЗАКАЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ

НАШИ ПАРТНЕРЫ: "Киевская переплетная мастерская"

 On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ