Підручники, навчальні посібники та монографії, видані науково-педагогічними працівниками Національної Академії  Прокуратури України (Архів)

 

1.       Виявлення,розкриття та розслідування легалізації (відмивання)доходів,одержаних злочинним шляхом(ст.209 КК України):науково-практичний посібник.Ю.М.Дьомін, О.Є.Користін, І.Є.Мезенцева,С.С.Чернявський.–К.:Національна академія прокуратури України,2009.–148c.

 

2.       Зміна обвинувачення та відмова від нього у кримінальному процесі України навчальний посібник. Н.В.Пономарьова, Г.О.Ганова, В.Б.Сегедін, І.Є.Мезенцева.–К.:Національна академія прокуратури України,2010.–56с.

 

3.       Кримінально-правові засоби протидії нелегальній міграції та роль прокуратури у їх застосуванні :науково-практичний посібник.Г.П.Середа,А.М.Орлеан,Я.А.Соколова,Г.О.Ганова;за ред.Г.П.Середи.–К.:Національна академія прокуратури України. 2010.–64 с.9

 

4.       Організація діяльності прокурора щодо захисту прав і свобод громадян та інтересів держави при застосуванні законодавства про адміністративні правопорушення:Навчально-методичний посібник.Тесленко А.М.–К.:ІПКК Академії прокуратури України,2006.–80с.

 

5.       Прокурор у перегляді судових рішень у кримінальних справах в порядку виключного провадження.Хруслова Л.А.:Навчальний посібник.–К.:ІПКК Національної академії прокуратури України,2008.–36с.

 

6.       Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів:навч.-метод. посібн. для студ. заочної форми навч.В.І.Ніндипова,О.М.Подільчак.–К.:Національна академія прокуратури України,2009.–100с.

 

7.       Прокурорський нагляд за додержанням законів у місцях тримання затриманих та попереднього ув’язнення органів внутрішніх справ (у схемах і таблицях): навч.-метод. посіб. В.С. Скородинський, С.С. Ступкін. – К.: Національна академія прокуратури України, 2010. – 76 с.

 

8.       Прокурорський нагляд за додержанням на досудовому слідстві вимог закону щодо відшкодування збитків, заподіяних злочином: Навчально-методичний посібник.В. Б.Сегедін–К.:ІПКК Академії прокуратури України,2006.–73с.

 

9.       Участь прокурора у судовому розгляді кримінальних справ за спрощеною процедурою:навчальний посібник. Л.А.Хруслова, В.Ф.Гаєвий.–К.:Національна академія прокуратури України,2010.–44с.

 

10.   Участь спеціалістів у роботі прокурора щодо захисту прав, свобод та інтересів громадян і держави.Тесленко А. М.: Навчально-методичний посібник.–К.:ІПКК,Академія прокуратури України,2006.–44с

 

Монографії та підручники директора НДІ та співробітників відділу проблем функціональної діяльності прокуратури:

 

1.       Куц В.М. У співів. Діяльність органів внутрішніх справ з протидії торгівлі людьми (Орлеан А.М., Лизогуб Б.В. та ін.). - Х., Прометей. 2004. - 289с. (Допущено МВС України як навчальний посібник для ВНЗ МВС. Лист №13863 від 19.11.04).

2.       Куц В.М.  У співав. Проблеми протидії злочинності. Підручник р. І (§ 1) (Кальман О.Г., Козьяков І.М., Мірошниченко С.С., Лизогуб Б.В., Подільчак О.М., Толочко О.М., Туркот М.С.). - К., 2010. – 370 с.

3.       Куц В.М. У співав. Кримінальна відповідальність за незаконне використання електричної або теплової енергії. Монографія. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 160 с.

4.       Куц В.М. Розділ ІІІ. Організація запобіжної та координаційної діяльності в прокуратурі району (міста) // Організація діяльності районної (міської) прокуратури: науково-практичний посібник / [Г.П. Середа, М.К. Якимчук, В.М. Куц та ін.]; за заг.ред.Г.П. Середи. – Кіровоград: МПП „Антураж А”, 2009. – 468 с.

5.       Методичні рекомендації щодо розкриття та розслідування злочину, передбаченого ст.. 149 КК України „торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людиини”. – К., 2009. – 66 с.

6.       Орлеан А.М., Ганова Г.О., Сіліна Н.В. Методичні рекомендації з підтримання державного обвинувачення у справах про торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо людини /А.М. Орлеан, Г.О. Ганова, Н.В. Сіліна. – К.: Національна академія прокуратури України, 2009. – 28 с.

7.       Васильова З., Орлеан А., Яфаєв О. Випадки, пов’язані із використанням примусової праці або схожими правопорушеннями, та їх аналіз у світлі міжнародних документів, національного трудового і кримінального законодавства. – К: Вид-во МОП., 2009.- 63 с.

8.       Васильева М.О. Орлеан А.М., Стрекалов Є.Ф., Ганова Г.О. Касько В.В., Никифоряк Л.П. Протидія торгівлі людьми в Україні: матеріали для практичного використання працівниками правоохоронних органів та суддями / Васильева М.О. Орлеан А.М., Стрекалов Є.Ф., Ганова Г.О. Касько В.В., Никифоряк Л.П. – К.: Тютюкін, 2009. – 112 с.

9.       Проблеми кримінально-правової кваліфікації: навчально-методичний комплекс для студентів магістратури денної та заочної форм навчання / А.М. Орлеан, Н.М. Ярмиш. – К.: Національна академія прокуратури України, 2009. – 80 с.

10.   Розслідування торгівлі людьми: Навчальний посібник / Авт. кол.: М.І. Андрієнко та ін../ [за ред.. П.В. Коляди] – К.:, Конус-Ю, 2009. – 190 с.

11.   Сучасне українське медичне право: Монографія За заг. Ред.. С.Г. Стеценка. – К.: Атака, 2010. – с. 346-361.

12.   Кримінально-правові засоби протидії нелегальній міграції та роль прокуратури у їх застосуванні : [науково-практичний посібник] / [Г.П. Середа, А.М. Орлеан, Я.А. Соколова, Г.О. Ганова] ; за ред.. Г.П. Середи. – К.: Національна академія прокуратури України,  2010. –  64 с.

13.   Бардацька О.В., Орлеан А.М. Забезпечення безпеки потерпілих та свідків у кримінальних справах, пов’язаних із торгівлею людьми. / Бардацька О.В., Орлеан А.М. – К.: Тютюкін, 2010. – 56 с.

14.   Українське законодавство та Факультативний протокол до Конвенції ООН про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії (порівняльно-правовий аналіз) / - К., 2010. – 196 с. (Орлеан А.М. у співавторстві з Євсюковою М.В., Санченко А.Є., Зеленським С.М., Богданюк О.І., Бандуркою І.О.)

15.   Давиденко В.С. Розслідування насильницьких злочинів, вчинених військовослужбовцями: проблеми тактики та методики: Монографія. – К.: Атіка, 2010. – 272 с.

16.   Дрьоміна Н.В. Юрисдикція міжнародних  кримінальних судів і трибуналів. – Монограф. – Одеса: Фенікс, 2006.– 223 с.

17.   Дрьоміна Н.В. Юридическая квалификация террора в условиях этнополитического конфликта (в контексте предметной юрисдикции  Гаагского трибунала //  Социально-правовые аспекты терроризма: Монография/   – Одесса:  ФЕНІКС, 2003.

18.   Зелинская Н.А., Дремина-Волок Н.В. Міжнародне кримінальне право. Навчально-методичний посібник. – Одеса: ФЕНІКС,  2008.

19.   Dryomina-Voloc N.V., Zelinska N.A. International Criminal Jurisdiction. Programme of the Course of Lectures and Seminar Information (Навчально-методичний посібник). – Odessa – 2008.

20.   Зелинская Н.А., Дремина-Волок Н.В. Принципы «nullum crimen sine lege» и «ex post facto» в международном уголовном праве// Международное уголовное правосудие: современные проблемы, – М.: Институт права и публичной политики, 2009. – С. 121 – 139.

21.   Людина в полікультурному суспільстві. – Навчально-методичний посібник для викладачів вищих навчальних закладів з курсу за вибором для студентів соціогуманітарних спеціальностей (Пометун О.І., Султанова Л.Ю. та ін.) (N1/11-7868 від 16.08.10) (Н.В. Дрьоміна-Волок. Розділ VIII. Міжнародне право у боротьбі з дискримінацією)  – К.: «Інжинірінг». – 2010. – 248 с.

22.   Соколова Я.А. Розслідування викрадення людини: [монографія] / Я.А.Соколова; Нац. акад. прокуратури України. – Київ, 2010. – 229 с. – Деп. в ДНТБ України 01.11.10, № 125. – Укр. 2010.

23.   Методичні рекомендації з підтримання державного обвинувачення у справах про незаконне переправлення осіб через державний кордон України / [Орлеан А.М., Ганова Г.О., Соколова Я.А., Сіліна Н.В.]. – К. : Національна академія прокуратури України, 2010. – 40 с.

24.   Соколова Я.А. Глава 3 (у співавторстві) «Організація роботи прокуратури району (міста) з нагляду за додержанням законів органами, які здійснюють дізнання та досудове слідство» // «Організація діяльності районної (міської) прокуратури»: науково-практичний посібник /[Г.П. Середа, М.К. Якимчук, В.М. Куц та ін.]; за заг. ред. Г.П. Середи. – Кіровоград: МПП «Антураж А», 2009. – 468 с. – С. 213–279. (Г.П. Середа, І.М. Козьяков, Я.А. Соколова).

 Новости

 

Наши новости

- Заказать тезисы

- Заказать курсовую

- Заказать диплом

- Заказать научную статью

- Заказать бизнес-план

- Заказать реферат

- Заказать контрольную

Дипломна робота з психології замовити

Заказать дипломную работу по психологии

В нашей базе более 3000 готовых работ

Дипломна робота з міжнародних відносин замовити

Дипломная работа по менеджменту заказать

Дипломная работа по логистике на заказ

Дипломная работа по маркетингу на заказ

Дипломная работа по финансам заказать

Дипломная по экономике предприятия на заказ

Дипломная по международным отношениям заказ

Дипломная работа по туризму заказать

Дипломная работа по праву на заказ

Дипломна робота з менеджменту замовити

Дипломна робота з економіки підприємства замовлення

Дипломна робота з бухгалтерського обліку замовлення

Дипломна з готельно-ресторанного бізнесу замовити

Дипломная работа по бухгалтерскому учету заказать

ЗАКАЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ

НАШИ ПАРТНЕРЫ: "Киевская переплетная мастерская"

 On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ