Готовые научные статьи

 

З Р А З О К

 

ЕКОНОМІКА ЗНАНЬ: СУТНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА РОЗВИТОК В УКРАЇНІ

 

        Розглянуто сутність економіки, заснованої на знаннях,  її  вплив на економічні блага,  перспективи та напрямки формування економіки знань в Україні.

 

     Ключові слова: економіка знань, нова економіка, індустріальна економіка, постіндустріальна економіка, інноваційна економіка, інформаційна економіка, інституціоналізація економіки.

 

Вступ. 

З кінця 90-х років минулого століття широке розповсюдження в західній і вітчизняній науці отримав термін «економіка знань» або «економіка, заснована на знаннях» (knowledge-based economy). Цей новий тип економіки відрізняється від передуючих йому аграрної і індустріальної тим, що, хоча природно-матеріальні ресурси продовжують виступати основою для створення економічних благ, зростання і розвиток всієї господарської системи забезпечуються відтепер вже не стільки зовнішніми, скільки внутрішніми, нематеріальними чинниками, найважливішими з яких виступають знання і людський капітал.

Актуальність теми обумовлена тим, що перехід світової економіки в новий якісний стан безпосереднім чином пов'язаний з підвищенням ролі теоретичного знання, розвитком високотехнологічних галузей, процесом збільшення частки сфери послуг, впливом інформаційних мережних технологій (Інтернет). Всі вказані тенденції вимагають особливого дослідження в світлі появи нових теорій сучасної економіки (теорії постіндустріальної, «нової», глобальної мережної, інформаційної економіки), у тому числі з метою визначення місця теорії економіки знань в їх ряду. Потрібен теоретичний аналіз системних змін в економіці на мікро- і макрорівнях. В той же час форсоване становлення економіки знань в Україні, на думку більшості фахівців, є однією з головних умов стійкого розвитку нашої країни як повноправного суб'єкта світового господарства. Внаслідок цього питання про вивчення  економіки знань і особливостей цього процесу представляється вельми актуальним і з наукової, і з практичної точки зору.

Ступінь розробленості  проблеми.

Окремі питання даної тематики вивчалися багатьма вітчизняними і зарубіжними ученими самих різних шкіл і напрямів. Серед них виділимо праці російських вчених Л.І. Абалкіна, А.В. Бузгаліна, А.І. Добриніна, А.А. Динкіна, С.А. Дятлова, В.Л. Іноземцева, В.Л. Макарова, Г.Б. Поляка, В.А. Садовничого, Ю.Е. Хохлова, С.Б. Шапошника, Ю.В. Яковца.

Даній проблематиці також присвячені роботи таких зарубіжних дослідників, як Д. Белл, Дж. Гелбрейт, Р. Кан, М. Кастельс, Я. Корнаї, І. Масуда, Ф. Махлуп, Д. Рісмен, Т. Сакайя, Р. Солоу, Дж. Стігліц, Е. Тоффлер, Т. Стюарт, Т. Умесао, Д. Форе, Д. Шнайдер і ін.

Серед українських науковців слід відмітити  Александрова  В.,  Гейєць  В.,  Чухно  А.,  Бажал  Ю.,  Боголіб  Т.,  Семиноженко  В.,  Онишко С.

Разом з тим, через порівняно недавній початок докладного вивчення цієї області, дотепер залишається безліч питань, що вимагають подальшої розробки.

Метою дослідження є розробка теоретичних уявлень про економіку знань, виявлення і систематизація тенденцій розвитку економічних відносин під зростаючою дією чинника «знання» в сучасній економіці.

У відповідності  з поставленою метою  в статті розв'язувалися наступні  задачі:

   вироблений теоретико-методологічний підхід до дослідження економіки знань, визначено місце даної теорії у ряді концепцій сучасної економіки;

   визначені і проаналізовані особливості і внутрішні закономірності економіки знань в рамках трансформуючої системи економічних відносин господарських суб'єктів;

-  розглянуто форми прояву економіки знань  в Україні, запропоновані основні напрями розвитку нової економіки в Україні.

Об'єктом дослідження виступає економіка знань як тип економіки, в якому виробництво і упровадження знань і інновацій грають вирішальну роль в забезпеченні довготривалого стійкого розвитку.

Предметом дослідження є нові форми економічних відносин і система господарських взаємозв'язків, що складається у процесі становлення економіки даного типу.

Теоретичною і методологічною базою статті  є фундаментальні концепції, уявлення в класичних і сучасних працях вітчизняних і зарубіжних учених, матеріали наукових конференцій і т.п.

Наукова новизна статті полягає у встановленні сутності, специфічних рис і особливостей прояву економіки знань як нової системи економічних відносин, центральне місце в якій займає ефективне використовування ресурсу «знання».

Теоретичне значення статті полягає в поглибленні сутності  економіки знань, узгодженні різних наукових підходів.

Практична значущість статті визначається можливістю використовування отриманих в ході дослідження результатів теоретичного аналізу і науково обгрунтованих рекомендацій у подальшому становленню економіки знань в Україні.

Виклад основного матеріалу.

На сьогоднішній день в економічній науці відсутня єдність  з питання визначення сутності і основних рис сучасного етапу економіки.  Очевидно, що економіка ХХI століття, економіка знань - це економіка, заснована на інноваціях, матеріалізованих у вигляді нових, високоефективних, наукоємких технологій, товарів і послуг. Проте економіка знань не оперує лише знаннями і не заміщає ними реальне виробництво. Вона є якісно новою системою їх використовування і упровадження в практичне життя.   Хоча перехід до цієї системи, на думку ряду вчених Д.С. Львова [ 5], В.Л. Макарова [6], Ю.В. Яковець [15] тільки намічений, вона є реальною альтернативою і вузько індустріальній, і сировинній економіці.

Більшість авторів, що аналізують сучасну економіку, розглядає економіку знань  з позицій вивчення окремих рис і проявів економічної системи, роблячи акцент на одній або декількох її особливостях. Ця обставина зумовлює і коло  досліджуваних питань, і напрями дослідження в рамках кожної з теорій [2], [11], [12]. Так, в рамках теорії інформаційної економіки в основному вивчаються нові методи ведення бізнесу в електронно-цифровому середовищі і зміни в економічній сфері, пов'язані з появою сучасних технологій (наприклад, діяльність компаній, зайнятих розробкою програмного забезпечення, віртуальних послуг, високотехнологічного устаткування, а також дослідженнями в області космосу або генної інженерії).

Економіка знань - економіка, де основними чинниками розвитку є знання і людський капітал. Процес розвитку такої економіки укладений в підвищенні якості людського капіталу, в підвищенні якості життя, у виробництві знань, високих технологій, інновацій і високоякісних послуг.

Економіка знань - вищий етап розвитку постіндустріальної економіки і інноваційної економіки, а тому найбільшою мірою характерна для найрозвиненіших країн світу  і європейського економічного співтовариства (США і ЕЕС) [ 14, c. 1 ].

....................................................................

 

Головні проблеми на шляху розвитку економіки знань  в України представляються у наступному [1], [2], [11], [13]:

-  відсутність дієвих стимулів;

-  бюрократичні перепони;

-  відсутність венчурного фінансування;

-  нестабільність державної політики в  інноваційній галузі;

-  нерозвинена інфраструктура підтримки підприємницьких інновацій;

-  розрив між наукою та бізнесом.

..................................................................

Висновки.

Здійснений аналіз особливостей сучасного етапу формування економіки знань дозволяє запропонувати наступні практичні рекомендації по вдосконаленню цього процесу в Україні:

-  фінансова і організаційна підтримка наукоємких галузей, диверсифікація напрямів досліджень і виробництва згідно пріоритетам розвитку нових технологій (енергозбереження, екологія і т.д.), співфінансування державою НІОКР, виконуваних за замовленням бізнесу науково-дослідним сектором по пріоритетних напрямах;

-  створення механізму страхування інноваційних ризиків і ризиків діяльності високотехнологічних підприємств в цілях залучення недержавних засобів для фінансового захисту наукоємких галузей;

-  введення системи податкових стимулів для підвищення інноваційної активності підприємств (зокрема, зниження податкових ставок для підприємств малого бізнесу, часткове або повне звільнення від оподаткування прибутку, що направляється на упровадження нових технологій);

-  вдосконалення правової бази захисту інтелектуальної власності (законодавче визначення порядку передачі державою прав на результати інтелектуальної діяльності, створені за рахунок засобів державного бюджету; підвищення рівня захисту прав на результати інтелектуальної діяльності і посилення відповідальності за їх порушення і ін.);

-  диверсифікація сфери послуг, збільшення частки телекомунікаційних, фінансових, консультаційних і інших наукоємких видів в їх структурі за рахунок розвитку несировинних секторів економіки;

-  підтримка регіонів (зокрема, шляхом виділення бюджетних грантів на інноваційні розробки) в створенні регіональної інноваційної системи (РІС) як сукупності працюючих в інноваційній сфері регіону підприємств і організацій, університетів, науково-дослідних інститутів, державних структур управління;

-  стимулювання інтеграції наукових і освітніх структур і формування на їх основі інноваційних кластерів, у тому числі у складі техніко-впроваджувальних  ОЕЗ (особливих економічних зон), розвиток венчурного фінансування і вдосконалення правового регулювання діяльності венчурних фондів, розробка і реалізація державних програм з розвитку студентського інноваційного бізнесу (студентських бізнес-інкубаторів і лабораторій);

-  інтенсифікація співпраці бізнесу і освітніх структур, сумісне визначення перспективних програм підвищення кваліфікації менеджерів в інноваційних сферах, навчання «менеджменту знань» і його упровадження на підприємствах;

-  створення єдиної державної системи технічних регламентів і гармонізація їх з міжнародними (перш за все, міжнародними стандартами ISO і Європейськими системами прогнозування і оцінки технологій Technology Foresight і Technology Assessment) в цілях стимулювання інновацій і адекватної оцінки ефективності їх упровадження.

Список використаної літератури

 

1.         Геєць В. М., Александрова В. П., Бажал Ю. М., Данько М. С., Дем'яненко В. В.. Економіка знань та її перспективи для України: Наук. доп. / НАН України ; Інститут економічного прогнозування / В.М. Геєць (ред.). — К., 2005. — 168с.

2.         Економіка знань: виклики глобалізації та Україна / Національний ін-т стратегічних досліджень / А.С. Гальчинський (заг.ред.). — К., 2004. — 268с.

3.         Ільїна К.  Роль наукової та науково-дослідної діяльності в забезпеченні інноваційного розвитку економіки України // Вісник. — К., 2009. — N112. — С.29–31.

4.         Институциональная инфраструктура и ее роль в общественном производстве / С.П. Наливайченко // Культура народов Причерноморья. — 2000. — N15. — С. 26-27

5.         Институциональная экономика: Учеб. пособие / Под рук. акад. Д. С. Львова. — М.: ИНФРА-М, 2001. — 318 с. .

6.         Макаров В.Л. "Модели оптимального роста экономики", Экономика и математические методы, № 4, 1969.  – С. 12-26

7.         Маркова Н. С.  Особливості розвитку економіки знань в Україні // Економіка: проблеми теорії та практики. — Д., 2009. — Вип. 253, т.6. — С.1457–1463.

 ..........................................................

 

 

 Новости

 

Наши новости

- Заказать тезисы

- Заказать курсовую

- Заказать диплом

- Заказать научную статью

- Заказать бизнес-план

- Заказать реферат

- Заказать контрольную

Дипломна робота з психології замовити

Заказать дипломную работу по психологии

В нашей базе более 3000 готовых работ

Дипломна робота з міжнародних відносин замовити

Дипломная работа по менеджменту заказать

Дипломная работа по логистике на заказ

Дипломная работа по маркетингу на заказ

Дипломная работа по финансам заказать

Дипломная по экономике предприятия на заказ

Дипломная по международным отношениям заказ

Дипломная работа по туризму заказать

Дипломная работа по праву на заказ

Дипломна робота з менеджменту замовити

Дипломна робота з економіки підприємства замовлення

Дипломна робота з бухгалтерського обліку замовлення

Дипломна з готельно-ресторанного бізнесу замовити

Дипломная работа по бухгалтерскому учету заказать

ЗАКАЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ

НАШИ ПАРТНЕРЫ: "Киевская переплетная мастерская"

 On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ