Дипломные на заказ

 

Шановні студенти та аспіранти!

 

Для Вас на замовлення ми готуємо матеріали до таких робіт, як: реферати, курсові, дипломні, наукові статті, аналітичні дослідження, розділи дисертацій та ін.

 

Наші спеціалісти у повній мірі ознайомлені із вимогами до робіт вузів: КНЕУ, КНТЕУ, МАУП, КРОК, НАУ, МВС, НУХТ, Шевченко, Драгоманова та ін.

 

Нижче подана програма одного з напрямків. Програми інших напрямків представлені на наступних сторінках сайту.

 

        Замовити  підготовку необхідної  Вам роботи Ви можете за тел.

044 587-81-06,  0 67 – 50 – 123 – 50  або написати нам за адресою

info@osvita-servis.com.ua

 

Аудит

 

Тема  6.1.       Суть, завдання та об’єкти аудиту. Організація аудиторської діяльності в Україні

Необхідність виникнення аудиту, як незалежної форми фінансового контролю.

Три стадії еволюції аудиту та аудиторських процедур.

Значення і завдання аудиту. Аудит, його суть та види. Зовнішній та внутрішній аудит. Мета, завдання, періодичність, проведення, особливості, ризик і відповідальність. Обов'язковий та ініціативний аудит.

МСА 200 “Мета та загальні принципи аудиторської перевірки фінансових звітів”. Етичні принципи професійних бухгалтерів. Застосування принципу професійного скептицизму при плануванні та проведенні аудиторської перевірки.

Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 року.

Суб'єкти аудиторської діяльності: аудитори та аудиторські фірми. Сертифікація аудиторів. Умови призупинення чинності та анулювання сертифіката аудитора.

Основні функції та повноваження Аудиторської палати України.

Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності. Суб’єкти аудиторської діяльності в Україні. Умови та порядок створення аудиторської фірми.

Загальні умови проведення  аудиту та надання інших аудиторських послуг. Підстави для проведення  аудиту та надання інших аудиторських послуг. Звіт про результати аудиту.

Права та обов'язки аудиторів та аудиторських фірм. Спеціальні вимоги.

 

Тема  6.2.       Планування аудиторської перевірки

Організація та послідовність проведення аудиторської перевірки. Основні етапи аудиторської перевірки.

Попереднє планування аудиторської перевірки. Збір загальних відомостей про клієнта МСА 310 “Знання бізнесу”. Прийняття рішення про продовження аудиту та згоду на аудит нового клієнта. Укладання договору про проведення аудиторської перевірки МСА 210 “Умови завдань з аудиторської перевірки”. З’ясування питання щодо необхідності залучення експертів.

Складання плану, програми аудиторської перевірки та плану-графіку виконання робіт. МСА 300 “Планування”.

 

Тема  6.3.       Аудиторський ризик та суттєвість в аудиті

Поняття інформаційного ризику, його відмінності від підприємницького ризику.

Допустимий аудиторський ризик як суб’єктивно встановлений рівень ризику, який готовий взяти на себе аудитор.

Внутрішньовластивий ризик, його чинники: особливості бізнесу клієнта та галузі економіки, нові урядові рішення, інфляція і інші чинники економічного характеру. Ризик контролю. Оцінка ефективності системи внутрішнього контролю клієнта з точки зору її здатності упереджати, виявляти та виправляти навмисні та ненавмисні викривлення фінансової інформації.

Ризик невиявлення. Ризик невиявлення суттєвих помилок у фінансовій звітності за допомогою аудиторських процедур. Залежність між ризиком контролю, ризиком невиявлення та запланованою кількістю аудиторських доказів.

МСА 315 “Розуміння суб’єкта господарювання та його середовища та оцінка ризиків суттєвих викривлень”. МСА 400 “Оцінка ризиків та внутрішній контроль”.

Поняття суттєвості економічної інформації. Кількісні та якісні аспекти  суттєвості. Кількісне визначення суттєвості економічної інформації. Встановлення межі суттєвості для фінансової звітності у цілому. Вплив рівня суттєвості виявлених викривлень фінансової інформації на вид та зміст аудиторського висновку. МСА 320 “Суттєвість в аудиті”.

 

Тема  6.4.       Система внутрішнього контролю на підприємстві. Внутрішній аудит

Внутрішній аудит: поняття та призначення. Суб’єкти та об’єкти внутрішнього аудиту. МСА 610 “Розгляд роботи внутрішнього аудиту”.

Основні завдання створення системи внутрішнього контролю. Характеристика системи внутрішнього контролю. МСА 400 “Оцінка ризиків та внутрішній контроль”.

Середовище внутрішнього контролю.

Система бухгалтерського обліку на підприємстві.

Процедури контролю як спеціальні перевірки, що виконуються персоналом підприємства.

Основні етапи оцінювання ризику контролю. Документальне оформлення оцінювання системи внутрішнього контролю.

 

Тема  6.5.       Аудиторські докази та методи їх одержання. Робочі документи аудиту

Поняття аудиторських доказів та їх види. МСА 500 “Аудиторські докази”. Прямі та непрямі докази. Вимоги до аудиторських доказів: необхідність, обґрунтованість, повнота, достовірність, достатність, своєчасність.

Джерела створення аудиторських доказів. Дані первинного, синтетичного і аналітичного обліку, плани, кошториси, калькуляції, матеріали перевірок і ревізій, матеріали внутрішнього контролю, дані документального і фактичного контролю об'єктів аудиту.

Методи одержання аудиторських доказів. Опитування персоналу підприємства-клієнта. Спостереження. МСА 510 “Перше завдання: залишки на початок періоду”. Підтвердження. МСА 505 “Зовнішні підтвердження”. Документальна перевірка. Використання методів фактичного контролю в аудиті. МСА 501 “Аудиторські докази: додаткові міркування щодо окремих статей”. МСА 520 “Аналітичні процедури”. Аналітичні процедури аудиту.

МСА 530 „Аудиторська вибірка та інші процедури вибіркової перевірки”.

Поняття і призначення робочих документів аудитора. Робочі документи щодо планування аудиту, оцінки системи внутрішнього контролю, безпосереднього проведення аудиту, узагальнення результатів аудиту, а також документальна інформація, одержана в ході аудиту від третіх осіб.  МСА 230 “Документація”.

Класифікація робочих документів аудиту: за часом ведення і використання; за способом і джерелами одержання; за характером інформації; за призначенням; за рівнем деталізації; за рівнем стандартизації; за формою представлення; за тенденцією складання.

Методика складання робочих документів аудитора і ведення аудиторського досьє. „Постійні” робочі документи. Поточна робоча документація

 

Тема  6.6.       Аудит грошових, розрахункових та кредитних операцій

Завдання, об'єкти та джерела інформації для проведення аудиту грошових коштів та безготівкових операцій. Послідовність аудиту грошових, розрахункових та кредитних операцій.

Аудит забезпечення збереженості касової готівки. Перевірка правильності та своєчасності ведення записів в касовій книзі та реєстрах аналітичного та синтетичного обліку.

Аудит дотримання касової дисципліни та вимог чинного законодавства зі здійснення касових операцій.

Завдання та послідовність аудиту, джерела інформації для проведення аудиту розрахункових та кредитних операцій.

Перевірка достовірності, законності та доцільності операцій на рахунках в банках. Зміст та порядок здійснення аудиту депозитних та інших банківських операцій.

Організація та методи аудиту кредитних операцій. Перевірка одержання, цільового використання та своєчасності повернення короткотермінових і довготермінових позик та їх забезпеченості.

 

Тема  6.7.       Аудит основних засобів та нематеріальних актів

Мета, завдання, джерела інформації та послідовність аудиту з основними засобами та нематеріальними активами.

Аудит збереження майна господарюючих суб’єктів. Перевірка своєчасності оприбуткування, надходження та закріплення майна за відповідальними особами.

Аудит операцій переміщення, ліквідації, реалізації та іншого вибуття основних засобів.

Аудит правильності та своєчасності здійснення амортизаційних відрахувань відповідно до податкового законодавства.

Аудит оренди основних засобів, в тому числі довготермінової, у орендаря та орендодавця. Перевірка правильності використання орендованих засобів та основних засобів, зданих в оренду.

Аудит переоцінки основних засобів.

Аудит витрат на утримання основних засобів.

Аудит надходження і створення нематеріальних активів. Шляхи перевірки науково-дослідних і конструкторських робіт. Аудит порядку нарахування зносу (амортизації) нематеріальних активів. Аудит списання, реалізації та іншого вибуття нематеріальних активів.

 

Тема  6.8.         Аудит виробничих запасів

Мета, завдання, джерела інформації та послідовність аудиту операцій з виробничими запасами.

Аудит надходження товарно-матеріальних цінностей. Накладні (заготівельно-складські) витрати та перевірка порядку їх розподілу.

Аудит зберігання та схоронності виробничих запасів. Перевірка своєчасності оприбуткування та закріплення активів за матеріально відповідальними особами.

Аудит використання виробничих запасів. Аудит реалізації і іншого вибуття товарно-матеріальних цінностей.

Аудит переоцінки виробничих запасів.

Інвентаризація виробничих запасів та відображення в обліку результатів інвентаризації.

Аудит товарно-матеріальних цінностей в дорозі та невідфактурованих поставок.

Особливості аудиту малоцінних і швидкозношуваних предметів.

 

Тема  6.9.       Аудит використання трудових ресурсів та фонду оплати праці

Об'єкти і послідовність проведення аудиту. Джерела інформації і нормативні документи для проведення аудиту.

Аудит використання трудових ресурсів; структура і штати робітників підприємства, доцільність їх побудови, дотримання штатної дисципліни, використання робочого часу, плинність кадрів, продуктивність праці, виконання норм виробітку і витрачання робочого часу.

Аудит правильності і законності нарахування основної і додаткової оплати праці, грошових виплат і заохочень, дивідендів, натуральної оплати праці.

Перевірка правильності застосування чинних положень з преміювання працівників.

Аудит стану розрахунків (аналітичного і синтетичного обліку) з оплати праці.

Аудит законності і своєчасності  утримань з оплати праці працівників.

Проведення перевірки законності надання відпусток працівникам підприємства, дотримання кодексів законів про оплату праці.

 

Тема  6.10.     Аудит витрат на виробництво, реалізації готової продукції. Аудит валових доходів і валових витрат

Завдання, послідовність та джерела інформації для здійснення аудиту.

Аудит виробничої собівартості продукції (робіт, послуг). Аудит витрат, пов’язаних з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг); адміністративні витрати; витрати на збут; інші операційні витрати.

Аудит витрат на інвестиційну та фінансову діяльність.

Аудит витрат на виробництво за елементами витрат і статтями калькуляції.

Аудит дотримання витрачання сировини, матеріалів, електроенергії на виробництво продукції відповідно до фактичного випуску.

Перевірка наявності і змісту договорів,  контрактів та угод на реалізацію продукції, робіт і послуг.

Аудит реалізації продукції працівникам підприємства, на колгоспних ринках, дитячим дошкільним закладам, на громадське харчування тощо.

Аудит операцій відвантаження продукції та її реалізації за обсягом, асортиментом і якістю.

Аудит характеру, причин і термінів утворення та правильності відображення в бухгалтерській звітності дебіторської та кредиторської заборгованості.

Аудит відображення доходів іншої операційної, фінансової та інвестиційної діяльності.

Аудит достовірності визначення загальної суми валових доходів.

Аудит загальної суми вагових витрат виробництва та обігу.

 

Тема  6.11.     Аудит фінансових результатів, розподілу та використання прибутку. Аудит інвестиційної та інноваційної діяльності

Завдання, послідовність та джерела інформації для здійснення аудиту.

Перевірка правильності визначення фінансових результатів від всіх видів діяльності.

Аудит формування фінансових результатів від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг. Аудит формування фінансових результатів іншої операцНовости

 

Наши новости

- Заказать тезисы

- Заказать курсовую

- Заказать диплом

- Заказать научную статью

- Заказать бизнес-план

- Заказать реферат

- Заказать контрольную

Дипломна робота з психології замовити

Заказать дипломную работу по психологии

В нашей базе более 3000 готовых работ

Дипломна робота з міжнародних відносин замовити

Дипломная работа по менеджменту заказать

Дипломная работа по логистике на заказ

Дипломная работа по маркетингу на заказ

Дипломная работа по финансам заказать

Дипломная по экономике предприятия на заказ

Дипломная по международным отношениям заказ

Дипломная работа по туризму заказать

Дипломная работа по праву на заказ

Дипломна робота з менеджменту замовити

Дипломна робота з економіки підприємства замовлення

Дипломна робота з бухгалтерського обліку замовлення

Дипломна з готельно-ресторанного бізнесу замовити

Дипломная работа по бухгалтерскому учету заказать

ЗАКАЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ

НАШИ ПАРТНЕРЫ: "Киевская переплетная мастерская"

 On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ