Заказ дипломной

 

Шановні студенти та аспіранти!

 

Для Вас на замовлення ми готуємо матеріали до таких робіт, як: реферати, курсові, дипломні, наукові статті, аналітичні дослідження, розділи дисертацій та ін.

 

Наші спеціалісти у повній мірі ознайомлені із вимогами до робіт вузів: КНЕУ, КНТЕУ, МАУП, КРОК, НАУ, МВС, НУХТ, Шевченко, Драгоманова та ін.

 

Нижче подана програма одного з напрямків. Програми інших напрямків представлені на наступних сторінках сайту.

 

        Замовити  підготовку необхідної  Вам роботи Ви можете за тел.

044 587-81-06,  0 67 – 50 – 123 – 50  або написати нам за адресою

info@osvita-servis.com.ua

 

Фінансовий контроль

 

Тема  5.1 Теоретичні засади ДФК. Контроль як функція управління. Сутність контролю

Сутність, функції і мета контролю. Контроль як функція соціального управління. Взаємозв`язок контролю з іншими функціями управління. Розвиток контролю в Україні. Контроль в країнах з ринковою економікою. Основні передумови і напрями реорганізації системи контролю. Організаційні форми економічного контролю в Україні: державний, муніципальний, незалежний, контроль власника. Державні органи контролю. Аудиторські фірми. Внутрішньосистемний та внутрішньогосподарський контроль. Класифікаційні ознаки і характеристика видів контролю: за періодичністю здійснення, за інформаційним забезпеченням, за формою проведення. Попередній, оперативний та заключний контроль. Документальний та фактичний контроль. Превентивні, поточні тематичні перевірки. Об`єкти фінансово-господарського контролю та їх класифікація. Загальнонаукові та специфічні методи контролю.

 

Тема   5.2 Мета, завдання, функції ДФК

Завдання контролю в сфері бюджетного контролю. Види контролю: за формами здійснення, рівнем управління, суб’єктам і об’єктам контролю, інформаційній базі контролю. Аудиторський контроль. Етичні основи ДФК.

Встановлення критеріїв перевірок. Сутність контрольних процедур та операцій, проблеми їх стандартизації. Способи та прийоми контролю. Способи документального контролю. Способи фактичного контролю. Методики контролю. Можливості їх моделювання.

 

Тема    5.3 Система фінансового контролю

Поняття системи ДФК, її елементів, взаємодії елементів в часі, в просторі, побудова ефективної системи контролю. Контролююча підсистема, контрольована підсистема, їх складові. Взаємодія органів контролю, координація спільних дій. Вищий орган фінансового контролю, його повноваження, структура, функції.

 

Тема   5.4 Принципи фінансового контролю

Забезпечення реалізації завдань контролю через принципи плановості, системності, безперервності, законності, об’єктивності, гласності. Принципи ендогенності, розподілу контрольних повноважень, компаративності, своєчасності та превентивності контрольних дій, гуманізму, який враховує поведінку людей в контрольних ситуаціях; об’єктивності, який означає, що в основу діяльності контрольного органу має бути покладено вивчення реальних фактів; орієнтованості контролю на майбутнє, який визначає вектор доцільності проведення контрольних дій, спрямований на майбутні події; концептуальності контролю, який визначає, що контролем охоплюється весь процес управління, а не тільки окремі його частини.

     

Тема   5.5.  Методи фінансового контролю

Загальнонауковий підхід до методології ДФК. Специфічні контрольні методи. Фактичні методи: інвентаризація, контрольні заміри, вибіркові і суцільні спостереження, експертизи, службові розслідування. Розрахунково-аналітичні: економічний аналіз, статистичні розрахунки, економіко-математичні методи, їх використання в процесі контролю. Методи документальної перевірки: інформаційне моделювання, дослідження документів, камеральні перевірки, нормативно-правове регулювання. Реалізація заходів контролю.

 

Тема   5.6.  Оцінка ефективності ДФК

Поняття ефективності контролю. Показники, які вимірюють ефективність контрольних дій. Кількісна характеристика ефективності контролю як прямий ефект, тобто сума відшкодованих державі коштів мінус витрати на контроль та запобігання (за результатами аналітичних досліджень, перевірок, ревізій, експертних оцінок тощо) непотрібним витратам і іншим недолікам (в вартісному вимірі) в управлінні державними потоками і фінансово-господарською діяльністю економічних суб’єктів. Соціальний ефект, організаційний ефект економічний ефект контрольних заходів. Непрямі критерії контролю: рівень повноти виконання функцій органами контролю, рівень автоматизації контрольних функцій, рівень своєчасності та повноти перерахування бюджетних коштів, рівень нецільових витрат за звітний період.

Ефективність роботи контрольного органу.

 

Тема   5.7.  Суб’єкти контролю правової держави

Контроль трьох гілок влади – законодавчої, виконавчої, судової. Президентський контроль, його повноваження. Парламентський контроль та його суб’єкти контролю Верховна Рада, депутати, спеціальні комітети. Поняття про бюджетний контроль, суб’єкти його здійснення. Міністерство фінансів та його контрольні функції. Вимоги  правового законодавства щодо публічності ДФК. Визначення повноважень органів ДФК за об’єктами контролю.

 

Тема   5.8.  Рахункова палата як суб’єкт парламентського контролю

Мета, завдання, принципи та функції Рахункової палати в контексті світових стандартів ДФК. Незалежність органу контролю від політичного та іншого впливу. Види контрольних дій, передбачені законодавством. Реалізація контрольних повноважень. Документи про результати роботи Рахункової палати, звіти бюлетені, експертизи.

 

Тема  5.9.  ДКРС як орган внутрішнього контролю виконавчої влади

Мета, завдання, принципи та функції ДКРС в контексті світових стандартів ДФК. Форми та види контрольних дій, передбачені законодавством. Методологія інспектування. Методологія державного фінансового аудиту. Реалізація контрольних повноважень. Документи про результати роботи ДКРС.

 

Тема   5.10.  Фінансовий контроль окремих суб’єктів загальнодержавного контролю

Державна податкова адміністрація та особливості податкового контролю. Банківський нагляд та інспектування. Казначейський контроль виконання бюджетів в системі ДКУ. Фонд державного майна та контроль ефективності використання та приватизаційних процесів в Україні. Контроль ринку цінних паперів ДКЦПФР. Митний фінансовий контроль в системі митної служби України. Контроль за дотриманням добросовісної конкуренції та антимонопольного законодавства. Фінансова розвідка як ефективний засіб контролю за виявленням тіньових доходів.

                 Тема   5.11.  Фінансовий контроль в сфері місцевого самоврядування

Принципи контролю, основні функції фінансових контрольних органів. Реалізація на практиці принципів діяльності органів ДФК. Організаційна структура органів місцевого самоврядування. Вимоги та повноваження щодо працівників контрольних органів. Об’єкти та заходи муніципального контролю.

 

Тема   5.12.  Незалежний фінансовий контроль

Сутність аудиторської діяльності, Аудиторська палата та її повноваження. Сертифікація та ліцензування аудиторської діяльності. Права та обов’язки аудиторів. Обов’язковий та ініціативний аудит. Міжнародні стандарти аудиторської діяльності. Робочі документи аудитора. План і програма. Аудиторський ризик, критерій суттєвості. Аудиторська вибірка та проблеми її використання. Аудиторський висновок та аудиторський звіт.

 

Тема   5.13.  Внутрішньогосподарський контроль

Сутність та напрямки внутрішнього контролю. Методика внутрішньогосподарського контролю. Контроль якості контрольних заходів.

Основні завдання контролю операцій виробництва та реалізації продукції. Система централізовано сформованих показників виробництва і реалізації продукції для державних підприємств. Об’єкти внутрішньогосподарського контролю: обгрунтованість, напруженість та ритмічність плану випуску продукції, причини його невиконання, виявлення внутрішніх ресурсів збільшення обсягу випуску продукції та підвищення її якості. Контроль виконання плану обсягу реалізації продукції. Типові помилки та викривлення даних, що виявляються в процесі внутрішнього контролю операцій виробництва та реалізації продукції. Перевірка ритмічності випуску продукції в натуральних та вартісних показниках.

 

Тема   5.14.  Розвиток і сучасний стан фінансового контролю в світі

Організаційно-правові засади ДФК в країнах світу. Наполеонівська, вестмінстерська, колегіальна моделі побудови контрольних систем. Принципи контролю, визнані світовим співтовариством. Типи організації вищих органів фінансового контролю: аудиторський суд, колегіальний орган без судових функцій, незалежне контрольне управління, контрольне управління в структурі уряду. Форми незалежності органів ДФК та їх співробітників. Організаційна структура органів ДФК. Повноваження органів ДФК.

        

  Тема   5.15.  Організація державного фінансового контролю в зарубіжних країнах

Особливості побудови системи ДФК в унітарних країнах та федеративних країнах. Залежність системи ДФК від управлінської структури та історичного розвитку політичної системи.

Організація державного фінансового контролю в Росії. Внутрішній та зовнішній контролю використання бюджетних коштів. Структура органів ДФК. Рахункова палата РФ, контрольно-рахункові органи РФ. Асоціації контрольно-рахункових органів РФ.

 

Тема  5.16.  Міжнародні організації фінансового контролю

Міжнародна організація вищих контрольних органів ІНТОSАІ , її організаційна структура, основні регламентуючі документи та форми діяльності. Лімська Декларація принципів ВОФК. Ревізійна Рада Організації Об’єднаних Націй.

Європейські організації фінансового контролю.

Європейська Рахункова палата. Європейська організація вищих контрольних органів ЕВРОСАІ. Європейська організація регіональних органів зовнішнього контролю державних фінансів ЕВРОРАІ. Особливості побудови та діяльності, організаційні документи та задачі роботи органів. 

 Новости

 

Наши новости

- Заказать тезисы

- Заказать курсовую

- Заказать диплом

- Заказать научную статью

- Заказать бизнес-план

- Заказать реферат

- Заказать контрольную

Дипломна робота з психології замовити

Заказать дипломную работу по психологии

В нашей базе более 3000 готовых работ

Дипломна робота з міжнародних відносин замовити

Дипломная работа по менеджменту заказать

Дипломная работа по логистике на заказ

Дипломная работа по маркетингу на заказ

Дипломная работа по финансам заказать

Дипломная по экономике предприятия на заказ

Дипломная по международным отношениям заказ

Дипломная работа по туризму заказать

Дипломная работа по праву на заказ

Дипломна робота з менеджменту замовити

Дипломна робота з економіки підприємства замовлення

Дипломна робота з бухгалтерського обліку замовлення

Дипломна з готельно-ресторанного бізнесу замовити

Дипломная работа по бухгалтерскому учету заказать

ЗАКАЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ

НАШИ ПАРТНЕРЫ: "Киевская переплетная мастерская"

 On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ