Заказать диплом

 

 

Шановні студенти та аспіранти!

 

Для Вас на замовлення ми готуємо матеріали до таких робіт, як: реферати, курсові, дипломні, наукові статті, аналітичні дослідження, розділи дисертацій та ін.

 

Наші спеціалісти у повній мірі ознайомлені із вимогами до робіт вузів: КНЕУ, КНТЕУ, МАУП, КРОК, НАУ, МВС, НУХТ, Шевченко, Драгоманова та ін.

 

Нижче подана програма одного з напрямків. Програми інших напрямків представлені на наступних сторінках сайту.

 

        Замовити  підготовку необхідної  Вам роботи Ви можете за тел.

044 587-81-06,  0 67 – 50 – 123 – 50  або написати нам за адресою

info@osvita-servis.com.ua

 

Фінансовий облік

 

Тема  2.1. Фінансовий облік касових операцій та операцій на поточному рахунку

Порядок ведення касових операцій i ведення касової книги. Прибуткові та видаткові касові ордери. Порядок отримання i здачі грошових коштів у банк. Ліміт каси. Загальна схема бухгалтерського обліку касових операцій.

Операції з готівкою. Контроль за дотриманням готівкового обороту. Бухгалтерський облік операцiй по касi.

Безготівкова форма розрахунків. Порядок відкриття поточного рахунку фірми. Документи, необхідні для відкриття поточного рахунку. Розрахункове обслуговування фiрми.

Облiк розрахунків платiжними дорученнями, платiжними вимогами-дорученнями, чеками, акредитивами.

Облiк операцiй по поточному рахунку. Реєстрацiя платiжних доручень i банкiвських виписок.

 

Тема  2.2. Фінансовий облік підзвітних сум

Умови видачі підзвітних сум. Звітність про використання підзвітних сум. Синтетичний та аналітичний облік підзвітних сум.

Умови відшкодування витрат на відрядження. Перелік витрат, які підприємство відшкодовує працівнику. Норми добових витрат в межах України та за кордон.

Контроль за дотриманням порядку видачі готівки під звіт та за її використанням. Передбачені штрафні санкції.

 

Тема  2.3. Фінансовий облік основних засобів

Визначення основних понять, класифікація i види оцiнок основних засобiв. Шляхи та облік надходження основних засобів. Отримання основних засобів від інших юридичних або фізичних осіб. Створення основних засобів власними силами. Синтетичний та аналітичний облік основних засобів.

Порядок нарахування амортизації основних засобів. Методи амортизації в бухгалтерському та податковому обліку.

Облік витрат по утриманню основних засобів. Форми реалізації основних засобів. Облік списання, реалізації та іншого вибуття основних засобів.

Порядок зміни оцінки основних засобів i відображення її результатів в обліку i звітності. Дооцінка в бухгалтерському обліку і індексація в податковому обліку.

Облік оренди основних засобів, в тому числі довгострокової, у орендаря i орендодавця. Орендна плата.

 

Тема  2.4. Фінансовий облік нематеріальних активів

Визначення, класифікація, оцінка нематеріальних активів. Нематеріальний актив як предмет обліку. Облік надходження i створення нематеріальних активів власними силами.

Порядок нарахування i обліку амортизації нематеріальних активів в бухгалтерському та податковому обліку. Облік списання, реалізації i іншого вибуття нематеріальних активів. Переоцінка нематеріальних активів.

 

Тема  2.5. Фінансовий облік виробничих запасів та малоцінних швидкозношуваних предметів

Нормативна база організації обліку запасів. Документальне оформлення руху запасів. Поняття, класифікація, оцінка виробничих запасів - матеріалів, палива, запчастин.

Облік надходження виробничих запасів. Оприбуткування виробничих запасів по рахункам постачальників, від підзвітних осіб, отриманих від засновника або приватної особи, від дочірніх підприємств. Накладні (заготівельно-складські) витрати i порядок їх розподілу. Кількісно-сумовий облік запасів.

Облік списання виробничих запасів на витрати виробництва.

Списання витрат i нестач. Списання матеріалів на іншу реалізацію.

Безкоштовна передача матеріальних цінностей.

Поняття, класифікація, особливості обліку малоцінних i швидкозношуваних предметів. Методи нарахування амортизації по малоцінним швидкозношуваним предметам. Групування малоцінних i швидкозношуваних предметів по терміну використання у складі запасів і у складі необоротних активів.

 

Тема  2.6. Фінансовий облiк розрахункiв з оплати праці

Система оплати працi. Фонд оплати працi i фонд споживання.

Склад витрат на оплату працi, що включаються до собiвартостi продукції, робiт, послуг.

Облік розрахунків з робітниками по оплаті праці i з депонентами. Відображення в бухгалтерському обліку податків на заробітну плату і із зарплати.

Податок з доходів фізичних осіб. Види доходу, ставки податку. Використання «натурального коефіцієнту». Порядок надання податкової соціальної пільги.

Облік розрахунків по відшкодуванню матеріального збитку.

Облік операцій, пов’язаних з нарахуванням і виплатою відпускних.

 

Тема  2.7. Фінансовий облік розрахунків з постачальниками i підрядниками

Сутність постачання. Призначення обліку розрахунків з постачальниками. Документальне оформлення операцій з постачання. Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з постачальниками і підрядниками, в тому числі з використанням виданих векселів. Залік взаємних вимог, отримані аванси, видані аванси.

Нестачі при отриманні товарно-матеріальних цінностей та їх облік. Облік розрахунків по претензіям i відшкодуванню матеріальних збитків.

Поняття кредиторської заборгованості. Строки розрахунків по заборгованості.

 

Тема  2.8. Фінансовий облік розрахунків з покупцями i замовниками

Сутність реалізації. Документальне оформлення операцій з реалізації товарів і послуг. Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з покупцями і замовниками. Векселі отримані.

Поняття дебіторської заборгованості та її відображення в балансі. Строки розрахунків по заборгованості. Формування резерву сумнівних боргів.

Оцінка дебіторської заборгованості i її вплив на фінансовий результат.

 

Тема  2.9. Фінансовий облік операцій в іноземних валютах

Формування статутного фонду підприємства з іноземними iнвестицiями. Облік курсових рiзниць в бухгалтерському і податковому обліку. Монетарні і немонетарні статті балансу.

Реалiзацiя продукцiї на експорт та її відображення в бухгалтерському і податковому обліку.

Придбання iмпортних товарiв та їх відображення в бухгалтерському і податковому обліку.

Облiк покупки i продажи валюти підприємством.

Облiк службових закордонних відряджень.

 

Тема  2.10.           Облiк фiнансових результатiв i використання прибутку

Поняття доходу, його склад та оцінка. Класифікація доходів.

Доходи i збитки вiд позареалiзацiйних операцiй.

Доходи майбутнiх перiодiв, основнi види i порядок їх облiку.

Сутність та визнання витрат. Класифікація витрат. Поточний облік витрат. Відображення витрат у звітності.

Структура i порядок формування фiнансового результату. Облiк результата вiд реалiзацiї продукцiї, робiт, послуг. Облiк результатів вiд iншої реалiзацiї.

 

Тема  2.11.           Облік формування і змін власного капіталу

Власний капітал та його складові.

Фінансовий облік статутного капіталу та розрахунків з засновниками. Порядок нарахування та облік дивідендів засновникам.

Звітність про власний капітал. Фінансовий облік при ліквідації товариства.

Облік резервів підприємства. Резерв сумнівних боргів. Резервний капітал. Резерв на виплату відпусток. Резерв на виконання гарантійних зобов’язань. Облік вилученого капіталу. Облік нерозподіленого прибутку.

 

Тема  2.12.           Податковий облік

Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств”. Облік валових доходів. Облік валових витрат. Порядок списання вартості товарно-матеріальних цінностей на валові витрати.

Облік розрахунків по податку на прибуток. Порядок заповнення Декларації про прибуток підприємства.

Закон України “Про податок на додану вартість”. Порядок і строки виникнення податкового кредиту і податкових зобов’язань. Облік розрахунків по податку на додану вартість. Порядок заповнення податкової накладної, реєстру обліку придбання товарів, реєстру обліку продажу товарів. Заповнення Декларації по ПДВ.

 Новости

 

Наши новости

- Заказать тезисы

- Заказать курсовую

- Заказать диплом

- Заказать научную статью

- Заказать бизнес-план

- Заказать реферат

- Заказать контрольную

Дипломна робота з психології замовити

Заказать дипломную работу по психологии

В нашей базе более 3000 готовых работ

Дипломна робота з міжнародних відносин замовити

Дипломная работа по менеджменту заказать

Дипломная работа по логистике на заказ

Дипломная работа по маркетингу на заказ

Дипломная работа по финансам заказать

Дипломная по экономике предприятия на заказ

Дипломная по международным отношениям заказ

Дипломная работа по туризму заказать

Дипломная работа по праву на заказ

Дипломна робота з менеджменту замовити

Дипломна робота з економіки підприємства замовлення

Дипломна робота з бухгалтерського обліку замовлення

Дипломна з готельно-ресторанного бізнесу замовити

Дипломная работа по бухгалтерскому учету заказать

ЗАКАЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ

НАШИ ПАРТНЕРЫ: "Киевская переплетная мастерская"

 On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ