Заказать дипломную работу

 

Шановні студенти та аспіранти!

Для Вас на замовлення ми готуємо матеріали до таких робіт, як: реферати, курсові, дипломні, наукові статті, аналітичні дослідження, розділи дисертацій та ін.

Наші спеціалісти у повній мірі ознайомлені із вимогами до робіт вузів: КНЕУ, КНТЕУ, МАУП, КРОК, НАУ, МВС, НУХТ, Шевченко, Драгоманова та ін.

Нижче подана програма одного з напрямків. Програми інших напрямків представлені на наступних сторінках сайту.

Замовити  підготовку необхідної  Вам роботи Ви можете за тел.

044 587-81-06,  0 67 – 50 – 123 – 50  або написати нам за адресою

info@osvita-servis.com.ua

 

Теорія бухгалтерського обліку

 

Тема  1.1.       Бухгалтерський облік як інформаційна система

Значення бухгалтерського обліку в умовах ринкової економіки. Види підприємств, на яких здійснюється бухгалтерський облік, відповідно до форм власності, встановлених законодавством України.

Види господарського обліку. Характеристика оперативно-технічного обліку, його застосування і використання. Статистичний облік як система, його предмет, визначення кількісних і якісних показників роботи підприємства, узагальнення і контроль масових явищ.

Бухгалтерський облік як спосіб документального спостереження, відображення і контролю за господарською діяльністю виробників і господарників. Використання різних вимірників в обліку. Побудова бухгалтерського обліку.

Побудова бухгалтерського обліку, застосування обчислювальної техніки, використання раціональних форм і методів обліку, підвищення його технічного озброєння.

Завдання бухгалтерського обліку, важливі вимоги: простота, чіткість, достовірність, усунення і попередження недоліків в роботі, посилення контролю за господарською діяльністю.

Тема  1.2.       Предмет і метод бухгалтерського обліку

Предмет бухгалтерського обліку, характеристика господарських факторів, явищ і операцій, що зумовлюють рух господарських засобів, коштів, а також джерел їх утворення. Характеристика процесу виробництва розподілу, обігу та споживання як предмету обліку.

Об'єкти бухгалтерського обліку, їх групування за складом і розміщенням, за джерелами утворення та цільовим фінансуванням. Характеристика основних, оборотних та відвернених засобів.

Поділ господарських засобів і коштів за джерелами їх утворення і цільовим призначенням. Характеристика власних і позикових коштів.

Метод бухгалтерського обліку. Коротка характеристика окремих елементів методу, основними з яких є: документація, інвентаризація, рахунки, подвійний запис, оцінка, калькуляція, баланс і звітність.

Тема  1.3.       Бухгалтерський баланс

Зміст бухгалтерського балансу. Характеристика активу і пасиву балансу. Статті бухгалтерського балансу, характеристика окремих видів господарських засобів, коштів і джерел їх утворення. Загальні принципи їх оцінки.

Зміст першого розділу активу балансу: господарські засоби тривалого використання, нематеріальні активи, довгострокові фінансові вкладення, Характеристика другого розділу активу: виробничих запасів, витрат в основному виробництві, допоміжних і обслуговуючих виробництвах та господарствах, запасів готової продукції та товарів. кошти на розрахунковому та валютному рахунках, готівка в касі, дебіторська заборгованість.

Третій розділ активу балансу – витрати майбутніх періодів.

Характеристика пасиву балансу: джерел власних та позикових коштів, основних видів кредиторської заборгованості.

Господарські операції та їх вплив на статті балансу. Аналіз окремих показників фінансового стану.

Тема 1.4.        Інформаційна база бухгалтерського обліку

Поняття та принципи інформаційної бази бухгалтерського обліку. Поняття документів та їх значення в обліку. Документація господарських операцій. Характеристика первинних документів та вимоги щодо їх оформлення. Обов'язкові реквізити документів. Порядок складання документів. Виправлення помилок в бухгалтерських документах.

Класифікація документів: розпорядчі і виконавчі документи, документи бухгалтерського оформлення. Стандартизація та уніфікація документів. Бухгалтерська обробка документів. Документооборот. Збереження документів та архівна справа.

Поняття та призначення інвентаризації. Класифікація інвентаризацій. Порядок проведення інвентаризації . Постійно діючі і робочі інвентаризаційні комісії; інвентаризація майна, коштів, розрахунків і документів. Вимоги до складання пакету інвентаризаційних документів: інвентаризаційних описів, актів, книг та відомостей. Порядок обліку і регулювання інвентаризаційних різниць.

Тема  1.5.       Рахунки і подвійний запис

Сутність та поняття про рахунки і їх будову.

Форма бухгалтерського рахунку: дебет, кредит, сальдо (залишок) рахунку. Призначення бухгалтерських рахунків, оборот на бухгалтерському рахунку. Призначення активних, пасивних, активно-пасивних і за балансових рахунків.

Класифікація рахунків за економічним змістом. Характеристика рахунків для обліку господарських засобів та коштів в сфері виробництва, виробничого споживання, обігу.

Характеристика рахунків для обліку джерел утворення господарських засобів та коштів.

Класифікація рахунків за їх призначенням і будовою. Характеристика за цією класифікацією груп рахунків: основних, регулюючих, операційних, калькуляційних, співставляючих, контрольних. Характеристика плану рахунків, його розділів. Взаємозв'язок плану рахунків із фінансовою звітністю.

Сутність та історичний аспект подвійного запису. Відображення господарських операцій. Подвійний запис як техніка бухгалтерського обліку. Контрольне значення подвійного запису. Подвійний запис і його відображення на балансі.

Кореспонденція рахунків: прості і складні кореспонденції. Типові кореспонденції рахунків.

Запис на рахунках: хронологічний та систематичний. Відображення кореспонденції рахунків в регістрах бухгалтерського обліку.

Поняття вертикальної структури бухгалтерського обліку. Синтетичні рахунки. Поняття синтетичного обліку. Зв'язок синтетичного обліку з Планом рахунків бухгалтерського обліку. Оборотні відомості та оборотний баланс.

Аналітичні рахунки та аналітичний облік. Принципи організації та ведення аналітичного обліку. Оперативне та контрольне значення аналітичного обліку. Оборотні відомості по аналітичних рахунках.

Взаємозв'язок між синтетичним і аналітичним обліком. Контрольне значення оборотних відомостей по синтетичних і аналітичних рахунках.

Узагальнення даних на підставі показників синтетичного і аналітичного обліку. Попередній (пробний) баланс, оборотний баланс, заключний баланс.

Тема 1.6.        Вартісна оцінка в бухгалтерському обліку

Поняття та необхідність застосування оцінки в бухгалтерському обліку. Роль та значення оцінки у формуванні інформаційної системи підприємства. Історичні аспекти оцінки. Порядок та правила оцінки статей (активів та пасивів) бухгалтерського балансу. Оцінка операцій в іноземній валюті.

Поняття калькуляції, її види і зміст. Об'єкти калькуляції. Процедура та організація калькуляції по етапах. Зв'язок калькуляції з управлінським обліком, ціноутворенням та фінансовими результатами.

Тема 1.7.        Облік основних господарських процесів

Поняття господарських процесів. Схема кругообігу капіталу - основа обліку господарських процесів.

Облік процесу покупки (придбання) засобів. Економічний зміст процесу покупки (придбання) та основні категорії: основні та оборотні засоби, оцінка. Загальна характеристика рахунків, пов'язаних з обліком покупки (придбання) засобів. Схема кореспонденції рахунків.

Облік процесу виробництва. Економічний зміст процесу виробництва та основні техніко-економічні категорії: витрати, собівартість, готова продукція. Загальна характеристика рахунків, пов'язаних з обліком виробництва. Схема кореспонденції рахунків.

Облік процесу реалізації. Економічний зміст процесу реалізації та основні техніко - економічні категорії: реалізована продукція, виручка від реалізації продукції, позареалізаційні витрати, фінансовий результат реалізації. Загальна характеристика рахунків, пов'язаних з обліком реалізації. Схема кореспонденції рахунків.

Облік фінансових результатів і їх розподіл. Економічний зміст процесу визначення фінансових результатів і їх розподілу та основні техніко-економічні категорії: балансовий прибуток (збиток), податки на доходи, платежі в бюджет, дивіденди, формування фондів економічного стимулювання. Загальна характеристика рахунків, пов'язаних з обліком фінансових результатів і їх розподілу. Схема кореспонденції рахунків.

Особливості обліку господарських процесів різних видів економічної діяльності.

Тема 1.8.        Техніка і форми бухгалтерського обліку

Поняття облікових регістрів, їх види і зміст. Бухгалтерські книги, картки, відомості, реєстри-листки, що використовуються для реєстрації і групування в них відомостей про виконані господарські операції. Вимоги до заповнення бухгалтерських реєстрів.

Техніка облікової реєстрації. Форма бухгалтерського обліку - як сполучення різних реєстрів аналітичного і синтетичного обліку, їх взаємозв'язок, послідовність і способи ведення облікових записів з метою узагальнення і одержання звітності. Характеристика спрощеної форми обліку, меморіальне - ордерної, журнальне - ордерної, механізованої і автоматизованої форми бухгалтерського обліку. Склад реєстрів журнальне - ордерної форми обліку. Комп'ютеризація облікове - аналітичних робіт.

Тема 1.9.        Облікова політика підприємства

Принципи організації бухгалтерського обліку: юридична самостійність; безперервність діяльності; повнота відображення господарських явищ та процесів; обережності та передбачливості щодо зміцнення активів; єдність та науковість методології бухгалтерського обліку.

Бухгалтерські служби підприємства, централізовані бухгалтерії. Організація бухгалтерського обліку, організація та завдання фінансового та управлінського обліків. Обов`язки та відповідальність головного бухгалтера за ведення обліку та подання звітності.

Визначення та роль облікової політики в ринковій економіці. Методи формування облікової політики і її результати для підприємств і користувачів інформації. Регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності з боку держави і його альтернативи.

Система регламентації бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні.

Тема  1.10.     Бухгалтерська фінансова звітність

Поняття та загальні вимоги до бухгалтерської фінансової звітності.

Склад бухгалтерської фінансової звітності та її типові форми. Порядок регулювання звітності.

Консолідована (зведена) бухгалтерська фінансова звітність.

Звітний період. Місячна, квартальна та річна бухгалтерська звітність. Органи, адреси та строки подання бухгалтерської фінансової звітності.

Аудит та оприлюднення фінансової (бухгалтерської) звітності.

Фінансова (бухгалтерська) звітність підприємств, які ліквідуються.

Напрями використання звітності в облікове - аналітичній, управлінській та науково - дослідній роботі.

Тема 1.11.      Історія розвитку бухгалтерського обліку

Розвиток бухгалтерського обліку в докапіталістичних формаціях. Практика рахівництва тих часів, носії інформації. Симптоми переходу до подвійного запису.

Бухгалтерський облік при капіталізмі. Широке використання подвійної бухгалтерії. Засновники подвійної бухгалтерії: Лука Пачолі, Бенедетто Котрульї, їх вчення та відкриття. Розвиток юридичного і економічного напрямку в бухгалтерському обліку.

Розвиток бухгалтерського обліку в Київській Русі. Розвиток бухгалтерського обліку в допетровський період. Перші книги (Н. Емельянова 1840 р.) з бухгалтерського обліку. Наукові розробки бухгалтерії в 19 столітті; роботи Езерсвного Ф.В., Лунського Н.С., Рудаковського А.П., Леонтьєва Н.А., Резниченко І.С. Розвиток форм і плану рахунків бухгалтерського обліку.

Тема 1.12.      Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) - важливий елемент системи обліку і звітності в країнах з ринковою економікою. Міжнародні організації, що займаються розробкою та удосконаленням облікових стандартів. Моделі та системи обліку, що функціонують в світі. Характеристика міжнародних стандартів (32).

Принципи, на яких ґрунтується бухгалтерський облік і фінансова звітність: автономності підприємства, безперервності діяльності, періодичності історичної собівартості, нарахування та відповідності доходів і витрат, повного висвітлення, послідовності обачності, перевалювання сутності над нормою.

Бухгалтерський облік і система національних рахунків (СНР). Система національних рахунків - національне рахівництво і важливий інструмент макроекономічного аналізу. Бухгалтерський облік і фінансова звітність - інформаційна основа СНР.

 Новости

 

Наши новости

- Заказать тезисы

- Заказать курсовую

- Заказать диплом

- Заказать научную статью

- Заказать бизнес-план

- Заказать реферат

- Заказать контрольную

Дипломна робота з психології замовити

Заказать дипломную работу по психологии

В нашей базе более 3000 готовых работ

Дипломна робота з міжнародних відносин замовити

Дипломная работа по менеджменту заказать

Дипломная работа по логистике на заказ

Дипломная работа по маркетингу на заказ

Дипломная работа по финансам заказать

Дипломная по экономике предприятия на заказ

Дипломная по международным отношениям заказ

Дипломная работа по туризму заказать

Дипломная работа по праву на заказ

Дипломна робота з менеджменту замовити

Дипломна робота з економіки підприємства замовлення

Дипломна робота з бухгалтерського обліку замовлення

Дипломна з готельно-ресторанного бізнесу замовити

Дипломная работа по бухгалтерскому учету заказать

ЗАКАЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ

НАШИ ПАРТНЕРЫ: "Киевская переплетная мастерская"

 On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ