Заказать реферат

 

Шановні студенти та аспіранти!

Для Вас на замовлення ми готуємо матеріали до таких робіт, як: реферати, курсові, дипломні, наукові статті, аналітичні дослідження, розділи дисертацій та ін.

Наші спеціалісти у повній мірі ознайомлені із вимогами до робіт вузів: КНЕУ, КНТЕУ, МАУП, КРОК, НАУ, МВС, НУХТ, Шевченко, Драгоманова та ін.

Нижче подана програма одного з напрямків. Програми інших напрямків представлені на наступних сторінках сайту.

Замовити  підготовку необхідної  Вам роботи Ви можете за тел.

044 587-81-06,  0 67 – 50 – 123 – 50  або написати нам за адресою

info@osvita-servis.com.ua

 

 

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ УЧЕНЬ

 

Тема 4.1. Теоретико-методологічні основи пізнання історії

економічних учень

Еволюція світової економічної думки як закономірний та об`єктивний процес. Його основні фактори та закономірності.

Наукові підходи до структурування та періодизації історії економічних вчень. Кумулятивна модель розвитку економічної науки. Парадигми та наукові революції  (Т. Кун). Методологія науково-дослідних програм (І. Лакатош).

Методологія історико-економічного аналізу (Й.А. Шумпетер, М. Блауг та ін.).

Суть вихідних ідейно-концептуальних засад та методологічних принципів сучасного історико-економічного аналізу.

Основні оціночні та класифікаційні критерії визначення наукових напрямів, шкіл, течій. Реалізація принципу теоретико-методологічного плюралізму  в економічній науці.

Ортодоксія та гетеродоксія в економічній теорії. Мейнстрім та його взаємодія з альтернативними напрямами.

Структурування етапів історичного розвитку економічної науки.

Тема  4.2.  Економічна думка Стародавнього світу та середньовіччя

Особливості економічної думки Стародавнього світу. Памятки економічної думки Стародавнього Єгипту. Економічні вчення Стародавньої Азії (Індія, Китай).

Економічна думка Стародавньої Греції. Провідні економічні ідеї грецьких античних мислителів. Економіка і хрематистика. Економічна думка Стародавнього Риму. Давньоримські мислителі про раціональне ведення господарства.

Особливості економічної думки епохи середньовіччя. Економічна думка раннього середньовіччя (V-X ст.). Економічна доктрина зрілого середньовіччя (XI-XV ст.)  Ф. Аквінський про багатство, “справедливу ціну”,  лихварство.

Виникнення економічної думки Київської Русі. "Руська правда" та інші історичні пам’ятки про економічний устрій, майнові та господарські відносини давньоруської держави.

Економічна думка пізнього середньовіччя. Економічні ідеї та нова господарська етика руху Реформації (XVI-XVII ст.), їх вплив на світовий суспільно-економічний розвиток. Соціальні утопії пізнього середньовіччя (Т. Мор, Т. Кампанелла). Економічні ідеї антифеодальних рухів.

Тема  4.3.  Меркантилізм

Історичні умови виникнення.  Меркантилізм як перша система ринкових економічних поглядів епохи первісного нагромадження капіталу. Особливості меркантилізму як напряму економічної думки. Своєрідність методології. Погляди на природу грошей, грошовий обіг, зміст і джерела суспільного багатства.

Основні етапи розвитку меркантилістської доктрини та принципів економічної політики. Ранній меркантилізм (XV-XVІ ст.). Доктрина грошового балансу та засоби її реалізації. Монетаризм. Протекціонізм. Пізній меркантилізм і доктрина торгівельного балансу (XVI-XVIIІ ст.).

Особливості меркантилізму в окремих країнах.

Місце меркантилізму в історії економічних вчень. Раціональні елементи економічних поглядів та ознаки історичної обмеженості. Суперечливі оцінки меркантилізму в світовій економічній думці. Критика меркантилізму А. Смітом. Дж. М. Кейнс про позитивні довготривалі економічні наслідки політики меркантилізму. Доцільність застосування протекціонізму та монетарного регулювання в сучасних умовах.

Тема  4.4. Виникнення та еволюція класичної політичної економії

Історична закономірність виникнення класичної школи політичної економії. Ідейно-теоретичні основи та методологічні принципи класичної економії. Етапи еволюції класичної школи та їх теоретична специфіка.

Фізіократія як етап становлення класичної економічної теорії. Наукове значення першого досліду макроекономічного аналізу Ф. Кене.

А. Сміт як засновник ідеології ринкового економічного лібералізму класичної школи. Складові теоретичної системи А. Сміта.

Розвиток теоретичної системи класичної політичної економії в науковій спадщині  Д. Рікардо. Рікардіанська школа ХІХ ст., її еволюція та завершення. Вплив ідей Д. Рікардо на світову економічну думку.

Еволюція класичної теорії цінності в поглядах представників класичної школи (Д. Рікардо, Ж. Б. Сей, Ф. Бастіа, У. Н. Сеніор). Співвідношення факторного витратного підходу та визнання ролі корисності як фактора цінності.

Подальша розробка ідей ринкового лібералізму в теоретичній спадщині Ж. Б. Сея. Класична ортодоксальна та неортодоксальна теорії ринків та реалізації (Ж. Б. Сей, Т. Р. Мальтус). Їх значення для розвитку економічної теорії.

Теорії обміну послугами та "економічних гармоній" Ф. Бастіа.

Теорія економічної гармонії Ч. Кері.

Завершення класичної школи політичної економії. Дж. Ст. Мілль як упорядник та систематизатор класичної теоретичної спадщини. Започаткування соціально-економічного реформізму.

Місце класичної школи в історії економічних вчень. Класична теорія і сучасна економічна наука.

Тема  4.5. Історичний напрям в економічній теорії

Історична обумовленість своєрідності та самобутності економічної думки Німеччини. Основні етап еволюції історичного напряму.

Національна система політичної економії Ф. Ліста.

Подальший розвиток історичного методу представниками історичної школи (В. Рошер, Б. Гільдебрандт, К. Кніс).

Нова історична школа та її течії (Г. Шмоллер, Л. Брентано).

Подальший розвиток історичного напряму в працях М. Вебера та В. Зомбарта

Особливості методології історичного напряму. Розвиток історичного методу. Періодизація історії народного господарства. Пріоритетність правових, соціальних, морально-психологічних, етичних, релігійних факторів розвитку системи національного господарства. Дослідження ролі та значення суспільних інститутів.

Теоретико-методологічні особливості історичного напряму. Теоретичні та методологічні відмінності від класичної школи.

Соціальний напрям (Р. Штаммлер, Р. Штольцман, А. Амонн та ін.).

Поширення історико-соціального напряму в економічній думці інших країн. Соціальний напрям в економічній теорії Росії та України на межі ХІХ-ХХ ст. (М. Бердяєв, С. Булгаков та ін.). Ментальність як фактор специфіки національно-історичного економічного розвитку.

Внесок історичного напряму в розвиток світової економічної думки.

Тема  4.6.  Економічна теорія марксизму

Особливості методології К. Маркса та її співвідношення з науковими традиціями  ХІХ ст.

Ознаки наукової та методологічної спорідненості економічної теорії марксизму та класичної політекономії. Основні теоретичні відмінності.

Характеристика логіки та структури “Капітала” К. Маркса. Специфіка марксової теорії вартості. Вчення про капітал та додаткову вартість. К. Маркс про економічні закони та суперечності капіталізму. Вирішення проблем розподілу та соціальної справедливості в працях К. Маркса.

Марксова теорія відтворення суспільного продукту, її наукове значення та вплив на розвиток світової економічної теорії.

Ідеологи марксизму про історичне місце капіталізму та економічний устрій соціалізму.

Критичний аналіз К. Марксом історії економічної думки.

Місце марксизму в світовій економічній теорії та вплив  на її подальший розвиток.

Тема  4.7. Економічні ідеї соціал-демократії

Історичні умови диференціації економічних поглядів соціал-демократії на межі ХІХ-ХХ ст. Фактори диференціації економічних поглядів.

Ліворадикальна ревізія марксизму. Економічні ідеї більшовизму (В. І. Ленін).

Ліберально-реформістська ревізія економічної теорії марксизму (Е. Бернштейн, К. Каутський, Р. Гільфердінг). Еволюція методології та економічних поглядів. Теоретичне обґрунтування еволюційного розвитку капіталізму, економічного реформізму та соціального партнерства.

Критичний марксизм в Росії та Україні. Особливості економічних поглядів представників “легального марксизму” (М. Туган-Барановський, П. Струве, С. Булгаков, М. Бердяєв).

Сучасна еволюція соціально-економічних концепцій світової соціал-демократії.

Економічна платформа демократичного соціалізму: промислова демократія, економічна співучасть у капіталі, доходах та управлінні. Соціалізація та гуманізація суспільного розвитку.

Тема  4.8. Виникнення та розвиток маржиналізму

Причини виникнення та теоретичні витоки маржиналізму. Особливості методології, суть та етапи маржинальної революції.

Передвісники маржиналізму (Й. Тюнен, А. Курно, Ж. Дюпюї, Г. Госсен). Закладення основ граничного аналізу. Започаткування теорії граничної корисності. Закони Г. Госсена. Початок функціонального економічного аналізу.

Австрійська школа маржиналізму: К. Менгер, Ф. Візер, Е. Бем-Баверк. Методологія австрійської школи. Суб’єктивно-психологічна концепція цінності та ринкової ціни товару. Суть і фактори.

Англійська школа маржиналізму: У. С. Джевонс.

Граничний аналіз як методологічна основа ринкової економічної теорії.

Тема  4.9.  Лозаннська та математична школи в політичній економіці

Методологія математичного аналізу в політичній економії. Етапи впровадження. Започаткування математичних методів в економічних дослідженнях А. Курно.

Теоретичні особливості лозаннської школи маржиналізму. Л. Вальрас як засновник загальнорівноважного аналізу. Модель загальної ринкової рівноваги. Взаємодія ринків виробничих ресурсів та товарів і послуг. Умови загальної рівноваги ринку.

Теорія оптимуму В. Парето. Критерій стійкої рівноваги та ефективності виробництва. Розробка проблем раціонального споживчого вибору.

Становлення математичної школи в українській економічній думці на рубежі  ХІХ - ХХ ст. Економіст-математик Є. Слуцький та його наукові відкриття.

Тема  4.10. Розвиток  економічної теорії в Україні на межі ХІХ - ХХ ст.

Особливості становлення і розвитку економічної науки в Україні. Особливості розвитку економічної думки в Україні в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.

Поширення ідей класичної школи.

Формування історико-соціального напряму.

Розвиток неокласичних ідей в Україні. М. Туган-Барановський як видатний український вчений та державний діяч. Спроба теоретичного синтезу класичної теорії цінності та маржинальної концепції граничної корисності в науковій спадщині М. Тугана-Барановського. Теорія кооперації. Інвестиційна теорія циклів та її наукове значення.

Поширення та розвиток маржиналізму в Україні: М. Туган-Барановський, Р. Орженцький. Київська школа маржиналізму (М. Бунге, Д. Піхно, О. Білімович та ін.).

Розробка українськими економістами проблем функціонального мікро-економічного аналізу та здійснення економіко-математичних досліджень (Р. Орженцький, О. Білімович,   Є. Слуцький).

Вплив неокласичної теорії на розвиток методології дослідження ринкової економіки.

Тема  4.11.  Формування неокласичного напряму

Формування неокласичного напряму. Його теоретичні ознаки та структура. Класична теорія та неокласика: спорідненість та відмінності.

А. Маршалл і початок неокласичного напряму. “Економікс” як галузь теоретичної економіки. Особливості методології та нова інтерпретація предмету та завдань економічної науки.

А. Маршалл як засновник функціонального мікроекономічного аналізу. Теорія ринкового ціноутворення. Синтез класичної та маржинальної теорій цінності.

Функціональний аналіз ринкового механізму.

Американська школа маржиналізму та неокласики: Д. Б. Кларк. Теорія розподілу. Економічна статика та економічна динаміка. Граничний аналіз продуктивності факторів виробництва.

Місце неокласики в історії розвитку світової економічної теорії.

 

стр.2Новости

 

Наши новости

- Заказать тезисы

- Заказать курсовую

- Заказать диплом

- Заказать научную статью

- Заказать бизнес-план

- Заказать реферат

- Заказать контрольную

Дипломна робота з психології замовити

Заказать дипломную работу по психологии

В нашей базе более 3000 готовых работ

Дипломна робота з міжнародних відносин замовити

Дипломная работа по менеджменту заказать

Дипломная работа по логистике на заказ

Дипломная работа по маркетингу на заказ

Дипломная работа по финансам заказать

Дипломная по экономике предприятия на заказ

Дипломная по международным отношениям заказ

Дипломная работа по туризму заказать

Дипломная работа по праву на заказ

Дипломна робота з менеджменту замовити

Дипломна робота з економіки підприємства замовлення

Дипломна робота з бухгалтерського обліку замовлення

Дипломна з готельно-ресторанного бізнесу замовити

Дипломная работа по бухгалтерскому учету заказать

ЗАКАЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ

НАШИ ПАРТНЕРЫ: "Киевская переплетная мастерская"

 On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ