Заказ курсовых работ

 

Шановні студенти та аспіранти!

Для Вас на замовлення ми готуємо матеріали до таких робіт, як: реферати, курсові, дипломні, наукові статті, аналітичні дослідження, розділи дисертацій та ін.

Наші спеціалісти у повній мірі ознайомлені із вимогами до робіт вузів: КНЕУ, КНТЕУ, МАУП, КРОК, НАУ, МВС, НУХТ, Шевченко, Драгоманова та ін.

Нижче подана програма одного з напрямків. Програми інших напрямків представлені на наступних сторінках сайту.

 

Замовити  підготовку необхідної  Вам роботи Ви можете за тел.

044 587-81-06,  0 67 – 50 – 123 – 50  або написати нам за адресою

info@osvita-servis.com.ua

 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

 

Тема 1.1.  Предмет і методи дослідження економічної теорії

Предмет економічної теорії та еволюція його визначення різними школами світової економічної думки. Економіка й економічна теорія, їхнє співвідношення і взаємодія. Позитивна та нормативна економічна теорія.

Методи пізнання економічних процесів та явищ.

Економічні категорії та закони. Система економічних законів. Форми пізнання та використання економічних законів.

Функції економічної теорії: теоретико-пізнавальна (евристична), методологічна, практична, прогностична, виховна.  Економічна теорія як теоретико-методологічна база інших економічних наук.

Економічна теорія як основа економічної політики.

Тема 1.2.  Економічні потреби та економічні інтереси суспільства

Сутність та структура економічних потреб суспільства. Засоби задоволення людських потреб. Економічні блага та їх класифікація.

Економічний закон зростання потреб, особливості його прояву в умовах НТР. Проблема вибору як наслідок суперечності між безмежністю потреб та  обмеженістю ресурсів.

Економічні інтереси. Суб’єкти та об’єкти економічних інтересів. Класифікація економічних інтересів.

Єдність і суперечності в системі економічних інтересів суспільства. Корупція та її основні форми. Механізми узгодження економічних інтересів суспільства. Лобізм та лобістська діяльність.

Мотиви та стимули ефективного господарювання.

Тема  1.3.  Економічна система суспільства

Формаційний та цивілізаційний підходи до періодизації економічного розвитку.

Економічна система, її сутність та найважливіші ознаки.

Основні структурні елементи економічної системи.

Типи економічних систем. Традиційна економічна система. Ринкова економічна система. Командно-адміністративна економічна система. Змішана (поліформічна) економічна система.

Місце і роль людини в економічній системі.

Тема 1.4. Сутність та еволюція  відносин власності

Сутність та структура відносин власності. Місце власності в економічній системі.

Правовий та економічній зміст власності.

Основні форми власності та їх взаємодія. Індивідуальна власність. Приватна власність. Колективна власність та її види. Корпоративна та державна власність.

Еволюція відносин власності. Трансформація відносин власності в Україні.

Об’єкти власності. Власність особи на продуктивну силу своєї праці. Власність на засоби виробництва. Власність на землю. Інтелектуальна власність. Власність на інформацію.

Новітні тенденції в розвитку відносин власності.

Тема 1.5. Перехідна  економіка: сутність та основні риси

Перехідна економіка як закономірна стадія життєвого циклу економічної системи. Зміст перехідної економіки, її типи. Закономірності функціонування перехідної економіки.

Криза і розпад командно-адміністративної системи та об’єктивна необхідність трансформації посткомуністичних країн. Відмінності інверсійного і класичного типів ринкової трансформації. Концепції переходу посткомуністичних країн до соціально-орієнтованої ринкової економіки.

Особливості первісного нагромадження капіталу в інверсійній економіці. Переструктуризація  перехідної економіки у відповідності з новими закономірностями її функціонування.

Роль держави в трансформаційній економіці. Державна власність: роль, межі та тенденції розвитку в перехідний період.

Тіньова економіка, методи  підрахунку її обсягів та способи детінізації.

Економічна теорія і економічна політика в перехідний період.

Тема 1.6. Форми організації суспільного виробництва та їхня еволюція

Сутність і основні риси суспільного виробництва. Основні елементи процесу виробництва.

Структура суспільного виробництва. Сутність та взаємозв’язок матеріального та нематеріального виробництва.

Основні фактори суспільного виробництва та їхній взаємозв’язок. Виробнича функція.

Технологічні можливості суспільства. Межа виробничих можливостей.

Ефективність  виробництва, її сутність, економічні та соціальні показники.

Поділ праці та спеціалізація виробництва.

Форми організації суспільного виробництва. Натуральне виробництво. Товарне виробництво та його типи. Загальні основи й суперечності товарного виробництва.

Тема 1.7. Товар і його властивості. Теорії цінності товару

Економічні та неекономічні блага. Товар і його властивості.

Теорії цінності: витрат виробництва, трудової вартості, граничної корисності, попиту і пропозиції.

Закон вартості, його сутність та функції.          

Тема 1.8. Теорія грошей та грошового обігу

Теоретичні концепції виникнення і сутності грошей.

Генезис грошових відносин. Історія розвитку грошей.

Функції грошей та їхня еволюція. Функціональні форми грошей.

Грошова маса. Грошові агрегати.

Грошовий обіг і його закони. Визначення кількості грошей, необхідних для обслуговування товарного обміну.

Грошова система, її структурні елементи та основні типи.

Генезис грошової системи України.

Стійкість грошового обігу. Поняття грошової реформи. Види грошових реформ.

Тема 1.9. Ринок, його структура та функції

Суть ринку, обєктивні передумови його виникнення та етапи формування. Основні риси та принципи функціонування ринкової економіки.

Функції ринку та його роль у соціально-економічній системі суспільства.

Основні суб’єкти ринкової економіки.

Переваги та обмеження ринкової економіки. Позитивні й негативні екстерналії.

Структура ринку. Види ринків: предметів споживання, засобів виробництва, науково-технічних розробок та інформації, фінансів, валютний, нерухомості, робочої сили тощо.

Особливості  становлення ринкових відносин в Україні.

Тема 1.10. Інфраструктура ринку

Сутність та складові ринкової інфраструктури. Функції інфраструктури ринку.

Біржі: товарні, фондові, фрахтові, валютні, праці, універсальні, спеціалізовані.

Біржові угоди: форвард, ф’ючерс, хеджування, онкольн, опціон, аукціон.

Посередники біржової торгівлі: маклери, брокери, дилери, джобери, «бики», «ведмеді».

Первинний та вторинний ринки цінних паперів. Види цінних паперів: акції, облігації, векселі, варанти, ваучери, сертифікати, коносаменти тощо.

Сучасні організаційні форми продажу товарів та послуг. Маркетинг.

Формування ринкової інфраструктури в Україні.

Тема 1.11. Конкуренція і монополія у ринковій економіці

Конкуренція, її сутність та економічні основи. Економічний закон конкуренції.

Функції економічної конкуренції. Конкурентоспроможність.

Види економічної конкуренції та методи конкурентної боротьби.

Монополія: причини виникнення, суть та основні форми. Концентрація і централізація капіталу та виробництва.

Класифікація монополій. Основні організаційні форми економічних монополій: картель, синдикат, трест, багатогалузевий концерн, конгломерат, консорціум.

Антимонопольна політика держави. Антимонопольне законодавство.

Розвиток конкурентних відносин в трансформаційній економіці України.

Тема 1.12. Підприємництво у ринковій економіці

Сутність підприємництва та умови його існування. Основі принципи та ознаки підприємництва. Теорії та моделі підприємництва.

Субєкти та обєкти підприємницької діяльності. Типи підприємців у сучасній ринковій економіці.

Організаційно-правові форми підприємництва. Функції підприємництва. Права, обовязки і відповідальність підприємця.

Нові види підприємницької діяльності.

Економічні основи розвитку підприємництва в Україні.

 

стр.2Новости

 

Наши новости

- Заказать тезисы

- Заказать курсовую

- Заказать диплом

- Заказать научную статью

- Заказать бизнес-план

- Заказать реферат

- Заказать контрольную

Дипломна робота з психології замовити

Заказать дипломную работу по психологии

В нашей базе более 3000 готовых работ

Дипломна робота з міжнародних відносин замовити

Дипломная работа по менеджменту заказать

Дипломная работа по логистике на заказ

Дипломная работа по маркетингу на заказ

Дипломная работа по финансам заказать

Дипломная по экономике предприятия на заказ

Дипломная по международным отношениям заказ

Дипломная работа по туризму заказать

Дипломная работа по праву на заказ

Дипломна робота з менеджменту замовити

Дипломна робота з економіки підприємства замовлення

Дипломна робота з бухгалтерського обліку замовлення

Дипломна з готельно-ресторанного бізнесу замовити

Дипломная работа по бухгалтерскому учету заказать

ЗАКАЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ

НАШИ ПАРТНЕРЫ: "Киевская переплетная мастерская"

 On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ