Заказ курсовой

 

Шановні студенти та аспіранти!

 

Для Вас на замовлення ми готуємо матеріали до таких робіт, як: реферати, курсові, дипломні, наукові статті, аналітичні дослідження, розділи дисертацій та ін.

 

Наші спеціалісти у повній мірі ознайомлені із вимогами до робіт вузів: КНЕУ, КНТЕУ, МАУП, КРОК, НАУ, МВС, НУХТ, Шевченко, Драгоманова та ін.

 

Нижче подана програма одного з напрямків. Програми інших напрямків представлені на наступних сторінках сайту.

 

        Замовити  підготовку необхідної  Вам роботи Ви можете за тел.

044 587-81-06,  0 67 – 50 – 123 – 50  або написати нам за адресою

info@osvita-servis.com.ua

 

 

Організація виробництва

 

Тема  3.1. Організація виробничого процесу на підприємстві

Характеристика виробництва. Поняття виробничої системи. Механізм функціонування виробничої системи.  Вплив фінансово-економічної кризи на організацію виробничих процесів. Виробнича функція підприємства та її зв’язок із фінансовою, маркетинговою та іншими. Загальні особливості характеристики виробничих систем: цілеспрямованість, поліструктурність, відкритість, складність, різноманітність. Використання системного підходу в процесі побудови виробничих систем.

Промислове підприємство як виробнича система. Класифікація промислових підприємств за наступними ознаками: характером споживання сировини, розмірами підприємства, ступенем спеціалізації, методами організації виробничого процесу, призначення готової продукції, типом виробництва, ступенем автоматизації та механізації тощо.

Визначення виробничого процесу, його сутність, зміст та структура.  Класифікаційні ознаки основних, допоміжних і обслуговуючих виробничих процесів. Види руху предметів праці, принципи організації виробничих процесів (пропорційність, ритмічність, паралельність, неперервність).

Рухи предметів праці: послідовний, послідовно-паралельний, паралельний. Загальна тривалість процесів при кожному виді рухів предметів праці, графіки Ганта. Поняття синхронізації руху предметів праці.

Структура виробничого процесу, протікання виробничого процесу у часі, виробничий цикл. Економічне значення тривалості виробничого циклу (час технологічних операцій, час природних процесів, час перерв). Ї

Структура виробничого циклу. Порівняльна характеристика основного виробництва підприємств різних галузей промисловості. Фактори, що впливають на тривалість виробничого циклу – конструкторські, технологічні, організаційні. Шляхи скорочення виробничого циклу.

 

Тема  3.2. Типи виробництва

Визначення типу організації виробництва. Вплив типів організації виробництва на виробничу структуру. Основні типи організації виробництва: одиничне, серійне, масове, їх різновиди. Рівень спеціалізації обладнання: універсальне, спеціалізоване, потокова лінія. Типи руху предметів праці. 

Порівняльна техніко-економічна характеристика типів виробництва. Рівень уніфікації та стандартизації виробів при кожному типі виробництва. Залежність технічного рівня технологічних процесів від типу виробництва. Ступінь спеціалізації робочих місць.

 

Тема  3.3. Методи та форми організації виробництва

Сутність методів організації виробництва у часі та просторі. Чинники, які впливають на вибір методів організації виробництва. Загальне поняття про потокове виробництво. Визначення такту та ритму потокової лінії, діючого фонду роботи потокової лінії та програми планового періоду.

Методи синхронізації операцій. Диференціація та концентрація операцій, введення паралельних робочих місць, комбінування. Незавершене виробництво в потоковому виробництві, технологічні, транспортні та страхові запаси.

Транспортні засоби потокових ліній, їх залежність від конструкції виробу, технологічного способу його виготовлення, особливостей виробничого приміщення, де розташовані потокові лінії, класифікація основних транспортних засобів потокових ліній, визначення довжини та швидкості лінії.

Організація автоматичного виробництва, комплексна автоматизація виробництва, класифікація об’єктів автоматизації виробництва, залежність видів устаткування та кваліфікації робітників від рівня автоматизації виробництва. Гнучкі автоматизовані виробництва та автоматизовані системи.

Концентрація та спеціалізація виробництва. Комбінування виробництва.  Вертикально-інтегровані форми організації виробництва в ринкових умовах (інтеграція вниз – видобування сировини, виробництво матеріалів та напівфабрикатів; інтеграція вверх – випуск кінцевої продукції, участь у розподільчо-збутовій сфері).

Вертикально-інтегровані системи виробництва в різних галузях народного господарства України. Диверсифікація виробництва. Еволюція диверсифікації виробництва.

     Тема  3.4. Комплексна підготовка виробництва

Визначення технічної підготовки виробництва. Внутрішньо та зовнішньо - заводські форми технічної підготовки виробництва.

Структура апарату управління технічної підготовки виробництва на крупних, середніх та малих промислових підприємствах. Значення та наявність технічної інформації про науково-технічні досягнення в країні для технічної підготовки виробництва.

Об’єкти промислової власності – винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів та послуг. Створення об’єктів промислової власності на підприємстві. Використання об’єктів промислової власності у виробництві. Ринок ліцензій об’єктів промислової власності в Україні.

Організація конструкторської підготовки виробництва.

Етапи конструкторської підготовки виробництва: технічне завдання, технічний проект, робочий проект. Основні види робіт  та документів на кожному етапі.

Організація технологічної підготовки виробництва.

Основні етапи технологічної підготовки: відпрацювання конструкції виробів та їх технологічність, розробка технологічних процесів, конструювання та виготовлення спеціального технологічного устаткування, впроваджена технологічних процесів.

Економічні вимоги до технологічного процесу. Шляхи забезпечення економічності: технологічна стандартизація, типізація технологічних процесів.

 

Тема  3.5. Якість продукції та організація технічного контролю

Визначення якості продукції, показників якості продукції та рівня якості продукції. Способи проведення контролю якості продукції. Методи визначення  якості продукції (об’єктивний, диференційований, комплексний).

Методи забезпечення якості продукції: стандартизація та сертифікація виробів. Етапи стандартизації. Стандарти, що діють в Україні: міжнародні, державні стандарти, галузеві стандарти, стандарти підприємств. Система управління якістю продукції. Міжнародні стандарти серії ISO. Сертифікація продукції, обов’язкова та добровільна сертифікація. Міжнародні системи стандартизації та сертифікації.

Державний нагляд за якістю в Україні. Організація технічного контролю. Вхідний, операційний, приймальний контроль, загальний та вибірковий контроль.

 

Тема  3.6. Виробнича інфраструктура підприємства

Організація інструментального обслуговування виробництва. Завдання, склад інструментального господарства. Регулювання запасів інструменту, системи забезпечення оснащенням цехів і робочих місць.

Задачі та структура ремонтного господарства підприємства. Ремонт та якісне обслуговування устаткування.  Нормування та планування робіт по технічному обслуговуванню та ремонту устаткування. Міжремонтне обслуговування, планово-попереджувальний ремонт. Види ремонту: малий, середній та капітальний ремонт. Модернізація устаткування. Міжремонтний цикл, міжремонтний період. Тривалість міжремонтного циклу та періоду.

Транспортне обслуговування виробництва. Сутність і завдання внутрішньозаводського транспортного обслуговування. Пересування вантажів між операціями, робочими місцями, дільницями, цехами, складами.

Транспортний цикл, собівартість перевезення вантажів. Система та етапи планування перевезень. Маятникові, вейєрні та кільцеві маршрути перевезень. Транспортна логістика на підприємстві.

Форми та системи матеріально-технічного забезпечення виробництва. Визначення потреб у матеріально-технічних ресурсах. Матеріальні ресурси та їх потоки у виробничій системі.

Транзитна та складська форми забезпечення виробництва. Оперативне забезпечення виробництва матеріальними ресурсами. Норми та нормування витрат матеріалів та ресурсів. Визначення потреби в матеріальних ресурсах промислового підприємства. Поточний, підготовчий та страховий запаси. Загальний запас. Оперативно-заготівельна робота на підприємстві, її планування.

Характеристика складського господарства. Ознаки класифікації складів. Класифікація складів (склади забезпечення, виробничі склади, склади, що зберігають напівфабрикати власного виробництва, збутові склади). Універсальні та спеціальні склади, центральні та цехові склади, закриті, напівзакриті, відкриті склади та форми їх розташування.

Головні завдання енергетичного господарства підприємства. Електросилове та теплосилове господарство. Залежність енергетичного господарства від розмірів підприємства. Структура енергетичного господарства.

Основні напрямки раціоналізації енергоспоживання підприємства: ліквідація прямих втрат електроенергії, раціональний вибір енергоносіїв, удосконалення технологічних процесів. Служба головного енергетика підприємства.

 Новости

 

Наши новости

- Заказать тезисы

- Заказать курсовую

- Заказать диплом

- Заказать научную статью

- Заказать бизнес-план

- Заказать реферат

- Заказать контрольную

Дипломна робота з психології замовити

Заказать дипломную работу по психологии

В нашей базе более 3000 готовых работ

Дипломна робота з міжнародних відносин замовити

Дипломная работа по менеджменту заказать

Дипломная работа по логистике на заказ

Дипломная работа по маркетингу на заказ

Дипломная работа по финансам заказать

Дипломная по экономике предприятия на заказ

Дипломная по международным отношениям заказ

Дипломная работа по туризму заказать

Дипломная работа по праву на заказ

Дипломна робота з менеджменту замовити

Дипломна робота з економіки підприємства замовлення

Дипломна робота з бухгалтерського обліку замовлення

Дипломна з готельно-ресторанного бізнесу замовити

Дипломная работа по бухгалтерскому учету заказать

ЗАКАЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ

НАШИ ПАРТНЕРЫ: "Киевская переплетная мастерская"

 On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ