Заказать дипломную работу

 

Шановні студенти та аспіранти!

 

Для Вас на замовлення ми готуємо матеріали до таких робіт, як: реферати, курсові, дипломні, наукові статті, аналітичні дослідження, розділи дисертацій та ін.

 

Наші спеціалісти у повній мірі ознайомлені із вимогами до робіт вузів: КНЕУ, КНТЕУ, МАУП, КРОК, НАУ, МВС, НУХТ, Шевченко, Драгоманова та ін.

 

Нижче подана програма одного з напрямків. Програми інших напрямків представлені на наступних сторінках сайту.

 

        Замовити  підготовку необхідної  Вам роботи Ви можете за тел.

044 587-81-06,  0 67 – 50 – 123 – 50  або написати нам за адресою

info@osvita-servis.com.ua

 

Економіка підприємства

 

Тема 2.1. Підприємство  як суб`єкт господарювання

Підприємство як господарча система і форма реалізації підприємництва.

Класифікація підприємств: за сферами діяльності; за формами власності; за чисельністю працюючих; юридичним статусом та формами господарювання.

Об`єднання підприємств: асоціації, корпорації, консорціуми, концерни та інші.

Тенденції розвитку підприємств та їх об`єднань в сучасних умовах.

Правове  забезпечення підприємництва.

Формування підприємницького середовища. Фінансово-економічна криза та форми її впливу на розвиток підприємництва в  Україні. Виробнича та соціальна діяльність підприємства.

 

Тема   2.2. Персонал

Поняття трудових ресурсів, кадрів, персоналу підприємства. Категорії персоналу. Особливості структури персоналу різних типів підприємств.

Визначення показників чисельності працівників. Розрахунки по чисельності. Оптимізація структури та чисельності працівників підприємства.

Кадрова політика. Кадрова політика підприємств України в умовах фінансово-економічної кризи. Система формування та підготовки кадрів для підприємства. Форми перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів. Політика працевлаштування та сприяння зайнятості.

Продуктивність праці. Економічна категорія продуктивності праці. Методи визначення та розрахунку продуктивності праці. Класифікація факторів зростання продуктивності праці. Система розрахунків можливого зростання продуктивності праці. Показники продуктивності праці: виробіток і трудомісткість. Методи вимірювання виробітку: натуральний, умовно-натуральний,  трудовий, вартісний. Види трудомісткості.

Поняття оплати праці. Основна і додаткова оплата праці. Сучасна державна політика оплати праці.

Мінімальна заробітна плата. Тарифна система оплати праці. Форми і системи оплати праці робітників. Оплата праці керівників, спеціалістів і службовців.  

Нетарифна система оплати праці: фонд оплати праці, його склад.

Участь працівників підприємства в його прибутках (доходах).

 

Тема 2.3. Виробничі фонди (матеріальні активи)

Характеристика виробничих фондів, іншого майна.  Характерні ознаки та визначення основних і оборотних фондів як економічних категорій. Майно (матеріальні цінності) соціального призначення.

Класифікація, структура та оцінка основних виробничих фондів. Оцінка основних фондів за первісною, відновною та залишковою вартістю.

Відтворення основних виробничих фондів. Фізичне (матеріальне) та економічне спрацювання основних фондів. Амортизація основних фондів. Методи амортизації.

Виробнича потужність. Поняття та види виробничої потужності. Фактори, що впливають на виробничу потужність. Визначення потужності підприємства. Вплив фінансово-економічної кризи України на рівень використання виробничих потужностей підприємств.

Ефективність використання та відтворення основних виробничих фондів і потужностей. Економічне та соціальне значення підвищення ефективності відтворення та використання основних виробничих фондів. Показники ефективності.

Оборотні фонди. Елементний склад оборотних фондів. Показники та шляхи кращого використання сировини, матеріалів, палива тощо.

 

Тема 2.4. Нематеріальні ресурси (нематеріальні активи)

Поняття, види та особливості нематеріальних ресурсів. Об`єкти промислової та інтелектуальної власності.  Характеристика інших нематеріальних ресурсів. Інформаційні системи, їх роль.

Нематеріальні активи. Основні риси та особливості. Оцінка і знос нематеріальних активів. Оцінка нематеріальних активів в умовах фінансово-економічної кризи.

     

Тема 2.5. Фінансові кошти

Види та джерела формування фінансових коштів (обігових коштів та інвестицій).

Обігові кошти. Визначення та  складові елементи обігових коштів, їх структура за сферами обслуговування.

Нормування власних обігових коштів.

Показники та шляхи прискорення оборотності обігових коштів.

 

Тема  2.6. Інвестиції та інноваційні процеси

Поняття та види інвестицій. Інвестиційна політика підприємств в умовах фінансово-економічної кризи в Україні. Реальні капітальні вкладення. Елементний склад та технологічна структура капітальних вкладень.  Обчислення загального обсягу капітальних вкладень за проектно-кошторисною документацією. Економічна ефективність капітальних вкладень. Шляхи підвищення ефективності використання капітальних вкладень.

Загальна характеристика та окремі види інноваційних процесів.

Технічний розвиток підприємства. Оцінка та показники технічного розвитку.

Організаційні нововведення, форми та види. Вплив організаційних нововведень та ефективність діяльності підприємства. Значення нововведень для виведення підприємств з кризового стану.

Ефективність нововведень.

 

Тема  2.6. Планування

Загальна характеристика: значення, зміст, завдання планування.

Принципи планування. Система планів підприємства. Методи планування.

Стратегічне планування: суть та призначення. Процес стратегічного планування: вибір місії, цілі, оцінка і аналіз зовнішнього середовища, вибір стратегічних альтернатив: виживання,  стабілізація, зростання, скорочення. Функціональні субстратегії. Сучасні проблеми розвитку системи стратегічного планування.

Бізнес-план підприємства: суть і призначення. Етапи розробки бізнес-плану. Структура і зміст бізнес-плану. Оформлення і стиль.

Тактичне і оперативне планування. Відмінність тактичного планування від стратегічного. Зміст і можливі розділи тактичних планів, їх загальна характеристика.

Оперативне планування: суть і завдання. Розробка оперативних планів та графіків виробництва. Системи оперативного планування. Проблеми удосконалення внутрішньофірмового планування за умов ринкової системи господарювання.

 

Тема  2.7. Нормування праці як основа її організації

Суть і значення нормування праці. Наукова обґрунтованість норм.

Об’єкти нормування праці: робочий час, чисельність персоналу, обсяг роботи, зона обслуговування, витрати фізичної і нервової енергії працівників.

Аналіз трудового процесу і витрат робочого часу. Робочий час. Режими праці і відпочинку.

Нормативні матеріали для визначення норм праці. Методи нормування трудових процесів.

Організація нормування праці на підприємствах.

 

Тема  2.8. Витрати виробництва та ціноутворення

Загальна характеристика витрат як комплексного економічного показника. Класифікація витрат на виробництво за окремими ознаками: ступенем однорідності, зв`язком з обсягом виробництва, способом обчислення на одиницю продукції.

Собівартість продукції як  показник ефективності виробництва. Зміст і методи обчислення кошторису виробництва. Розрахунок кошторису виробництва за окремими економічними елементами. Собівартість валової,  товарної та реалізованої продукції.

Калькуляція та її місце в економічних розрахунках. Типова номенклатура калькуляційних статей витрат для більшості підприємств різних галузей. Методика обчислення окремих статей калькуляції.

Обґрунтування і вибір стратегії зниження витрат на підприємствах. Групи чинників зниження витрат на виробництво: підвищення технічного рівня; вдосконалення організації виробництва, праці і управління; збільшення обсягу виробництва і ін.

Поняття, роль і функції ціни. Види цін та сфери їх застосування. Методологія ціноутворення. Цінова політика підприємств України в період фінансово-економічної кризи в сучасних умовах.

Шляхи вдосконалення ціноутворення на продукцію (послуги) в Україні.

 

Тема  2.9. Фінансово-економічні результати діяльності. Ефективність діяльності

Прибуток і доход як основні показники фінансових результатів діяльності підприємства. Джерела формування загальної величини прибутку (доходу).

Валовий прибуток (доход) та чистий прибуток (доход).

Розподіл чистого прибутку на підприємстві.

Рентабельність як відносний показник ефективності діяльності підприємства. Види рентабельності. Обчислення рентабельності виробничих фондів; сукупних активів; власного (акціонерного) капіталу. Рентабельність окремих виробів. Способи підвищення рентабельності на підприємствах різних галузей України.

Суть, важливість та методичні підходи до оцінки загального, фінансово-економічного стану підприємства. Оцінка прибутковості, ліквідності, оборотності, стабільності та ділової активності. Банкрутство підприємств в умовах фінансово-економічної кризи в Україні. 

Економічна суть ефективності виробництва, господарської діяльності підприємства. Характеристика видів ефективності. Принципи формування системи показників ефективності діяльності. Система показників ефективності виробництва.

Класифікація чинників зростання ефективності виробництва.

 Новости

 

Наши новости

- Заказать тезисы

- Заказать курсовую

- Заказать диплом

- Заказать научную статью

- Заказать бизнес-план

- Заказать реферат

- Заказать контрольную

Дипломна робота з психології замовити

Заказать дипломную работу по психологии

В нашей базе более 3000 готовых работ

Дипломна робота з міжнародних відносин замовити

Дипломная работа по менеджменту заказать

Дипломная работа по логистике на заказ

Дипломная работа по маркетингу на заказ

Дипломная работа по финансам заказать

Дипломная по экономике предприятия на заказ

Дипломная по международным отношениям заказ

Дипломная работа по туризму заказать

Дипломная работа по праву на заказ

Дипломна робота з менеджменту замовити

Дипломна робота з економіки підприємства замовлення

Дипломна робота з бухгалтерського обліку замовлення

Дипломна з готельно-ресторанного бізнесу замовити

Дипломная работа по бухгалтерскому учету заказать

ЗАКАЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ

НАШИ ПАРТНЕРЫ: "Киевская переплетная мастерская"

 On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ