Курсовая на заказ

 

Шановні студенти та аспіранти!

 

Для Вас на замовлення ми готуємо матеріали до таких робіт, як: реферати, курсові, дипломні, наукові статті, аналітичні дослідження, розділи дисертацій та ін.

 

Наші спеціалісти у повній мірі ознайомлені із вимогами до робіт вузів: КНЕУ, КНТЕУ, МАУП, КРОК, НАУ, МВС, НУХТ, Шевченко, Драгоманова та ін.

 

Нижче подана програма одного з напрямків. Програми інших напрямків представлені на наступних сторінках сайту.

 

        Замовити  підготовку необхідної  Вам роботи Ви можете за тел.

044 587-81-06,  0 67 – 50 – 123 – 50  або написати нам за адресою

info@osvita-servis.com.ua

 

МІКРОЕКОНОМІКА

 

Тема 2.1. Предмет, методи та методологія мікроекономіки

Мікроекономічний рівень господарської системи, суб’єкти та об’єкти мікроекономіки. Мікроекономіка як наука: предмет, об’єкт дослідження.

Методи мікроекономічних досліджень, етапи та форми наукового пізнання. Моделювання як метод  наукового пізнання. Види мікроекономічних моделей, економічні змінні, припущення.

Методологія мікроекономічного аналізу в процесі еволюційного розвитку мікроекономіки як науки. Позитивізм, гедонізм, утилітаризм.

 

Тема 2.2. Мікроекономічна теорія попиту і пропозиції

Попит та фактори, що на нього впливають. Зміни у попиті та величині попиту. Закон попиту. Індивідуальний та ринковий попит. Парадокси закону попиту: ефекти Гіффена, наслідування, сноба, Веблена, очікування цін.

Пропозиція та її фактори. Зміни у пропозиції та величині пропозиції. Закон пропозиції. Індивідуальна та ринкова пропозиція.

Еластичність попиту: пряма, за доходом, перехресна. Пряма еластичність попиту та загальний дохід фірми. Еластичність пропозиції. Чинники, що впливають на пряму еластичність попиту. Практичне використання поняття еластичності.

 

Тема 2.3. Часткова  ринкова рівновага

Взаємодія попиту і пропозиції. Часткова ринкова рівновага. Рівноважна ціна та обсяги. Фактори, що впливають на рівновагу на ринку. Дефіцит та надлишки. Надлишок споживача та виробника.

Єдиність та множинність ринкової рівноваги.

Вплив на рівновагу змін у попиті та пропозиції.

Стійка та нестійка рівновага. Функція надлишкового попиту. Ринкове пристосування: підходи Вальраса та Маршалла. Локальна та глобальна стабільність рівноваги.

Вплив часового періоду на рівновагу.

Павутиноподібна модель стійкої ринкової рівноваги.

Вплив держави на ринкову рівновагу. Мінімальні та максимальні ціни. Вплив оподаткування на ціноутворення.

Цінове регулювання в умовах трансформаційної економіки.

 

Тема 2.4. Модель поведінки споживача

Чинники, що визначають поведінку споживача. Концепція раціонального споживача. Уподобання споживача. Корисність як основа переваг.

Визначення корисності: кардиналістська та ординалістська концепції.

Порядкова концепція корисності. Аксіоми порядкової концепції.  Криві байдужості та їх властивості. Гранична норма заміщення.

Кількісна концепція корисності. Функція корисності. Закони Госсена.

Чинники, що обмежують попит споживача. Бюджетне обмеження.

Оптимальний вибір споживача: зміст, математична та графічна інтерпретації. Кардиналістська модель оптимізації вибору споживача. Рівновага споживача на основі ординалістського підходу. Вплив держави на поведінку споживача.

Реакція споживача на зміну доходу. Попит на блага високої та низької споживної якості.

Реакція споживача на зміну власної ціни блага. Побудова кривої індивідуального попиту.

Рівняння Слуцького. Ефект доходу та ефект заміщення за Хіксом та Слуцьким. Функції компенсованого попиту.

 

Тема 2.5. Теорія виробництва

Виробничий процес та його складові. Процес виробництва, його ресурси та результати. Виробнича функція та економічна ефективність виробництва.

Динаміка сукупного, середнього та граничного продуктів для виробничої функції з одним змінним ресурсом. Закон спадної віддачі змінного фактору. Середня та гранична продуктивність змінного ресурсу. Стадії розвитку виробництва за умови збільшення обсягів змінного ресурсу. Еластичність випуску за змінними ресурсами.

Виробнича функція з двома змінними ресурсами. Ізокванта. Заміщення ресурсів. Види виробничих функцій: класична, неокласична, лінійно-обмежена. Вплив технологічних змін на виробничу функцію.

Віддача від масштабу, графічна інтерпретація. Однорідна виробнича функція. Еластичність випуску від масштабу. Теорема Векселя-Джонсона.

 

Тема 2.6. Витрати виробництва

Зміст і структура  альтернативних витрат виробництва. Бухгалтерський та економічний прибутки.

Види витрат короткострокового періоду та їх співвідношення. Загальні, постійні, змінні витрати. Середні та граничні витрати. Графічна інтерпретація.

Оптимальна комбінація ресурсів у довгостроковому періоді. Ізокоста. Мінімізація витрат та максимізація випуску.

Функція загальних витрат у довгостроковому та короткостроковому періоді.

Витрати довгострокового періоду та їх співвідношення із витратами короткострокового періоду.

Економія від масштабу. Вибір оптимального розміру підприємства.

 

 

Тема  2.7. Ринок досконалої конкуренції

Критерії класифікації ринків. Ознаки та умови існування досконалої конкуренції. Загальний, середній дохід. Функція попиту для фірми на ринку досконалої конкуренції.

Оптимальний план випуску конкурентної фірми у короткостроковому періоді: аналітична та графічні моделі. Правила максимізації прибутку першого та другого порядку. Ізопрофіта.

Пропозиція фірми на ринку досконалої конкуренції у короткостроковому періоді. Пропозиція фірми за умов однакових та різних витрат, при зміні витрат в залежності від цін на ресурси.

Ринкова пропозиція та рівновага  на ринку досконалої конкуренції у короткостроковому та довгостроковому періодах. Пропозиція фірми при незмінних витратах, витратах, що зростають, та постійних витратах.

 

Тема 2.8. Ринок чистої монополії

Характеристика ринку чистої монополії. Крива попиту та граничного доходу  для фірми-монополіста.

Оптимальний план випуску фірми-монополіста у короткостроковому періоді. Максимізація прибутку монополіста: графічна та аналітична моделі.

Особливості пропозиції фірми на ринку чистої монополії.

Монопольна влада та її вимір. Наслідки монополізації та їх оцінка. Державна політика підтримки конкуренції та протидії монополізму. Монопольне становище фірми. Групова монополія.

Цінова дискримінація та її види в теорії та на практиці.

Бар’єри входження фірм на ринок.

Ринки природної монополії та їх регулювання.

Злиття та поглинання фірм: етапи, мотиви, наслідки.

Проблеми подолання монополізації виробництва у трансформаційній економіці.

 

Тема  2.9. Ринок монополістичної конкуренції

 

Сутність та особливості ринку монополістичної конкуренції. Нецінова конкуренція. Дві криві попиту для фірми на ринку монополістичної конкуренції. Диференціація продукції та її види. Моделі продуктової та просторової диференціації. Роль реклами на ринку монополістичної конкуренції.

Визначення оптимального плану фірми на ринку монополістичної конкуренції у короткостроковому періоді. Механізм встановлення рівноваги на ринку за цінової конкуренції.

Короткострокова та довгострокова рівновага монополістичного конкурента.

 

Тема  2.10. Ринок олігополії

Олігополія: характерні ознаки. Теорія олігополії. Теорія ігор як засіб пояснення олігополістичної поведінки. Концепція ламаної кривої попиту.

Моделі взаємної гри:  Курно, Бертрана. Графічна та аналітичні моделі.

Моделі послідовної гри: Штакельберга, цінового лідерства. Графічна та аналітичні моделі. Рівновага в моделях кількісної олігополії.

Теорія змови. Модель «картель». Причини порушення картельних угод.

 

Тема  2.11. Пропозиція праці

Ринок ресурсів: зміст, структура, особливості. Порівняльна характеристика ринку ресурсів та ринку продуктів.

Пропозиція праці на основі вибору найманого працівника між доходом від роботи за наймом та дозвіллям. Особливості аналізу ринку праці на макро- та мікрорівнях. Модель оптимального вибору доходу та дозвілля. Ефект доходу та ефект заміщення при зростанні ставки заробітної плати. Індивідуальна пропозиція праці.

Пропозиція на досконало конкурентному ринку праці для підприємств та галузі. Коротко- та довгострокова крива пропозиції праці.

Профспілки та державне регулювання ринку праці.          

     

Тема 2.12. Попит підприємства  на ресурси

Попит досконало конкурентного підприємства на один змінний ресурс на досконало конкурентному ринку ресурсів. Вартість (цінність) граничного продукту. Граничний дохід від граничного продукту. Граничні факторні витрати.

Попит досконало конкурентного підприємства на один із декількох змінний ресурсів на досконало конкурентному ринку ресурсів.

Ринковий попит на змінний ресурс для досконало конкурентного ринку.

Попит підприємства-монополіста на єдиний змінний ресурс на досконало конкурентному ринку ресурсів.

Попит підприємства-монополіста на один із декількох змінних ресурсів на досконало конкурентному ринку ресурсів.

Ринковий попит на змінний ресурс підприємств, що мають монопольну владу.

Монопсонія на ринку змінного ресурсу.

Оптимум підприємства, що виступає монопсоністом на ринку ресурсів та монополістом на ринку продуктів, вироблених із цих ресурсів.

Цінова дискримінація з боку монопсоніста.

Трансфертний дохід і економічна рента. Квазирента.

 

Тема 2.13. Ринок капіталу

Ринок фінансового капіталу та його рівновага. Інвестування, інвестиції. Функції суб’єктів фінансового ринку. Попит і пропозиція кредитних ресурсів. Модель міжчасового вибору. Лінія міжчасового бюджетного обмеження. Визначення поточної ставки для декількох періодів. Вплив зміни процентної ставки на міжчасовий вибір споживача. Крива індивідуальної пропозиції грошових коштів домогосподарства. Крива ринкової пропозиції кредитних грошових коштів.

Пропозиція реального (фізичного) капіталу. Ринок оборотного капіталу. Ринок основного капіталу. Дисконтування. Внутрішня норма доходності інвестиційного проекту. Пропозиція послуг основного капіталу.

Попит на послуги основного капіталу та рівновага в різних типах ринкових структур.

 

Тема 2.14. Ринок природних ресурсів

Земля як економічний ресурс: зміст, структура та особливості. Порівняльна характеристика ресурсів.

Ціноутворення на відновлювані та не відновлювані природні ресурси. Ринки відновлювальних ресурсів. Рівновага на ринку не відновлювальних ресурсів.

Ринок послуг землі та земельна рента. Орендна плата за землю. Ринок землі та ціна землі. Крива пропозиції землі.

 

Тема 2.15. Загальноекономічна рівновага та суспільна  ефективність ...Новости

 

Наши новости

- Заказать тезисы

- Заказать курсовую

- Заказать диплом

- Заказать научную статью

- Заказать бизнес-план

- Заказать реферат

- Заказать контрольную

Дипломна робота з психології замовити

Заказать дипломную работу по психологии

В нашей базе более 3000 готовых работ

Дипломна робота з міжнародних відносин замовити

Дипломная работа по менеджменту заказать

Дипломная работа по логистике на заказ

Дипломная работа по маркетингу на заказ

Дипломная работа по финансам заказать

Дипломная по экономике предприятия на заказ

Дипломная по международным отношениям заказ

Дипломная работа по туризму заказать

Дипломная работа по праву на заказ

Дипломна робота з менеджменту замовити

Дипломна робота з економіки підприємства замовлення

Дипломна робота з бухгалтерського обліку замовлення

Дипломна з готельно-ресторанного бізнесу замовити

Дипломная работа по бухгалтерскому учету заказать

ЗАКАЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ

НАШИ ПАРТНЕРЫ: "Киевская переплетная мастерская"

 On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ