Предмет
Вид работы

Тема: Облік грошових активів

Предмет:Бухгалтерський облік
Вид роботи:курсова
Об’єм роботи:37 стр.
Ціна:175 грн.

Зміст

Вступ……………………………………………………………………………

3

 

Розділ 1. Теоретичні основи обліку грошових активів підприємства…………

5

1.1. Економічна сутність грошових активів …………………………………

5

1.2. Механізм  обліку грошових  активів підприємства……………………..

10

Розділ 2. Облік грошових активів  на  державному підприємстві ДК АТП Київської облдержадміністрації………………………………………

14

2.1. Організація обліку грошових активів у ДК АТП Київської облдержадміністрації …………………………………………………

14

3.2. Синтетичний та аналітичний облік грошових активів  у ДК АТП Київської облдержадміністрації………………………………………………

16

Розділ 3. Удосконалення обліку та звітності з метою ефективного управління грошовими потоками у ДК АТП Київської облдержадміністрації………………

27

Висновки та пропозиції………………………………………………………

31

Список використаних джерел……………………………………………….

33

Додатки…………………………………………………………………………

37

  

 

 

ВСТУП

 

Актуальність теми дослідження. Функціонування підприємств у ринкових умовах передбачає безперервний рух грошових коштів, тому їх слід розглядати як важливий ресурс та результат діяльності підприємств.

В умовах становления і розвитку ринкової економіки в Україні зростає роль бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту господарської дальності підприємств усіх форм власності як складової частини системи економічної інформації й управління. Управління підприємством вимагає систематичної інформації про здійснювані господарські процеси, їх характері й обсязі, про наявність матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, їхньому використанні, власному капіталі, зобов’язаннях і фінансових результатах діяльності. Основним джерелом такої інформації є дані бухгалтерського обліку.

Дана тема є досить актуальною, оскільки у процесі господарської та іншої діяльності підприємства постійно вступають у взаємовідносини з іншими суб’єктами господарювання при здійсненні угод, що оформлюються і закріплюються договорами: з по стачальниками - за одержані від них товарно-матеріальні цінності, з покупцями - за придбані ними товари, з банками - з одержання коштів і погашения кредитів, з іншими юридичними та фізичними особами - за транспортні та інші послуги, електроенергію, паливо тощо, з працівниками - із заробітної плати, наданих їм позик тощо. Дані відносини опосередковують розподіл та перерозподіл суспільного продукту, перехід його з товарної форми в грошову, і навпаки. Початковою і кінцевою ланкою кругообігу засобів, який включає придбання товарів, виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг, а також їх продаж і отримання виручки, виступають грошові кошти, які є найбільш ліквідними активами.

Дослідженню питань обліку, аудиту та аналізу  активів, зокрема грошових коштів і грошових потоків у ринкових умовах присвячені праці відомих вітчизняних та зарубіжних економістів, зокрема, С.Л. Берези, М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, Ю.А. Вериги, С.Ф. Голова, Н.Г. Горицької, О.М. Губачової, Г.Г. Кірейцева, М.В. Кужельного, Н.М. Малюги, Є.В. Мниха, Л.В. Нападовської, В.О. Озерана, М.С. Пушкаря, В.В. Сопко, Б. Коласса, М.Р. Метью, В.В. Палія, М.Б. Перера, Я.В. Соколова, Е.С. Хендріксена, Г. Шілінглоу та інших.

           Мета дослідження  - розглянути особливості обліку грошових активів підприємства.

Об’єкт дослідження   - методологія бухгалтерського обліку.

Предмет дослідження – облік грошових активів підприємства.

Суб’єктом дослідження обрано Державне комунальне автотранспортне підприємства Київської облдержадміністрації.

Для реалізації мети дослідження необхідно вирішити наступні завдання:

                   розглянути економічна сутність грошових активів підприємства;

                   охарактеризувати механізм  обліку грошових  активів підприємства;

                   розглянути організацію обліку грошових активів у ДК АТП Київської облдержадміністрації;

                   здійснити синтетичний та аналітичний облік грошових активів  у ДК АТП Київської облдержадміністрації;

                   визначити шляхи удосконалення обліку та звітності з метою   ефективного управління грошовими потоками у ДК АТП  Київської облдержадміністрації.

Теоретико-методологічну та інформаційну основу курсової роботи становлять основні теоретичні положення обліку  грошових активів підприємств, праці вітчизняних і зарубіжних дослідників, законодавчі та нормативні акти України з питань бухгалтерського обліку і звітності.

 

 

………………………………..

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 

1.   Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07. 1999 р. / http://www.nau.kiev.ua

2.   Інструкція з обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних установ. Затверджена Наказом Державного казначейства України 26.12.2003 № 242. / http://www.nau.kiev.ua

3.   Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ. Затверджена ДКУ 10.07.2000 р. № 61 зі змінами та доповненнями. / http://www.nau.kiev.ua

4.   Положення  (стандарт)  бухгалтерського  обліку 4  „Звіт  про  рух грошових коштів”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87.

5.   Наказ     Міністерства     фінансів     України     „Про     затвердження     Плану    рахунків бухгалтерського обліку та інструкції про його застосування” № 291 від 30.11.1999 р.

6.   Александров В.Т., Ворона О.І., Германчук П.К., Назарчук О.І., Петрашко П.Г. Планування, облік, звітність, контроль у бюджетних установах, державне замовлення та державні закупівлі. – К.: АВТ, 2004. – 528 с.

7.   Атамас П. Й. Основи обліку в бюджетних організаціях: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: Центр навчальної літератури, 2003. –  284 с.

8.   Барина-Закірова М.В. Удосконалення бухгалтерського обліку в бюджетних установах // Фінанси України. - 2003. - № 1. - С.44- 52.

9.   Бутинець Ф.Ф., Береза С.Л., Жиглей І.В., Малюга Н.М., Олійник О.В.. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навч. посібник / Житомирський держ. технологічний ун-т / Франц Францович Бутинець (ред.). – Житомир: Рута, 2004. – 448с.

10. Бутинець Ф.Ф., Остапчук Т.П., Остап’юк Н.А., Сисюк С.В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний посібник - Житомир: ПП «Рута», 2006. - 472 с.

11. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний посібник  / За ред. проф. Бутинец Ф.Ф. - Житомир: ПП «Рута», 2004. - 448 с.

12. Вербило О.Ф., Кондрицька Т.П. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навч. посібник / Національний аграрний ун-т України. — К. : Видавничий центр НАУ, 2003. – 296с.

13. Голіков В.І., Зіміна І.А., Сідень О.І., Фатєєв М.В. Бухгалтерський облік у бюджетних організаціях. - Миколаїв: УДМТУ, 2002. – 362 с.

14. Гриліцька А.В. Удосконалення класифікації грошових потоків // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наукових праць. – Вип. 203: В 4 т. Том IV. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – С. 936–941 (загальний обсяг 0,27 друк. арк.).

15. Губачова О.М., Гриліцька А.В. Деякі аспекти управління рухом грошових коштів та їх вплив на фінансовий стан // Економіка і регіон. – 2005. – № 2 (5). – С. 109–114 (загальний обсяг 0,63 друк. арк.).

16. Гуцайлюк Л., Сопко В., Іванечко Ю. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: первинні документи та облікові реєстри: Навчальний посібник. - Київ: ЦНЛ, 2006. - 60 с.

17. Державний фінансовий контроль за діяльністю бюджетних установ: Зб. нормат. док. / О.В. Ситяшенко (упоряд.) — К. : НВФ "Освіта", 2005. — 716с.

18. Джога Р.Т. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2006. — 483с.

19. Джога Р.Т., Свірко С.В., Сінельник Л.М. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Підручник. - Київ: КНЕУ, 2003.-481 с.

20. Канєва Т.В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навч. посіб. / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К. : Книга, 2004. — 180с.

21. Канєва Т.В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навч. посіб. - К.: Книга, 2004. - 178 c.

22. Кім Г., Сопко В.В., Кім С.Г.Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 440 с. 

23. Коробко О.М. Бухгалтерська фінансова звітність: методологія складання і практика використання: Автореф. дис. ...канд. екон. наук: 08.06.04. – К.:  Нац. аграр. Ун-т, 2003. – 20 c.

24. Костюченко В. Формування оперативної інформації про грошові потоки підприємства. // Вестник бухгалтера и аудитора Украины, №23-24, декабрь 2003.

25. Крива В.Д., Корнієнко Т.М., Сторожук Т.М., Бідюк О.О., Кушнір О.М.. Облік у бюджетних установах: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Державна податкова адміністрація України; Академія держ. податкової служби України / О.А. Заїнчковський (аг.ред.), Тетяна Миколаївна Сторожук (аг.ред.). — Ірпінь : Академія ДПС України, 2002. — 535с.

26. Левицька С.О. Облік та аналіз діяльності бюджетних установ / Український держ. ун-т водного господарства та природокористування. — Рівне : УДУВГП, 2004. — 233с.

27. Назарова К.О., Кумченко Т.А. Аналіз діяльності бюджетних установ: Навч. посібник / Київський національний торговельно-економічний ун-т / Г.О. Кравченко (заг.ред.). — К. : КНТЕУ, 2006. — 208с

28. Облік, аудит та аналіз грошових коштів: управлінський аспект (на прикладі підприємств споживчої кооперації).- Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / А. В. Гриліцька; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – К., 2006. – 20 с.

29. Панкевич Л.В., Зварич М.А., Бойко Р.С., Лучечко Л.М.. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Практ.посібник — Л. : Аверс, 2001. — 304с.

30. Свірко С.В.  Бухгалтерський облік у бюджетних установах:  Методологія та організація: Монографія. - К.: КНЕУ, 2006. - 243 c.

31. Свірко С.В.. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: методологія та організація / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К. : КНЕУ, 2006. — 244с.

32. Скотнікова Л.П., Миланич Т.А., Солодовнік О.О. Бухгалтерський облік і фінансова звітність на підприємстві: Навч.-метод. посіб. – Х.: ІНЖЕК, 2003. – 327 c.

33. Сопко В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2000. — 578 с.

34. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. – 2-ге видання доповнене і перероблене. – К .: Алерта, 2007. – 954 с.

35. Фаріон І.Д., Свірко С.В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах та фінансових органах / Тернопільська академія народного господарства. — Т. : Економічна думка, 1999. — 528с. On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ