Предмет
Вид работы

Тема: Імідж, як складова успішної карєри телеведучого

Предмет:Журналістика
Вид роботи:бакалавра
Об’єм роботи:69 стр.
Ціна:300 грн.

Зміст

ВСТУП     3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ СТВОРЕННЯ ІМІДЖУ ТЕЛЕВЕДУЧОГО НА ШЛЯХУ ДОСЯГНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ 6

1.1. Сутність поняття „імідж” у дослідженнях науковців 6

1.2. Особливості створення іміджу телеведучого            13

1.3. Еталони вигляду та «будівництво зовнішності» телеведучого          24

1.4. Невербальні складові комунікативного стилю телеведучого            37

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ІМІДЖУ ТЕЛЕВЕДУЧИХ НА ПРИКЛАДІ РІЗНИХ КРАЇН ТА ВІДМІННОСТІ МІЖ НИМИ 40

2.1. Опра Уїнфрі – приклад успішної телеведучої світового масштабу   40

2.2. Імідж російських телеведучих на прикладі найвідоміших особистостей російського шоу-бізнесу та їхніх програм           47

2.3. „Обличчя” українських телеканалів та їх імідж        57

ВИСНОВКИ        67

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ      69

 

ВСТУП

 

Актуальність дослідження.  Дедалі частіше складові успіху людини замінюють досить популярним нині поняттям імідж. Імідж впливає на наше життя незалежно від того, як ми до нього відносимося, - признаємо важливість, критикуємо суб’єктивність чи самонадійно спростовуємо його існування. Позитивний образ допомагає в спілкуванні і досягнення соціального успіху. Негативний – створює різні бар’єри в спілкуванні. В житті працює правило: якщо ми не управляємо іміджем, то він управляє нами, і зовсім не обов’язково з користю для нас. Для людей публічних професій імідж набирає першочергове значення. Серед них особливо виділяються телеведучі, яких ми бачимо, слухаємо і намагаємося ловити кожне їхнє слово.

Сьогодні абсолютна більшість людей одержує величезну частину інформації з екранів телевізорів, з вуст телеведучих. Ця порівняно юна професія зараз займає одне з важливих місць за авторитетністю й довірою населення. Тому людина на екрані повинна відповідати найвищим запитам: вона є своєрідним ідеалом, прикладом для наслідування мільйонів.

Уявлення про людину, що складається на основі її зовнішнього вигляду, звичок, манери говорити, менталітету, вчинків, - все це важливо враховувати для створення іміджу.

Як показує телевізійна практика, відповідність іміджу жанрові й тематиці програми не лише важлива, а й необхідна, оскільки порушення цієї вимоги призводить до непрофесійності передачі, дисгармонії між образом, поведінкою ведучого і тематикою програми, а найголовніше – до несприйняття з боку глядачів.

Напевно, саме тому чимало програм українського телебачення, на жаль, не вирізняються якістю та популярністю. З метою поліпшення цієї ситуації досліджується проблема створення іміджу ведучого телевізійної програми, його відповідності жанру й тематиці.

Актуальність теми полягає в тому, що на сьогоднішній день існує проблема невідповідності іміджу телеведучого тематиці програмі, яку  він веде, а це негативно впливає на її сприйняття глядачами.

Об’єктом дослідження виступають проблеми формування іміджу телеведучого на сучасному телебаченні.

Предметом дослідження є образ телеведучого.

Мета дослідження – дослідити, проаналізувати значення іміджу телеведучого для його успішної кар’єри, навести приклади успішних особистостей, надати рекомендації щодо поліпшення іміджу українських телеведучих.

Враховуючи мету дослідження, були поставлені та вирішені такі завдання дослідження:

-     охарактеризовано сутність поняття „імідж”, його характеристика;

-     визначено основні складові формування іміджу телеведучого;

-     розглянута професійна кар’єра телеведучих на прикладі Опри Уінфрі – королеви теле-шоу та деякий інших відомих українських та російських телеведучих, роль іміджу у їх кар’єрі.

-     виділені основні проблеми українського телебачення.

Наукова новизна полягає полягає в тому, що цю тему мало хто досліджував, проводив аналіз, тощо. В даній роботі представлений авторський аналіз телеведучих, їхнього іміджу, складових іміджу, шляху до успіху, проведені деякі паралелі та порівняння між окремими передачами та виявлені проблеми українських телеведучих.

Також новизна теми полягає у тому, що на сьогоднішній день немає таких літературних джерел, в яких було б чітко розглянуто процеси, що сприяють створенню успішної кар’єри та іміджу телеведучих.

У дослідженні використано ряд загальнонаукових та спеціальних методів дослідження процесів і явищ у їх взаємозв’язку і розвитку: історичний метод, метод порівняння, аналізу та узагальнення.

Теоретичну базу дослідження становлять праці вітчизняних та зарубіжних фахівців з питань іміджу, формування іміджу, складових успішної кар’єри телевізійного журналіста, зокрема, найбільш повно ці проблеми висвітлені у роботах Гуревича П., Почепцова Г., Борецького Р., Кузнецова Г., Зверевої Н., Лазутіної Г., Поберезникової Є., Брауна Л., Ковальчука А., Мелещенка О., Палехи Ю. та ряду інших.

Інформаційну базу дослідження склали теоретична та практична інформація, дані, опубліковані у періодичних виданнях, мережі Інтернет.

Структура роботи складається зі вступу, в якому обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено його мету та завдання; двох розділів, перший з яких присвячений дослідженню теоретико-методологічних основ формування та створення іміджу телеведучих у контексті досягнення успішної кар’єри на телебаченні, другий розділ включає практичне дослідження найвідоміших та найуспішніших телеведучих та їх шлях до успіху.

Теоретична і практична значимість: робота може бути корисною для тих, хто цікавиться питаннями створення іміджу, психології, соціології, журналістики, виразності мови, а також усім, хто займається публічною діяльністю.

У роботі систематизовано досвід попередніх дослідників іміджу людини та власні спостереження та оцінка з даного питання, що дає змогу створити чітке уявлення про імідж сучасних телеведучих.

 

 

……………………………..

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1.   Аграновский В. Вторая древнейшая. Беседы о журналистике. – М.: Вагриус, 1999. – 56 с.

2.   Адамьянц Т.З. К диалогической телекоммуникации: от воздействия к взаимодействию. – М.: Вагриус, 1999. – 279 с.

3.   Азарин В. От замысла до экрана. М.: Высшая школа,     1995. – 114 с.

4.   Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів:   Світ, 1990. – 231 с.

5.   Бартош И. Опра Уинфри: Разговор на миллиард // журнал „VIVA”, № 2 (34), 25.01.2006. – С. 17-22.

6.   Борецкий Р., Кузнецов Г. Журналист ТВ: за кадром и в кадре. – М.: Академия, 2000. – 149 с.

7.   Братышев Д.Э. Создание имиджа телевизионного ведущего: Технология моделирования персонифицированного образа ведущего /  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук.    М.: Высшая школа, 1998. – 87 с.

8.   Браун Л. Имидж – путь  к успеху / Пер.  с англ. Л.Царук; Гл. ред. В. Установ. – СПб. и др.: ПИТЕР, 2001. – 186 с.

9.   Гаймакова Б.Д, Макарова С.К, Новикова В.И, Оссовская М.П.: Мастерство эфирного выступления: учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 276 с.

10. Головченко А.Ф. Порівняльний аналіз підходів до створення іміджу освітніх та комерційних організацій // Імідж школи на порозі ХХІ століття: практично зорієнтований посібник. – К.: Основи, 1998. – Ч.1. – С. 96-98.

11. Гуревич П. Приключение имиджа. – М.: Академия, 1999. – 197 с.

12. Дідковська І., Шишлова Н. Імідж … У пошуку себе. – Видано за підтримки ПАУСІ, 2001. – 200 с.

13. Дмитрий Нагиев о губительной силе имиджа // www.pravda.ru.

14. Довженко О. Інтерв’ю з Савіком Шустером // «Телекритика» від 25.12.2006. – 12 с.

15. Єлісовенко Ю. П. Імідж, наука і мистецтво // Імідж школи на порозі ХХІ століття: практично зорієнтований посібник. – К.: Ґенеза, 1998. – Ч.1. – С.94-96.

16. Зверева Н.В. Школа регионального тележурналиста. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 319 с.

17. Імідж - Таємне знання обраних або доступний всім навик? // ВІВА, 2006. – № 11. – 37 с.

18. Ковальчук А.С. Основы имиджелогии и делового общения: Учеб. пособие для студ. вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 251 с.

19.   Коммуникативная составляющая имиджа А. Малахова //  Сборник материалов Международной молодежной научной олимпиады „Ломоносов-2006”. – 421 с.

20. Корконосенко С.Г. Основы журналистики: учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 314 с.

21. Кузнецов Г.В, Цвик В.Л, Юровский А.Я. Телевизионная журналистика: учебник. – М.: Изд-во МГУ, 1998. – 276 с.

22. Кузнецов Г.В. Журналист на экране. – М.: Дело, 1985. – 204 с.

23. Кузнецов Г.В. ТВ-журналистика: критерии профессионализма. –М.: Академия, 2003. – 290 с.

24. Лазутина Г.В Основы творческой деятельности журналиста. – М.: Академия, 2004. – 208 с.

25. Маргалик В. Імідж ведучого телевізійної програми, його відповідність жанрові й тематиці // Наукові записки Інституту журналістики. – Т. 11. – К., 2003 – С. 148-152.

26. Мастерство журналиста // под ред. В.М. Горохова, В.Д. Пельта. - М.: Высшая школа, 1976. – 273 с.

27. Мастерство эфирного выступления: Учеб. пособие / Б.Д. Гайдамакова, С.Л. Макарова, В.И. Новикова, М.П. Оссовская. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 282 с.

28. Мащенко І.Г. Лики і лиця телерадіопростору. — К. : ГО "Українська Медіа Спілка", 2003. — 352 c.

29. Мелещенко О.К. Теорія журналістики і масової комунікації: Україномовні та російські джерела / О.К. Мелещенко, Б.І. Черняков. – К.: Ґенеза, 2005. – 66 с.

30. Монахов Г. Дрібниці створюють досконалість. – К.: Знання, 2006. – 304 с.

31. Назаренко Т. Дмитрий Нагиев озолотит нуждающихся // «Телесемь», № 3 от 17 Августа 2003 г. – 35 с.

32. Палеха Ю.І. Іміджологія: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / За заг. ред. З.І. Тимошенко. – К.: Діловий партнер, 2005. – 323 с.

33. Перелыгина Е.Б. Психология имиджа: Учеб. пособие для студ. вузов. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 221 с.

34. Пиз А. Язык жестов: как читать мысли других людей по их жестам. – М.: Ай-Кью, 1995. – 257 с.

35. Пиз А. Язык жестов: увлекательное пособие для деловых людей. – М.:  Ай-Кью, 1992. – 112 с.

36. Поберезникова Е.В. Телевидение взаимодействия: Интерактивное поле общения: учебное пособие для студентов вузов. – М: Аспект Пресс, 2004. – 246 с.

37. Почепцов Г.Г. Имиджелогия / Отв. ред. С.Л.Удовик. – М.: Рефл-бук. – К.: Ваклер. – 574 с.

38. Почепцов Г.Г. Имиджелогия. – К.: Знание, 2000. – 494 с.

39. Проблеми іміджології: Зб. наук. доп. учасників IV між нар. наук.-практ. конф., 16 травня 2003 / Редкол: З.І. Тимошенко та ін. – К.: Діловий партнер, 2003. – 112 с.

40. Прокач В.І. Який імідж українських ведучих? // Голос України. – 2006, 19 верес.

41. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики: учебное пособие. – М.: Изд. РИП-холдинг, 2002. – 272 с.

42. Сафарова Л. Невербальные составляющие коммуникативного стиля телеведущего. – М.: ОГУ, 2005. – 19 с.

43. Свитич Л.Г. Профессия: журналист: учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 2003. – 307 с.

44. УСЕ Універсальний словник-енциклопедія. – К.: Либідь, 1999. – 574 с.

45. Фадеева Е.М. Тайны имиджа: Учеб. – метод. пособие. – М.: ЦГЛ «Рон», 2002. – 112 с.

46. Цоколь В.Л. Макаров не буде вести Перший мільйон // Дзеркало тижня, № 23, 2005. – 20 с. On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ