Загальна лінгвістична наукова думка оперує поняттям акронімії, визначаючи її як "спосіб словотворення", проте лексична одиниця за цим механізмом не утворюється. Фактично виникає тільки нова форма, яка абсорбує в себе значення всієї вихідної одиниці.

Водночас поза увагою лінгвістів залишився той факт, що механізм абревіації та акронімії включає не тільки скорочення, але й об’єднання скорочених складових в єдине ціле, тобто складання. Слід також зважати на те, що у процесі творення абревіатур мовці керуються передусім міркуваннями зручності, відтак менша кількість складових компонентів абревіатур та акронімів "сприяє продуктивному використанню утворених ними структур" [8:10; 9:209].

Традиційно вважалося, що акронім – це складноскорочене слово, яке збігається за графічним і, в більшості випадків, фонетичним виглядом із звичним словом, як правило, кореневим (root word). На нашу думку, акронім становить нову форму одиниці синтаксичного рівня, яка утворилася шляхом ініціального скорочення найменших власних складових, що несуть смислове навантаження, та їх подальшого складання, внаслідок чого виникає форматична інновація, котра збігається за графічним, а частіше за фонетичним виглядом з лексичною одиницею, яка існує в мові.

Прикладами омонімічних акронімів, що використовуються у спілкуванні через Інтернет, є GAL (дівчина, молода жінка) – Get А Life; JAM (скрутне, ніякове становище) – Just А Minute; HAND – Have А Nice Day.  Деякі з цих дериватів надалі переходять в усне мовлення, а потім, на наш погляд, мають потенційну можливість бути включеними до загального вживання, тобто узуалізуватися.

Прикладом творення форматичних інновацій може слугувати акронім Elf , який виник у зв'язку із глобалізацією англійської мови. Він становить собою скорочену форму одиниці синтаксичного типу (English as Lingua Franca), якою стали позначати особливу форму англійської мови, тобто таку, що служить засобом спілкування для людей у всьому світі незалежно від того, яка у них рідна мова (можна помітити символічно-жартівливу акронімічну форму номінації), її збіг із словом еlf .

 It’s what is now called Elf –which, in case you are wondering, is not the language of the Elves invented by Oxford’s own JRR Tolkien, but English as Lingua Franca /New Statesman, June 16, 2003/.

Інакше кажучи, Elf – це мова, повністю зрозуміла  при спілкуванні між людьми будь-якої національності. Їй протиставляються "американська англійська", зрозуміла наполовину, і, нарешті, "англійська англійська", достеменно не зрозуміла при спілкуванні "носіїв" [10: 12].

Останнім часом, як, до речі, й у попередні роки, виникає ціла низка "екологічних" акронімів. Прикладами таких форматичних інновацій можна вважати NOTE (Not over there, either), що позначає безкомпромісне ставлення до будівництва у певній місцевості, BANANA (Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anything) на позначення радикально-екстремістського ставлення до будівництва:

 There is also the zealous "Nimby" (Not In My Back Yard), his eager disciple the "Note" (Not Over There Either) and the mega-conservationist the "Banana" (Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anything).

 /Western Morning News, Aug. 23, 2002/.

Досить важливим щодо наявності зв’язку між словотворенням та формотворенням є свідчення лінгвістів про те, що форматичні інновації  можуть брати участь у процесах продукування й лексичних інновацій. Існує точка зору, згідно з якою роль багатьох акронімів полягає в тому, що, незважаючи на свій абревіатурний характер, вони стають справжнім центром створення нових слів, [11:21], особливо композитів [12: 206].

Усе більшого поширення в англійській мові набувають абревіатури. Дослідники розглядають абревіацію як частину загальної тенденції мов до компресії засобів вираження  інформації [13: 190]. Як і при акронімії, при абревіації також виникає тільки нова форма вихідної одиниці. Протягом усього періоду дослідження абревіація одностайно визначалася науковцями як спосіб словотворення. Абревіатури так само утворюються шляхом відділення перших літер кожного слова, словосполучення, фрази або виразу і подальшого їх злиття, проте така  форматична інновація не збігається з графічною чи фонетичною оболонкою певного існуючого в мові слова.

Звичайно, як і в інших випадках виникнення форматичної інновації, явище семантичної конденсації супроводжує процес творення абревіатур, проте слід особливо відзначити здатність інновацій такого типу до власної лексикалізації. Процес лексикалізації форматичної інновації, на наш погляд, знаходиться в діалектичнії залежності від результату "конкуренції" обох варіантів. У випадку, коли нова форма вживається носіями мови частіше, ніж її вихідна одиниця, і не потребує дешифрування, набуває власної семантичної значущості (як у випадку із LASER) чи повністю абсорбує значення вихідної одиниці і бере участь у словотвірних процесах, то процес її лексикалізації можна вважати завершеним.

Так, наприклад, інноваційна мовна одиниця compact disc була використана в ролі основи для створення абревіатури CD, яка надалі практично повністю витіснила вихідну одиницю та бере активну участь у творенні лексичних інновацій складного типу: CD video, CD caddy, CD reader.  Як і попередня, абревіатура HIV також брала участь в утворенні значної кількості нових лексичних одиниць, до яких можна віднести HIV-virus, HIV-positive, HIV-infected, HIV disease, HIV-negative.

Абревіації найчастіше піддаються багатокомпонентні терміни, наприклад, EBRD – (European Bank for Reconstruction and Development), MTFS – (Medium-Term Financial Strategy), ERP   (enterprise resource planning) тощо. Форматичні інновації-абревіатури вживаються значно частіше, ніж словосполучення, що слугували базою для їх творення.

Літерні скорочення іноді зазнають графічних змін (за фонетичним принципом), набуваючи вигляду звичайної лексичної одиниці. Прикладом такої трансформації може слугувати абревіатура FTSE (Financial Times Stock Exchange Index), що згодом була перетворена у Footsie:

Since 1982 IG Index has offered the chance to bet on other financial markets, too – the FTSE 100, or "Footsie" index, for example.../The Economist, Sep. 4, 1999/

До числа інновацій такого типу належить і GOOMBY (get out of my back yard), яка вживається для позначення людини, що протестує проти розташування поруч із нею потенційно небезпечних об’єктів. За участю форматичної інновації  GOOMBY утворилася лексична інновація GOOMBYism, що знову таки підтверджує можливість лексикалізації форматичних інновацій та наявну діалектичну єдність між словотворенням і формотворенням.       

Як свідчить останній приклад, абревіатури (формоінновації) можуть бути включені в подальші словотвірні процеси. Досить часто вони стають базою для афіксації. Так, неологізм CEOcracy CEO + -cracy є номеном політичної й економічної еліти певної країни (абревіатура CEO – chief executive officer -  позначає керівників,  найвищий адміністративний склад корпорацій, компаній) [14: 7].

Синтаксичними способами формотворення слід уважати ті, в яких у ролі операційної частини виступають одиниці синтаксичного рівня мовної системи (словосполучення або речення). Вчені зазначають, що "складні слова синтаксичного типу утворюються, головним чином, для синтаксичної зручності..." [15: 72-75].

Окремо, на наш погляд, слід виділити такі синтаксичні способи формотворення, де в ролі твірної бази виступає фразеологізм.

Учені свідчать про можливість перетворення на слова фазеологічних зрощень, наголошуючи, що  "збагачення словникового складу ... мови фразеологічними одиницями йде чотирма шляхами: творення складних слів; творення омонімів і нових значень слів; творення нових слів; творення нових фразеологічних одиниць" [16: 53]. 

Сама структура фразеологізму як окремо оформленої одиниці зумовлює і такі способи творення інновацій, що роблять можливою фразеологічну деривацію - вичленування зі складу фразеологічної одиниці одного з її компонентів, який потім починає самостійно  вживатися  в мові й набуває  значення, раніше властивого всьому фразеологізму в цілому. За свідченнями вчених, "універбація об’єднує ті випадки власне фразеологічної деривації, в яких реалізуються морфологічні способи словотворення - зрощення і словоскладання" [17: 19].

Залежно від способу деривації, дослідники виділяють такі групи одиниць, похідних від фразеологізмів: а) похідні, що виникли на основі фразеологізму  внаслідок редукції деяких його компонентів; б) похідні, що виникли на основі фразеологізму в результаті злиття його компонентів в цілісну лексичну одиницю; в) похідні, що виникли на основі фразеологізму за допомогою того чи іншого морфологічного способу словотворення [18: 129]. Відфразеологічний дериват перетинається з такими поняттями, як лексикалізація синтаксичних утворень і універбація, остання тлумачиться як перетворення синтаксичного комплексу (словосполучення, речення) на цільнооформлене слово-універб [19: 79]. 

Фразеологічний дериват ми розуміємо як творення слів на базі фразеологізмів за допомогою певних способів словотворення. Власне фразеологічним способом можна вважати перефразеологізацію, тобто вичленування, при якому одне зі слів приймає на себе значення всього фразеологізму або набуває значення, якого не має у структурі фразеологізму (зокрема, й "означування" того компонента, який поза фразеологізмом не має самостійного значення). Прикладом такого процесу може бути неологізм loose cannon "ненадійна людина; людина, яка не належить ні до однієї з фракцій; людина з непередбаченою поведінкою" ( частина фразеологізму – to loose cannon on а rolling deck) [21: 122].

Проте трапляються випадки переусвідомлення смислової деактуалізації компонентів, що відбувається у процесі перенесення фразеологізму зі "спільної" мови в мову "спеціальну" або з однієї сфери вживання в іншу. У процесі творення комп’ютерних фразеологізмів може спостерігатися й повторна метафоризація, своєрідна трансфразеологізація для позначення різноманітних "вірусів" використовуються такі неологізми як  logic bomb, phantom bug,  trojan horse [22: 10-15].

Таким чином, способи формотворення можна поділити на фонетичні - апокопа,  синкопа, афереза; графічні - креолізація, акрокреолізація; синтаксичні еліпс, стягнення, акронімія, абревіація та фразеологічні – перефразеологізація, трансфразеологізація. Отже, у період сучасного інтенсивного збагачення словникового складу англійської мови роль формотворчої деривації, за нашими спостереженнями, закономірно зростає. Важливо відвідзначити, що формотвір безпосередньо співвідносяться із системою словотвору у тому плані, що форматичні інновації беруть, як правило, участь у подальшому словотворенні, а нові слова - в утворенні форматичних варіантів. Саме це і підтверджує наявність діалектичного зв’язку між перерахоаваними шляхами поповнення словникового складу англійської мови.

Отже, слід визнати існування не трьох, як традиційно вважалося, а чотирьох шляхів утворення мовних інновацій, а саме: словотвір, семодеривацію, формодеривацію (що є "власними", внутрішньомовними шляхами) та запозичення (зовнішньомовний шлях поповнення) внутрішньомовної лексичної підсистеми.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1.        Гармаш О.Л. Запозиення як джерела збагачення словникового складу англійської мови // Нова Філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2006. – Вип. 25. – 217 с.

2.        3алевская А. А. Психолингвистический подход к анализу языковых явлений // Вопросы языкознания. - 1999. - № 6. - С. 31-42.

3.        Андрусяк І.В. Англійські неологізми кінця ХХ століття як складова  мовної картини світу: Дис... канд. філол. наук. - Ужгород, 2002. –  223с.

4.        Kloer P. Brand X// Atlanta Journal-Constitution. – 2003. – May17. – P.12.

5.        McFedries P. Archives //http: //www.logophilia.com/WordSpy. – 2001. – Febr.11.

6.        Карпіловська Є.А. Конструювання складних словотвірних одиниць. – К.: Наукова думка, 1990. – 156 с.

7.        Левицький А. Е. Функціональний підхід до аналізу системи номінативних одиниць сучасної англійської мови // Вісник Харківського державного ун-ту. Іноземна філологія на межі тисячоліть. - 2000. - № 471. - С. 137-143.

8.        Бондаренко В. О.  Фонетична структура  інноваційних  складних  слів сучасної англійської мови (експериментально-фонетичне дослідження): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2001. - 20 с.

9.        Тіщенко К. М. Метатеорія  мовознавства. -   Київ:   Основи, 2000. - 350 с.

10.     Ash T. G. The Banality of the Good// New Statesman. – 2003. –June 16. – P. 12-13.

11.     Зацний Ю.А. Розвиток словникового складу сучасної англійської мови в    80-ті – 90-ті роки ХХ століття:   Дис...  д-ра філол. наук: 10.02.04. – К., 1999. - 409 с.

12.     Клименко О.Л. Поповнення словникового складу англійської мови з нелітературних...  назад 

Новости

 

Наши новости

Дипломна робота з психології замовити

Заказать дипломную работу по психологии

В нашей базе более 3000 готовых работ

Дипломна робота з міжнародних відносин замовити

Дипломная работа по менеджменту заказать

Дипломная работа по логистике на заказ

Дипломная работа по маркетингу на заказ

Дипломная работа по финансам заказать

Дипломная по экономике предприятия на заказ

Дипломная по международным отношениям заказ

Дипломная работа по туризму заказать

Дипломная работа по праву на заказ

Дипломна робота з менеджменту замовити

Дипломна робота з економіки підприємства замовлення

Дипломна робота з бухгалтерського обліку замовлення

Дипломна з готельно-ресторанного бізнесу замовити

Дипломная работа по бухгалтерскому учету заказать

ЗАКАЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ

- Заказать контрольную

- Заказать курсовую

- Заказать диплом

- Заказать научную статью

- Заказать исследование

- Заказать реферат

НАШИ ПАРТНЕРЫ: "Киевская переплетная мастерская"

 On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ